İhraç Davasında MEB’in İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verildi

2014

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Muş Şubemizin bir üyesi adına OHAL Komisyonu’nun ret kararından sonra hukuk büromuzca açılan davada, Ankara 27. İdare Mahkemesi 31.12.2021 gün ve E: 2020/431, K: 2021/1316 sayılı kararıyla kamu görevinden çıkarılma işleminin iptaline karar vermiştir. Sendikamızın bu kapsamdaki ilk kararı olan bu kararda terör örgütü propagandası suçuna ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin savcılık kararı ve valilik kanaati gerekçesiyle tesis edilen işlemin davacı hakkında anılan terör örgütü ile irtibat ve iltisağını gösterir somut bilgi ve belge olmadığı, hakkındaki iddianın soyut olduğu belirtilerek, hukuka uyarlığının bulunmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararın bozulması ve davanın reddine karar verilmesi için yürütmeyi durdurma istemli istinaf başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu başvuru üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verebilmek için 10.03.2022 tarihli ara kararla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “29.12.2015 tarihli basın açıklamasının, Eğitim Sen’in 25.12.2015 tarih ve 121 sayılı grev kararının ve yine Eğitim Sen’in 22.12.2015 tarih ve 92 sayılı kararının örneğini istemiştir (ek-1).   Anılan ara karar üzerine 29 Aralık 2015 tarihli faaliyetimizin ihraç dosyaları için ayrıştırıcı bir kriter olarak kullanılma olasılığı belirdiğinden bu faaliyete ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapılmış ve mahkemeye beyan dilekçesi olarak sunulmuştur. Bu dilekçede sendikamızın 29.12.2015 ve 92 sayılı kararıyla hizmet üretmeme biçiminde gerçekleşen sendikal faaliyetinin diğer benzeri sendikal faaliyetlerden farklı olmadığına, anayasal ve iç hukuk hükmündeki AİHS ve ILO sözleşmeleriyle güvence altında olduğuna, sendikaların ILO denetim organları kararları uyarınca yalnızca ekonomik, sosyal menfaatlerin yanı sıra demokratik hak ve özgürlüklerini tehdit eden hükümet politikalarına karşı faaliyette bulunabileceğine, bu faaliyete katıldıkları için disiplin cezasıyla cezalandırılan üyelerimizin açtığı davalarda Ankara Bölge İdare Mahkemesi dâhil birçok bölge idare mahkemesince iptal kararı verildiğine, ret kararı verilen dosyalarda ise Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulduğuna, bu faaliyet nedeniyle hiçbir kamu emekçisinin devlet memurluğundan çıkarılmadığına, Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı verilen dosyalarında kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezalarının bu faaliyete katılmakla orantılı ceza olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekilerek bu faaliyete katılmanın ihraç işlemleri için bir gerekçe oluşturamayacağı belirtilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi 28.04.2022 gün ve E: 2022/2430, K: 2022/2819 sayılı kararıyla dosya kapsamı ve beyanlarımız doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın istinaf başvurusunu reddine karar vermiştir (ek-2). Anılan kararda Ankara 27. İdare Mahkemesi 31.12.2021 gün ve E: 2020/431, K: 2021/1316 sayılı iptal kararının kaldırılmasını gerektirir bir neden bulunmadığı ve bakanlığın 30 gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

Kararı okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu