Kadın Politikamız

Eğitim Sen, emekçilerin hak ve eşitlik mücadelesini, daha geniş bir haklar ve özgürlükler yaklaşımı içinde ele almaktadır. Sendikal geleneğimiz, eşitsizlik ve egemenlik ilişkilerinin birbirinden beslendiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, toplumsal eşitsizliklerin/adaletsizliklerin tümüne karşı olma üzerinde şekillenmiştir. Patriarkal sistem ve onun yarattığı politik alanı sorgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü perspektifinin sendikal mücadelenin her alanına dâhil etmek, sendikal mücadelemize yön veren temel ilkelerdendir.

Sendikamız, kuruluşundan itibaren kadın hakları ve kadın özgürlüğü konusunda kaygı taşımış, cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik politikalar üretmiş, kongre ve kurultay kararları almış ve çeşitli kampanyalar düzenlemiştir. Kadınların sendikalaşması ve sendikal örgütlerin karar ve yönetim organlarında aktif olarak yer almaları için en az % 40 oranında kadın kotası uygulamış, Genel Merkez ve şubelerde kadın sekreterlikleri kurulmuş, şube kadın meclisi ve işyeri kadın meclisleri oluşturulmuştur.

Her türlü ayrımcılıkla birlikte, çalışma yaşamındaki ve eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğine karşı olmak Eğitim Sen’in temel politikasıdır. Bunu sağlama görevi Eğitim Sen’in temel ilkelerinin doğal ve zorunlu sonucudur.

Sendikamızın Kadın Politikası, tüzüğümüzün ilgili maddeleri ve bentlerinde açıkça belirtilmiştir.

Sendikamızın çalışma konuları tüzüğümüzün 3. Maddesi, m ve o bentlerinde belirtilmiştir.

Madde 3 –Sendika, amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

m )Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ve politik alanı sorgulayarak cinsiyet özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı esas alır. Ulusal ve uluslar arası kadın örgütleriyle işbirliği yapar. Kadın üyelerinin çalışma yaşamında ve sendikada kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir, ek haklar elde etmelerine, olanak sağlar; pozitif destek sunar.

o )Ataerkil sistemin ve onun yarattığı zihniyetin eğitimdeki yansımalarının dönüştürülmesi için mücadele ederken okul müfredatlarına, okul öncesi eğitimden başlayarak tüm eğitim süreçlerinde kadın hakları ve kadın özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği vb. derslerin konulması için çalışmalar yapar.

Sendikamızın çalışma ilkeleri, tüzüğümüzün 4. Maddesi, c ve d bentlerinde belirtilmiştir.

Madde 4– Sendika;

c )Eğitim Sen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını sağlar. Kadın sekreterliğini kadın yürütür.

d )Sendikamız bütün plan program ve faaliyetlerine dair bütçe planlamasını oluştururken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımını esas alır.

Üyelikten çıkarılma, tüzüğümüzün 13. Maddesinde belirtildiği gibidir.

Madde 13- Üyelikten çıkarılma, Genel Merkez Genel Kurul kararıyla olur. Ancak kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi fiillerde Genel Merkez Genel Kurulu beklenmeksizin soruşturma süresince üyelik askıya alınır. Suçun sabitliği Disiplin Kurulunda karara bağlandıktan sonra Genel Merkezin ilk Genel Meclisinde üyelikten çıkarılır. Çıkarılma kararı, çıkarılana kadar ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, tüzüğümüzün 32. Maddesinde belirtilmiştir.

Madde 32- Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği 3’ü kadın 2’si  erkek olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte aynı oranda yedek üye seçilir. Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Kadın Şube Meclisi’nin bileşenleri, tüzüğümüzün 41. Maddesinde belirtilmiştir.

Madde 41- Şube Kadın Meclisi Şube Kadın Sekreterliği Başkanlığında, şube kadın yürütme kurullarının asıl üyeleriyle birlikte işyerindeki bütün kadın üyelerin katılımı ile ilçe temsilciliği kadın yürütme kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca şube denetleme ve disiplin kurulu kadın üyeleri katılımcı olup, oy hakları yoktur.

Şube Kadın Meclisi, şube düzeyinde kadın karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az üç ayda bir kez toplanır. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Kadın Meclisince onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi tüzüğümüzün 47. Maddesinde belirtildiği gibidir.

Madde 47 – EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, işyerindeki kadın EĞİTİM SEN üyelerinden oluşur.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, işyeri düzeyinde kadın karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az ayda bir kez toplanır. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Kadın Meclisince onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

EĞİTİM SEN’ de Seçimler tüzüğümüzün 62. Maddesinde belirtildiği gibi yapılmaktadır.

Madde 62- Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Yürütme, denetleme, disiplin kurulu ve tüm delegeliklerde ayrı ayrı en az %40 oranında kadın kotası uygulanır.

EĞİTİM SEN ŞUBE KADIN MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ linki

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ linki