MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’a Dava Açtık

989

1 Mart 2022 günlü ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık.

İptal edilmesini talep ettiğimiz yönetmelik maddeleri özetle aşağıdaki gibidir:

  1. Sınav kurulu üyelerinin yansız davranabilmesiyle ilgili ikinci derecenin esas alınmasına ilişkin düzenlemenin,
  2. Öğretmen ünvanlı adayların yarışma sınavında, sözlü sınava tabi tutulmalarına ilişkin düzenlemenin,
  3. Dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların eğitim müfettiş yardımcısı olmasına olanak tanınmasına ilişkin düzenlemenin,
  4. Yazılı sınava katılım için adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile “yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olma” koşulu arayan düzenlemenin,
  5. Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmelerine ilişkin üst normlara Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İkinci Dairesi’nin, 06.12.2005 gün ve E.2005/2295 sayılı kararına aykırı düzenlemenin,
  6. Eğitim müfettişleri başkanının; görev yaptıkları ilin dışındaki bir ile eğitim müfettişleri başkanı olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin düzenlemenin,
  7. Demokratik işleyişe aykırı ve yerel ve politik müdahalelere olanak sağlayacak biçimde eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesinde il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ile valilik onayına sunmak düzenlemesinin,
  8. Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı ve diğer toplantılarında ortak gündem oluşturmayı, katılımcı ve demokratikliği engelleyici düzenlemenin,
  9. Eğitim müfettişliği güvencesinin yetersiz ve eksik oluşu ile ilgili maddenin,

hukuk devleti ve eşitlik ilkesi, özlük hakları, görevin gerektirdiği nitelikler  yönünden Anayasa, kanun, kararnameler ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatlarına aykırı olduğundan, davanın sonuçlanması beklenmeden öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu