Tüzüğümüz

EĞİTİM SEN

I – GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1 – Sendikanın adı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, kısa adı EĞİTİM SEN’dir. Merkezi Ankara’dır.

Adresi; Cinnah Caddesi, Willy Brandt Sokak, No:13 – Çankaya/Ankara’dadır.

Sendikanın Amaçları

Madde 2 – EĞİTİM SEN; tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle;

a) Evrensel değerleri gözeten ve yerel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir emek örgütü olarak savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada her türlü baskıcı yönetime karşı demokrasi ve dayanışma kültürünü savunur.

b) İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı savunur.

c) Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda, herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit demokratik, laik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesini savunur.

d) Grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların kullanılması ve çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslar arası normlara uyumunun sağlanması için mücadeleyi yürütür.

e) EĞİTİM SEN uluslararası sözleşmelerde yer alan çocukların hakları ve eğitimi ile ilgili temel hakların ve özgürlüklerin takipçisi ve savunucusudur. Olumsuz koşullardaki çocukların eğitimi için çalışmalar yapar.

Sendikanın Çalışma Konuları

Madde 3 – Sendika, amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Üyelerinin, emeğinin hakkını alıp insanca yaşayacak ücret almaları ve daha iyi çalışma koşullarına kavuşturulmaları için üyeleri adına işveren ile toplu sözleşme temelinde her düzeyde görüşme ve pazarlıkta bulunur. Uzlaşmazlık halinde ise grev hakkını kullanır.

b) Sendikal hakların en az uluslar arası sözleşmeler düzeyinde olması için mücadele yürütür. Sendika, İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır. Bu sözleşmelerin iç hukuktaki bağlayıcılığından hareket ederek Anayasa ve yasaların çağdaş ve emekten yana değişmesi için mücadele eder.

c) Sendika, üyelerinin sendikal ve demokratik amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü demokratik fiili ve meşru mücadele hakkını kullanır. Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.

d) Emeğin ve örgütlenmenin toplumsal yaşamdaki işlevini ve değerini, ulusal ve uluslararası düzeyde barışın, dostluğun, dayanışmanın ve işbirliğinin önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel toplantılar, şenlikler, işyeri, salon ve açık hava toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenler.

e) Üyelerinin ve aile bireylerinin bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesine çalışır. Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için burs verir; hizmet amacıyla sağlık, dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri ile kitaplık, kreş, yuva, yurt, ve yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir. Üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik haklarının geliştirilmesine katkı sunma ve eğitime yönelik televizyon, radyo, basımevi vb. kurar, açar.

f) Üyelerinin sendikal ve mesleki bilgilerini, deneyimlerini artırmak için, sendika gelirlerinin % 10’ u oranında kullanmak üzere ‘Eğitim Fonu’ adı altında bir fon oluşturur.

g) Hizmet kolunda güçlü bir sendikal birlik, ülkede ve dünyada güçlü bir sendikal hareket yaratabilmek amacıyla gerekli çalışmayı yürütür, ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak amaçlar taşıyan kuruluşlarla dayanışmaya girer, üst kuruluşlar kurar ya da bunlara üye olur, bunlarla bilgi alışverişinde bulunur, iş ve eylem birliği yapar.

h) İşverence yürütülen eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinin planlanmasına, programlanmasına, yönetilmesine ve denetimine taraf olarak katılır. Bu konuda projeler üretir ve yürütülmesini sağlar.

i) Eğitim ve bilim emekçilerin siyaset yapması önündeki engellerin kaldırılması için çalışır.

j) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları edinir ve gerektiğinde satar

k) Başta nitelikli eğitim ve bilim insanı olmak üzere, personel eğitiminin ve alternatif eğitim geliştirilmesini sağlamak için projeler üretir ve uygulanmasını sağlamaya çalışır.

l) Üyelerini ilgilendiren atama, yer değiştirme, değerlendirme, görevde yükselme ve kararlara katılma gibi konularda adil bir düzenleme yapılmasına çalışır. Eğitimin içeriğinin ve yönetiminin demokratikleşmesini; her kademedeki yöneticilerin işyerinde çalışanlar tarafından demokratik bir şekilde seçimle ve süreli görev almasını savunur. Eğitim emekçilerinin iş güvencesiz çalışmalarına karşı mücadele eder

m) Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ve politik alanı sorgulayarak cinsiyet özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı esas alır. Ulusal ve uluslar arası kadın örgütleriyle işbirliği yapar. Kadın üyelerinin çalışma yaşamında ve sendikada kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir, ek haklar elde etmelerine, olanak sağlar; pozitif destek sunar.

n) Öğrenci ve velilerin örgütlü olarak okul süreçlerine katılmaları için çalışmalar yürütür.

o) Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış üyelerimize yardım amacıyla dayanışma ve grev fonu oluşturur. Sendika ödentilerinden bu fon için % 5 pay ayrılır. Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış üyelerinin maddi hak kayıplarını karşılar.

p) Kapitalizmin sermaye birikimi hedefiyle insanın da bir parçası olduğu eko sistemi tüketen saldırılarına karşı doğayı savunur. Ekolojik dengenin tarihi ve kültürel çevrenin korunması için mücadele eder.

r) Engelli eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirici tedbirlerin alınmasının sağlanması için çalışır.

o) Ataerkil sistemin ve onun yarattığı zihniyetin eğitimdeki yansımalarının dönüştürülmesi için mücadele ederken okul müfredatlarına, okulöncesi eğitimden başlayarak tüm eğitim süreçlerinde kadın hakları ve kadın özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği vb. derslerin konulması için çalışmalar yapar.

Sendikanın Çalışma İlkeleri

Madde 4 – Sendika;

a) Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmaları için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir. Azınlığın çoğunluk olma haklarını korur.

b) Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

c) Eğitim Sen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını sağlar. Kadın sekreterliğini kadın yürütür.

d) Sendikamız bütün plan program ve faaliyetlerine dair bütçe planlamasını oluştururken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımını esas alır.

Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu

Madde 5 – Sendika Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri hizmet kolunda kurulmuştur.

Bu hizmet koluna; eğitim, öğretim ve bilim alanındaki tüm iş yerleri dâhildir.

ÜYELİK

Üyeliğe Kabul

Madde 6 – Sendika, hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin ve hizmet kolunda çalışıyor olmaktan başka bir nitelik aranmaksızın üyeliğe kabul eder.

Seçilmiş organlardaki görevleri sürerken emekliye ayrılanların üyelik ve yöneticilik görevleri, ilk genel kurul toplantısının bitimine kadar sürer.

Emekliye ayrılan üyelerin durumu, bu konuda hazırlanacak Yönetmelikle belirlenir.

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7 – Sendikaya üye olmak isteyenler, başvuru belgesinden en az üç nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez, şube ya da temsilciliklerine verir. Başvuru belgesinin bir nüshası ilgiliye verilir. Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir. Bir ay içinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Üye Olunacak Yer

Madde 8 – Sendika üyeleri, işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir. İşyerinin bulunduğu yerde şube yoksa, üyelik başvurusu Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği en yakın şubeye yapılır.

Üyeliğin Nakli

Madde 9 – İşyeri itibariyle, bir şubenin örgütlenme alanından, başka bir şubenin örgütlenme alanına nakledilenler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren 15 gün içinde bu yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini ister. Bu şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu yeni şubeye gönderir ve bu nakli Genel Merkeze bildirir.

Üyenin başvurmaması durumunda, ilgili şubeler bu işlemi kendiliklerinden yaparlar.

Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin eski şube organlarındaki görevleri sona erer.

İşverence isteği dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde, idari dava açma süresinin sonuna veya dava açılmışsa, dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Üyelikten Çekilme

Madde 10 – (…)* Üyelikten çekilmek isteyenler, gerekçe bildirmek zorunda değildir. Üyelikten çekilme bildirimi üç nüsha olarak doldurulur ve kuruma verilir, kurum, çekilme bildiriminin bir örneğini kayıt numarası ve tarih vererek çekilmek isteyen sendika üyesine verir, bir örneğini de derhal sendikaya iletir. Çekilme, sendikaya başvuru tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur.

(*) Burada geçen “Üyeler, yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler.” ibaresi, 19-20-21-22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda, madde metninden çıkarılmıştır.

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 11 – Üyelik:

a) Üye askere alındığında, askerliği sona erinceye,

b) Üye aylıksız izne ayrıldığında, bu durumu sona erinceye, kadar askıya alınır. Ancak şube yönetim kurulunda görev alıp ücretsiz izne ayrılanlar ile diğer üyelerin üyelik sıfatları, üyelik ödentisini ödemek koşulu ile devam eder. Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında, tekrar görevine dönünceye kadar askıya alınır.

c) Merkez Disiplin Kurulu’nca üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin üyelikleri, ilk merkez genel kuruluna kadar askıya alınır.

d) Sendika zorunlu organlarında görev alıp emekli olan üyenin görevi seçildiği dönem sonuna kadar devam eder. Ancak bir sonraki dönemin organlarda görev alamaz. Seçimlerde oy kullanır.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 12 – Üyelik;

a) maddede belirtilen nedenler dışında hizmet kolundan ayrılması,

b) Ölümü durumlarında düşer. Ancak; işveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 13 – Üyelikten çıkarılma, Genel Merkez Genel Kurul kararıyla olur. Ancak kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi fiillerde Genel Merkez Genel Kurulu beklenmeksizin soruşturma süresince üyelik askıya alınır. Suçun sabitliği Disiplin Kurulunda karara bağlandıktan sonra Genel Merkezin ilk Genel Meclisinde üyelikten çıkarılır. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Konfederasyon Üyeliği

Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi ya da ayrılması; Genel Merkez Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır. Uluslararası Sendikal Üst Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 – Sendika, amacına uygun uluslararası kuruluşa, Genel Merkez genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir.

Bir Başka Sendikaya Katılma ve Birleşme

Madde 16 – Sendikanın, aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmesi veya başka bir sendikaya katılması ya da başka bir sendikanın sendikaya katılması için Sendika Genel Merkez Genel Kurulun delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gereklidir. Birleşme ya da katılmanın gerçekleşebilmesi, diğer sendikaların Genel Merkez genel kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

III. GENEL MERKEZ

Tüzel Kişilik

Madde 17 – Tüzel Kişilik, Genel Merkez’e ait olup şubeler Genel Merkez adına, şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.

Genel Merkez Organları

Madde 18 – Genel Merkez organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) EĞİTİM SEN Genel Meclisi

c) Merkez Yürütme Kurulu

d) Merkez Denetleme Kurulu

e) Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 19 – Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili karar organıdır. Genel Kurul; Şube ve İl Temsilcilik Genel Kurullarınca seçilmiş yüz bin üyeye kadar beş yüz, bunun üzerindeki her bin üye için bir delege artırımı ile toplanır. Genel Merkez Yürütme, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri bu sıfatla Genel Kurula delege olarak katılırlar.

Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir. Her şubeye bir delegelik ayrıldıktan sonra, kalan delegelikler, Merkez Yürütme Kurulu’nun açıkladığı seçim takviminin başlangıcından iki hafta sonra şubelere, kaynaktan aidatı kesilen üye listesini bildirilir. İtirazlar değerlendirilip üye sayıları kesinleştikten sonra, kalan delegelikler şubelere, üye sayılarına orantılı olarak, dağıtılır.

Merkez Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 20 – Olağan Merkez Genel Kurulu 3 yılda bir toplanır. Genel Kurula çağrı Merkez

Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır.

Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önceden gönderilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 21 – Merkez Genel Kurulu, EĞİTİM SEN Genel Meclisi veya Denetleme Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ya da Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul kararları, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 – Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Şube başkanları dışında kalan üyeleri ile Merkez Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi,

b) Tüzük değişikliği

c) Merkez Yürütme ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

d) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanması,

e) Taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesi.

f) Sendika şube organlarına seçilenlerin hangilerinin ve kaç kişinin aylıksız izinli sayılacaklarına ilişkin kıstasların belirmesi.

g) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

h) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,

i) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,

j) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatların belirlenmesi,

k) Sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyona gönderilecek delegelerin seçilmesi,

l) Şube açma ya da bu konuda Merkez Yürütme Kuruluna yetki verilmesi, şubeleri birleştirme ya da kapatmaya karar verilmesi,

m) Mevzuat ya da Tüzükte Genel Kurulca yapılması istenilen diğer işlerin, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Oluşumu

Madde 23 – EĞİTİM SEN Genel Meclisi, (…)* Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, İl Temsilcileri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyelerinden oluşur.

EĞİTİM SEN Genel Meclisi seçim sonucunun tebliğinden itibaren 1 ay içinde Merkez Yürütme Kurulu başkanlığında toplanarak Merkez Yürütme Kurulu raporunu onaylar.

EĞİTİM SEN Genel Meclisi Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organıdır.

(*) Burada geçen “Genel Merkez Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçeceği on yedi üye,” İbaresi, 19-20-21-22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda, madde metninden çıkarılmıştır.

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 24 – EĞİTİM SEN Genel Meclisi, sendikanın, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda karar almak,

b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek,

c) Dönem içindeki çalışmaları planlamak ve uygulama kararı almak,

d) Merkez yürütme Kurulunun önerilerini karara bağlamak,

e) Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı almak.

f) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmeliklere son şeklini vererek onaylamak.

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Çalışma Esasları

Madde 25 – EĞİTİM SEN Genel Meclisi yılda en az dört kez olağan, Merkez Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. Kararları katılımcıların salt çoğunluğu ile alır.

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce, olağanüstü toplantıların gündemi ise, makul bir süre önce Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir.

Çalışmasına ilişkin diğer esasları yönetmelikle belirler.

Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu:

Madde 26 – Merkez Yürütme Kurulu Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçeceği yedi asil üyeden oluşur.  Ayrıca asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.

Genel Merkez Yürütme Kurulu seçim sonucunun tebliğinden itibaren üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak genel başkan, genel sekreter ve saymanı seçer. Diğer sekreterlikleri genel kurul kararları doğrultusunda oluşturur.

Genel Merkez Yürütme Kurulunun görevleri sekreterlik biçiminde düzenlenir ve her sekreterliğin başına bir yürütme kurulu üyesi genel merkez sekreteri olarak seçilir.

 

Merkez Yürütme Kurulu gerekli görülen hallerde üçte iki çoğunluğunun kararı ile görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.

Sendikayı Merkez Yürütme Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda ise Yürütme Kurulunun belirleyeceği bir yürütme kurulu üyesi yetkilendirilir.

Genel Merkez Sekreterlerinin herhangi birinin yokluğu halinde yerine vekâlet edecek yürütme kurulu üyesi, Genel Sekreterin önerisi üzerine Merkez Yürütme Kurulunca kararlaştırılır.

Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27 – Merkez Yürütme Kurulu, sendikanın yürütme organıdır. Merkez Yürütme Kurulu, Sendikayı tüzüğün verdiği yetkiler ve Genel Merkez Genel Kurulunun ve EĞİTİM SEN Genel Meclisinin kararları doğrultusunda yürütür;

a) Sendikayı işverene ve öteki kişilere karşı temsil eder,

b) EĞİTİM SEN Genel Meclisinin kararları doğrultusunda; sendikanın çalışma programını hazırlar,

c) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,

d) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

e) Dönem etkinlik raporunu hazırlayarak EĞİTİM SEN Genel Meclis ve Genel Kurula sunar.

f) Genel Kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.

g) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak ve Meclisin kararıyla, şube açmaya karar verir.

h) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle şube yürütme kurulu sayısının azalması, yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde ilk genel kurula kadar şube geçici yürütme kurulu üyelerini görevlendirmeye karar verir.

i) Genel Kurulca verilen ya da yasaların ve tüzüğün yüklediği öteki görevleri yapar.

j) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için disiplin ve denetleme kurulu yönetmelikleri hariç yönetmelikler hazırlar, EĞİTİM SEN Genel Meclisine onaylatır ve yürütür.

Merkez Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 28 – Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan; Genel Başkan ya da Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

 

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreterin diğer sekreterlerle birlikte hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşüp yürütülmesine ilişkin karar alır.

Merkez Yürütme Kurulu toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da onun önerisi üzerine Merkez Yürütme Kurulunca görevlendirilen bir yürütme kurulu üyesi yapar.

Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yürütme, kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından, bir ay içinde Merkez Genel Kurulunun toplanması için çağrı yapılır. Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayılarının yarıdan aşağı düşmesi halinde de aynı esaslar uygulanır. Bu hükümler şubeler içinde geçerlidir.

Şube yürütme kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yürütme kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler Sendika Merkez Yürütme Kurulunca yapılır. Bu hükümler şubeler için de geçerlidir.

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu

Madde 29 – Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçimlerden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında işbölümü yapar.

Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30 – Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler dört ayda bir ve Genel Kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulunun ve soruşturma nedeniyle Merkez Disiplin Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir.

Merkez Denetleme Kurulu, her denetleme sonunda Merkez Yürütme Kuruluna, toplandığında Genel Kurula, gerekli görürse soruşturma istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna rapor verir.

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun istemi üzerine şubeleri de denetleyebilir.

Merkez Denetleme Kurulu, denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir. Merkez Yürütme Kurulu süresi içinde bu isteğe olumlu cevap vermezse yargı yolu açıktır.

Merkez Denetleme Kurulu, Yasalarda, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapar.

 

Merkez Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 31 – Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, EĞİTİM SEN Genel Meclisinin görüşü alınarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu 

Madde 32 – Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği 3 ü kadın 2 si erkek olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte aynı oranda yedek üye seçilir. Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 33 – Merkez Disiplin Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul’a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.

 

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun ve şubelerin kendi disiplin kurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.

Merkez Disiplin Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.

Merkez Disiplin Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 34 – Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları, EĞİTİM SEN Genel Meclisinin görüşü alınarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yöneticilerde Aranacak Koşullar

Madde 35 – Sendika Yöneticisi olmak için üye olmaktan başka bir koşul aranmaz.

Genel Merkez yöneticileriyle, şube mali sekreterlik görevine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde mal beyanında bulunurlar.

 

Temsilcilerin Seçilmesi, Nitelikleri ve Görevden Alınmaları

Madde 36 – Toplu Sözleşmeler ile Kurum İdari Kuruluna katılacak Temsilcilerin kimlerden oluşacağı, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp, EĞİTİM SEN Genel Meclisince onaylanacak yönetmelikte belirlenir.

Bu Kurula seçilmek için üye olmak yeterlidir.

ŞUBELER

Şubelerin Açılması

Madde 37 – Şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır. İllerde yaygın şube örgütlenmesi esastır. Ancak, bir ilde birden fazla şube oluşabilmesi için; var olan şubenin şube olma koşullarını yitirmemesi, yeni açılacak şubenin üye sayısının ise en az 500 olması koşulu aranır. Yeni oluşturulacak şubelere; mali durum, örgütlenme alanları, coğrafi özellikler, şube veya örgütlenme alanındaki şube meclislerinin görüşü de dikkate alınarak Eğitim Sen Genel Meclisince karar verilir.

Sendikayı il düzeyinde temsil etmek üzere ildeki Eğitim Sen Şubeleri Yürütme Kurullarından bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir. Bir ildeki Üniversitelerdeki toplam üye sayısının 400’ü bulması halinde başka hiçbir şart aranmaksızın MYK’nın planlaması dâhilinde o ilde Üniversiteler Şubesi açılır.

Şube Organları

Madde 38 – Şube organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Temsilciler Meclisi,

c) Şube Kadın Meclisi,

d) Şube Yürütme Kurulu,

e) Şube Denetleme Kurulu,

f) Şube Disiplin Kurulu,

g) İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu

h) EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi

i) EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi

Şube Genel Kurulları

Madde 39 – Şube Genel Kurulları, şubelerin en yetkili karar organlarıdır.

Şube Genel Kurulları delegelerden oluşur. 400 ila 1000 arasında 250 delegeyle, bin üyeden sonra takip eden her on üye için bir delege artırımıyla yapılır. Şube Yürütme, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil üyeleri kendi genel kurullarına bu sıfatla delege olarak katılırlar.

Delegelikler üyesi olan her ilçe temsilciliğine bir delegelik ayrıldıktan sonra, ödentilerini kaynaktan kesilmesini sağlayan üye sayılarına göre belirlenir ve temsilciliklere dağıtılır.

Şube genel kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma esasları; Genel Kurul toplantı esaslarına uyumlu olarak Merkez Yürütme Kurulunun hazırlayacağı ve EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Onaylayacağı yönetmelikle düzenlenir.

 

Şubeler, genel kurullarından on beş gün önce, dönem içinde toplanan ödenti miktarını ve haklarında tüzüğün 11 ve 12. maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere üye listelerini düzenleyip Merkez Yürütme Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Şube Temsilciler Meclisi

Madde 40 – Şube Temsilciler Meclisi Şube Yürütmesi başkanlığında, şube yürütme kurullarının asıl üyeleriyle birlikte ilçe temsilcilerinden oluşur. İlçe temsilciliği olmayan şubelerde, temsilciler kuruluna, ilçe temsilcileri yerine işyeri temsilcileri katılır.

İşsiz Eğitim Emekçileri ve Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler Çalışma Birimleri aracılığı temsil edilir. Şube Temsilciler Meclisi, kendi denetleme ve disiplin kurulu üyeleri katılabilirler. Şube Temsilciler kuruluna sendika birim ve büro temsilcileri de çağrılabilir, konuşma yapabilirler. Sendika uzmanları ve danışmanlar izleyip konuşma yapabilir.

Şube Temsilciler Meclisi, şubelerin karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az ayda bir kez toplanır. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Türkiye Meclisince onaylanacak yönetmelikte belirlenir.

Şube Kadın Meclisi:

Madde 41 – Şube Kadın Meclisi Şube Kadın Sekreterliği başkanlığında, şube kadın yürütme kurullarının asıl üyeleriyle birlikte işyerindeki bütün kadın üyelerin katılımı ile ilçe temsilciliği kadın yürütme kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca Şube denetleme ve disiplin kurulu kadın üyeleri katılımcı olup, oy hakları yoktur.

Şube Kadın Meclisi, şube düzeyinde kadın karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az üç ayda bir kez toplanır. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Kadın Meclisince onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

Şube Yürütme Kurulları

Madde 42 – Şube Yürütme Kurulları, kendi genel kurulları tarafından sendika üyeleri arasından seçilen yedi asıl üyeden oluşur.

Asıllarla birlikte yedi yedek üye seçilir.

Şube Yürütme Kurulları ilk toplantılarında kendi içinden şube başkanı, şube sekreteri ve saymanı seçer ve Merkez Sekreterliklerine uygun öteki görevlendirmeleri yapar.

Şube Yürütme Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Genel Meclisince onaylanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Denetleme Kurulları

Madde 43 – Şube Denetleme Kurulları  kendi genel kurullarında şube üyelerinden seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla beraber üç de yedek üye seçilir.

Şube Denetleme Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yürütme

Kurulunun hazırlayacağı ve EĞİTİM SEN Genel Meclisinin onaylayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Şube Disiplin Kurulları

Madde 44 – Şube Disiplin Kurulları, kendi genel kurullarınca şube üyeleri arasından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Şube Disiplin Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunun hazırlayacağı ve EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Onaylayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

İl ve İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu

Madde 45 – İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 7 asıl üyeden oluşur. Şube esaslı organlar oluşturur ve çalışır. İlçe temsilciliği yürütme kurulu 5 asıl üyeden oluşur ve kendi içlerinden bir baştemsilci seçerek şubeye bağlı olarak çalışır.

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi

Madde 46 – EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi, İşyerindeki, EĞİTİM SEN üyelerinden oluşur.

Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Türkiye Meclisince onaylanacak yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte ayrıca, işyeri düzeyinde öğrenci ve velilerle ilişkilere ilişkin hükümler yer alır.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi:

Madde 47 – EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, işyerindeki kadın EĞİTİM SEN üyelerinden oluşur.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, işyeri düzeyinde kadın karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az ayda bir kez toplanır. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve EĞİTİM SEN Kadın Meclisince onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

V.TEMSİLCİLİKLER

Temsilcilikler

Madde 48 – Sendika Temsilcilikleri şunlardır:

a) Üye sayısı 400’ün altında bulunan il ve ilçe temsilcilikleri.

b) Şube, il ve ilçe temsilciliğine bağlı işyeri temsilcilikleri. İlçe Temsilcilikleri bulundukları il şubesine, İl Temsilcilikleri Genel Merkeze bağlanır. Şube açılan yerlerde ayrıca merkez ilçe temsilciliği açılamaz.

Temsilciliklerin oluşumu, görev ve yetkileri Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve Eğitim Sen Genel Meclisince onaylanacak yönetmelikle düzenlenir.

PARASAL KONULAR

Gelirler

Madde 49 – Sendikanın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,

b) Yasaya göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Malvarlığından elde edilen gelirler.

Sendikanın gelirleri elde edildiği gün bankalara yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak üzere, birinci dereceden aylık alan eğitim çalışanının net aylığının en çok on katı kadar para, sendika kasasında bulundurabilir.

Ödentilerin Toplanması

Madde 50 – Sendika ödentileri üyelerin aylık ve ücret bordrolarından işverence kesilir. Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinde aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının binde sekizidir. Aylık ödenti tutarını belirleme yetkisi genel kurula aittir.

Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle düzenlenir.

Sendikanın Giderleri

Madde 51 – Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin harcamalarına karar vermeye Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi içinden en az iki kişiyi bu konuda görevlendirebilir ve yetkilendirebilir.

4688 sayılı yasanın 24. Maddesinin “a” fıkrasında belirtilen ödenti gelirlerinin % 60’ı (yüzde altmış) şubelere avans olarak gönderilir.

Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez ve elde ettiği gelirler dağıtılamaz.

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak

Usul ve Esaslar

Madde 52 – Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür.

Kayıttan düşürülme işlemi, bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

VII. ÖDÜL VE CEZALAR

Ödüller

Madde 53 – Sendika, yönetmeliğine uygun olarak, Sendikaya ve eğitim hizmetine önemli katkıları olanlara manevi ödül verebilir.

Sendikanın amaçlarına uygun manevi ödüller koyabilir.

Disiplin Cezaları

Madde 54 – Sendika, Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.

Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır.

Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Meclis tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, yöneticilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, yöneticilik görevi düşer.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yönetmelikle Düzenleme

Madde 55 – Sendika Merkez Yönetim Kurulu, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir.

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 56 – Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurullar salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilenlerin kendi aralarında yapacakları görev dağılımında oyların eşitliği halinde, iki gün içinde yeniden toplanarak en fazla iki kez yeniden oylama yaparak, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görev dağılımını yapar. Bu oylamada da bir sonuç alınamazsa, Tüzüğümüzün seçimlerle ilgili hükümlerine göre organ seçimleri yenilenir.

Yeni seçilen organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantının toplanma çoğunluğu 2/3’dir.

Yönetim kurullarının kendi aralarında yapacakları görev değişikliği için Yönetim Kurulu sayısının 2/3 çokluğu aranır.

Bürolar ve Görevlendirme

Madde 57 – Sendika Merkez ve şube yönetim kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma kurulu, yüksek öğretim bürosu, örgütlenme, özlük, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri hizmetleri daha verimli yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir, çeşitli çalışma ekipleri oluşturulur.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 58 – Sendika üyeleri, Merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler. Birden çok organa seçilme halinde, seçilenin bir ay içinde, tercihini kullanmaması durumunda, ilk seçildiği görev kendiliğinden düşer. Delegelik, organlardaki görevle birleşebilir.

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 59 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar. Her kademedeki yöneticiler, aynı organa üst üste iki dönemden (Olağan Genel Kurul) fazla seçilemezler. İşyeri  temsilcileri bu hükmün dışındadır.

Fesih ve Devir

Madde 60 – Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınırtaşınmaz malvarlığı, sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluş olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK’e devredilir.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 61 – Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt defteri,

b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,

c) Üyelikten ayrılanların dosyası,

d) Merkez Genel Kurulu, EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir.

h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar. Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.

Seçimler

Madde 62 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Yürütme, denetleme, disiplin kurulu ve tüm delegeliklerde ayrı ayrı en az % 40 oranında kadın kotası uygulanır.

Tüzük Değişikliği

Madde 63 – Tüzük değişikliği, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile her madde için bu yöndeki oyuyla gerçekleşir.

IX . GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 – (…)*

(*) 19-20-21-22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda, “Geçici 1 inci madde” tüzükten çıkarılmıştır.

Geçici Madde 2 – İlgili makamlarca bu Tüzükte yasaya aykırılık ya da eksiklik tespit edildiğinde, ilk Genel Kurulda eksik ya da aykırılık yasaya uygun hale getirilir.

Geçici Madde 3- (…)*

(*) 19-20-21-22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda, “Geçici 3 üncü madde” tüzükten çıkarılmıştır.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi

Madde 64 – Bu Tüzük 21 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 65 – Bu tüzük hükümlerini EĞİTİM SEN Merkez Yürütme Kurulu yürütür.