Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’nün Kamu Konut Kanunu’na Aykırı Girişimini Durdurduk

99

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’nün konut tahsisiyle ilgili keyfi uygulamasına karşı açtığımız davada, mahkeme rektörlüğün uygulamasını haksız buldu. Siirt Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetimine İlişkin Yönergenin; Konutların Tahsis Esasları Başlığının, Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli, alt başlığında ki; madde 5-“…Bu konutların % 78’i Akademik Görev Tahsisli, % 10 İdari Görev Tahsisli, %10 Sıra Tahsisli ve % 2’i hizmet tahsisli olarak ayrılır.” ,”…Bu oranlar, lojman komisyonunun önerisi ile Rektör tarafından değiştirilebilir.” “…Rektör, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere en fazla 5 (beş) konutu boş tutabilir.” şeklindeki ibarelerin ve 6. madde a alt bendindeki ;”…akademik ve idari personelin puanları hesaplanırken ilgili Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvele göre düzenlenmiş bu yönergenin ekli (4) numaralı cetvelinden hesaplanacak puanlara aşağıdaki tabloda yer alan puanlar eklenir…” şeklindeki düzenleme, anayasaya, dayanak kanun ve yönetmeliğe aykırı olduğu, bir kısım üyelerinin hak ve menfaatlerini olumsuz etkilediği, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği’ne aykırı düzenlemeler içerdiği, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu,  keyfi yönetimin önünü açtığı, ölçüsüz ve hakkaniyete aykırı olması sebebiyle öncelikle bu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına, bilahare iptaline karar verilmesi talebiyle açtığımız davada Siirt İdare Mahkemesi, dava konusu ettiğimiz tüm maddelerin iptaline karar vermiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu