Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim Destek Personelinin Hak ve Statüsüne İlişkin Bildirgesi

938

15-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Brüksel’de Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim Destek Personeli konulu ilk Konferansında kabul edilen bir bildiri (16 Mayıs 2018’de yayınlandı, 4 Mayıs 2022’de güncellendi)

Eğitim Enternasyonali, eğitim destek personelinin hak ve statüsüne ilişkin bu bildirgeyi ilan ederek, bu bildirgenin dünya çapında uygulanmasını istemektedir. Bunu yaparken, eğitimi devlet tarafından güvence altına alınan bir insan hakkı ve kamu yararı olarak teyit ediyor ve savunuyoruz. Bu beyan, EI politikası üzerine kuruludur ve uluslararası araçlar bağlamında okunmalıdır.

1-Eğitim destek personeli (EDP), hem kamu hem de özel eğitim kurumlarında eğitimin her kademesinde çok çeşitli görevlerde ve kariyerlerde çalışan eğitim çalışanlarını ifade eder *. EDP, eğitim hakkının gerçekleştirilmesinde ve herkes için kaliteli eğitimin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Çalışmaları, eğitim kurumlarının tüm öğrenciler için etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için olumlu ve güvenli öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

2-Tüm eğitim personeli, kaliteli eğitimin sağlanmasındaki tamamlayıcı ve birbirine bağlı rollerinden dolayı tanınmalı ve saygı gösterilmelidir.

3-EDP’nin statüsü, hakları ve çalışma koşulları, özelleştirme ve ticarileştirmenin olumsuz etkilerine karşı korunmalıdır. Özellikle EDP rollerinin dış kaynak kullanımı, tüm eğitim personelinin çalışmalarının özünde birbirine bağlı niteliğini reddeder.

4-EDP, tüm öğrencileri eğitmek için önemlidir. EDP’nin katkıları, her bir öğrencinin akademik, sosyo-duygusal ve pratik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, eğitim topluluğunu destekler ve adil ve kapsayıcı eğitim sistemlerini teşvik eder.

5-EDP, öğrencilerin öğrenmesine katkıda bulunan eğitim çalışanları ekibinin bir parçasıdır. Kaliteli eğitime katkılarından dolayı takdir edilmeyi ve saygı duyulmayı hak ederler.

6-EDP eğitim topluluğunun bir parçasıdır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının karar alma sürecine katkıda bulunma ve katılma hakkına sahiptirler.

7-EDP’nin düzgün çalışma ** ve kaliteli istihdam koşulları hakkı vardır. En azından bir geçim ücreti kazanarak adil ödeme ve yardımlara sahip olmaları gerekir. İstikrar ve güvenlik, istihdamın temel unsurlarıdır ve hizmet ettikleri öğrencilerin yanı sıra bir bütün olarak eğitim kurumlarının ve toplumun çıkarlarınadır.

8-EDP’nin rollerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için EDP’nin çalışma koşullarının yüksek kalitede olması gerekir.

9-EDP’nin istihdam ve ücretlendirmesinin tüm yönleri, sakatlık, ırk, renk, etnik, cinsiyet, kimlik ya da cinsel yönelim, dil, medeni hal, göçmen statüsü, siyasi aktivizm, din, sosyo-ekonomik durum, sendikal aidiyet, cinsiyet ve yaş temelinde diğerleri arasındaki her türlü ayrımcılıktan arındırılmalı, toplumsal cinsiyet ücret eşitliğinin sağlanmasına özellikle dikkat edilmelidir.

10-EDP, iş yerinde güvende olma ve iş yerinde taciz, istismar veya şiddete maruz kalmama hakkına sahiptir. İş yeri sağlığı ve güvenliği garanti altına alınmalıdır.

11- EDP, hiçbir ücret ödemeden kaliteye, sürekli ve uygun mesleki gelişime ve mesleki gelişim fırsatlarına erişebilmelidir.

12-EDP, sendikaları ve kuruluşları örgütleme ve bunlara katılma hakkına sahiptir. Sendikalar da EDP’nin haklarını savunmak, onun için pazarlık yapmak ve çıkarlarını ilerletmek için toplu olarak hareket edebilir. EDP’nin sendikalara ve örgütlere katkıda bulunmak ve onların karar verme sürecine katılma gibi hakları vardır.

13- EDP’yi temsil eden sendika ve kuruluşlar bağımsız olmalı ve sosyal diyaloğa girmekte özgür olmalıdır. Kaliteli eğitimin ilerletilmesinde rol oynadıkları kabul edilmeli ve eğitim politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında doğrudan ve anlamlı bir şekilde yer almalıdırlar.

14- EDP’nin kaliteli eğitim sağlamada çok önemli bir rolü olduğunu kabul eden yetkililer, bu bildirgeyi yürürlüğe koymak için gerekli finansmanı sağlamalıdır.

*Eğitim destek personeli,  aşağıdaki meslek kategorilerini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: yönetim ve büro; kariyer rehberliği ve/veya danışmanlık; kütüphaneci ve belge yönetimi; bakım ve/veya vasıflı ticaret, gıda ve beslenme, sağlık ve refah; ders ve/veya öğretme ve öğrenme hizmetleri; güvenlik; teknoloji ve iletişim desteği; ulaşım ve uzman desteği.

** ILO’nun insana yakışır iş gündemi dört sütun içerir: istihdam yaratma, sosyal koruma, çalışma hakları ve sosyal diyalog.

Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim Destek Personelinin Hak ve Statüsüne İlişkin Bildirgesi’nin orijinali için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu