685 Sayılı Kararname İle İlgili Bilgi Notudur

53

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Hakkında Bilgi Notu

1. 685 sayılı KHK ile bir OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU kurulmuştur. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu adıyla kurulan bu komisyonun görevi, başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamaktır.

2. Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi başta olmak üzere olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecektir.

3. Komisyon, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak, Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecektir.

4. Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacaktır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecektir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecektir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletecektir.

5.Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10/2 maddesi uygulanmayacaktır. Yani başvuruya ne zaman olumsuz yanıt verilir ise o tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılacaktır.

6. Komisyon oluşturulduktan sonra, başvuru almaya başlayacağı tarihi belirleyecektir. Başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu KHK’nin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilecektir. Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7. Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapacak, yani sözlü savunma alma vb bir işlem yapılmayacak, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verilecektir.

8. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek, bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri onbeş gün içinde yapılacaktır.

9. Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecektir. Yalnızca 667 sayılı KHK’nin 3/1 meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensupları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a dava açacaktır.

10. Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.

11. Komisyon, yedi üyeden oluşacaktır. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek, Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçecektir. Komisyonun ilk üyeleri bir ay içinde seçilecektir.

12. Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar da komisyona başvuruda bulunabilecektir.

Komisyon tarafından başvuru tarihi belirlendikten sonra başvuru dilekçesinin örneği, başvuru yöntemi ve diğer konular hakkında şubelerimiz yeniden bilgilendirilecektir.

Ayrıca bugüne kadar açtığımız davalar sürdürülecek, gerekli iş ve işlemlerin tamamı genel merkezimiz ve avukatlarımızca yerine getirilecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu