Proje Okullarına Öğretmen Atamalarında Aylıktan Kesme Cezası Almamış Olma Koşulu Aranamaz

71

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından genel müdürlüğe bağlı bazı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin16.04.2020 gün ve 6410463 sayılı duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruda 01.09.2016 gün, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmelik hükümlerine göre öğretmen atamaları yapılacağı belirtilmiştir. Ancak anılan yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle aralarında sendikamızın da olduğu bazı sendikalarca dava açılmış ve bu davalardan birinde Danıştay 2.Dairesi 24.12.2019 gün ve E:2016/13544, K: 2019/7431 sayılı kararıyla iptal kararı göz ardı edilmiştir. Anılan kararda iptaline karar verilen hükümler arasında proje okullara öğretmen atama başvurusunda aranan anılan yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde yer alan “Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” koşulu da vardır. Bu duyuru ise söz konusu Danıştay kararı yok sayılarak hazırlanmış tüm illere gönderilmiştir. Bu nedenle Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı konuyla ilgili 13.04.2020 gün ve 6336255 sayılı duyurusunda söz konusu bakanlık duyurusundan yola çıkarak proje okullarına öğretmen atama başvurusunda anılan Danıştay kararıyla iptaline karar verilen “Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” koşuluna da yer vermiştir. Sendikamız Diyarbakır ilindeki gibi hataların yapılmaması ve başvuru süresinin uzatılması için Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmıştır ve konunun takipçisi olacaktır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu