YÖK’ün Azami Süre Kararı Hakkında Dava Açtık!

295

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversite rektörlüklerine göndermiş olduğu 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazı ile,6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. Maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün uygulanmasında kayıtlı öğrencilerin azami sürelerin başlangıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim öğretim döneminin güz yarıyılından itibaren hesaplanmasına Yürütme Kurulunun 15.07.2015 tarihinde uygun bulunduğu ancak, söz konusu geçici maddenin ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına Yürütme Kurulunun 29.07.2015 tarihli toplantısında karar verildiği belirtilmiş, Sendikamız da bu kararı, kararın rektörlüklere dağıtımı üzerine, bu şekilde öğrenmiştir.

6569 sayılı yasa değişiklikleriyle, azami sürelerin YÖK tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği ve azami sürelerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmayacağı düzenlenmiş olmasına rağmen YÖK tarafından mevzuat hükümleri göz ardı edilerek söz konusu kararın verilmesi hukuka aykırı olduğundan söz konusu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Sendikamızca dava açılmıştır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu