Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü Arasında İmzalanan İş Birliği Protokolüne Dava Açtık

858

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü arasında ‘İş Birliği Protokolü’ adıyla ve ‘resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi; onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, onlara çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması öğretmenlerin ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacı’  adı altında imzalanan protokole yürütmenin durdurulması istemini içeren iptal davası açtık.

Bu protokolün uygulanması öğrenciler ve öğretmenler açısından Anayasa’nın temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkelerine, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin kısmen de olsa, din kurallarına dayandırılamayacağı ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Eğitim öğretim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile çocuk hakları demokratik toplum düzeninin olmazsa olmaz gereklerindendir. Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretimde eşitlik ilkesini bozacak, öğrenci, öğretmen ve velileri manevi baskı ve tazyik altında bırakabilecek bu protokolün; Anayasa, kanun, ilgili yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları gereği öncelikli yürütülmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu