Yargıdan MEB’e: “Yetki ve Görevini Protokol ile Dini Vakıflara Devredemezsin”

1012

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Vakfı arasında İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Uluslararası Seferihisar Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Lisesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsisli öğrenci pansiyonunun/yurdunun kullanılmasına ilişkin protokolün iptali istemiyle açtığımız davada; söz konusu işlemin hukuk devleti ilkelerinden, idari hukuk temel prensiplerinden ‘kanuna saygılı idare’ olgusunu hatırlatarak iptaline karar vermiştir.

Örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik her türlü eğitim öğretim etkinlikleri ile sosyal ve kültürel etkinliklerin, devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu protokoldeki gibi, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği açıktır.

Dava açtığımız ve Anayasa ve kanunlar gereği devletin devredemeyeceği görevler içeren protokolde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne tahsisli öğrenci pansiyonunun/yurdunun kullanımı ve yönetim hizmetlerinin 25 (yirmi beş) yıl süre ile İnsan Vakfı’na bırakılacağı, öğrenci pansiyonu/yurdu binası yapılış amacına uygun olarak öğrenci pansiyonu/yurdu olarak kullanılacağı, pansiyonda Genel Müdürlüğün eğitim politikaları ve Derneğin hizmet alanları bağlamında yabancı uyruklu öğrencilerin de kalacağı, tarafların muvafakatı olmadan başka bir amaç için kullanılmayacağı, burada barınan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bedelsiz olarak İnsan Vakfı tarafından yürütüleceği, bu kapsamda, İnsan Vakfı’nın, öğrencilerin mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif gelişimlerine ve yabancı dil eğitimlerine destek vereceği, okul yönetiminin pansiyonda gerçekleştirilecek sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetlerinde İnsan Vakfı ile iş birliği halinde olacağı, pansiyon/yurt binasının kullanım süresince her türlü bakım ve onarım, iletişim, elektrik, su, doğalgaz, abonman, depozito ve tüketim giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağı, pansiyon/yurt binasının ihtiyaç duyulduğunda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde veya yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri için kullanılabileceği, Derneğin de bu bağlamda, gerçekleştireceği eğitim, kültür ve sosyal çalışmalar için yurt binasını kendi müstakil veya Genel Müdürlükle ortak projeler gerçekleştirerek de kullanabileceği, Derneğin müstakil gerçekleştirdiği söz konusu projelerde bütün masrafları karşılayacağı, Derneğin, binayı kullanırken Bakanlık ile ortak projeler geliştirebileceği ve uygulayabileceği gibi maddeler yer almaktadır.

Kararda, “Protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, davaya konu protokolün hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” denilmektedir.
Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu