24 Kasım İçin Öğretmenleri Başarılı-Başarısız Diye Ayrıştıran Genelgeye Dava Açtık

560

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu 2021/15 sayılı ve 16.09.2021 tarihli genelgeyi 81 il valiliğine göndermiştir. Bu genelgenin 14. maddesinde “Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır” denilmektedir. Bu maddenin uygulanmasına yönelik EK-1’de İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim usul ve esasları, EK-2’de İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu ve EK-3’te ise İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları yer almaktadır. Anılan genelge hükmü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenecek kutlama ve etkinliklere il, ilçe ve dış temsilciliklerden katılacak “başarılı” öğretmenlerin seçimini düzenlemektedir. Söz konusu genelge hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtık. Bu genelgenin dayanağı olan 15.10.2019 gün ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde ve bu yönetmeliğin dayanağı olan mevzuat hükümlerinde, öğretmenlerin Ankara’daki törenlere katılmak için başarılı-başarısız diye yarıştırılmasına dayanak olacak bir hüküm yoktur. Dolayısıyla söz konusu genelge hükmü öncelikle yasal dayanaktan yoksun olduğundan hukuksuzdur.

Aynı şekilde söz konusu genelge hükmünün 3 numaralı eki olan Değerlendirme Kıstasları Formundaki kriterler son derece öznel, keyfi değerlendirmelere olanak verecek niteliktedir. Bu kriterlerden özellikle A ve Ç kısmında yer alan kriterler ile B kısmındaki 1., 2., 3., 4. ve 5.  kriterler bu yöndedir. Örneğin formun okul müdürü tarafından puan verilecek kriterleri arasında “Öğrencilerine karşı sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması, empati kurabilmesi”, “öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, milli, manevi, insani tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine, meslektaşlarına, velilere ve kamuoyuna örnek olması”, “kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerisi”, “amirleri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağlıklı iletişim kurma”, “öğrencilerine, meslektaşlarına, topluma; giyim, konuşma, davranış, alışkanlık vb. konularda rol model olabilme” gibi kriterler vardır. Bu haliyle söz konusu kriterlerle belirlenecek öğretmenler, eğitim camiası ve öğretmenler nezdinde, siyasal iktidarın temsilcisi ve makbul öğretmen olarak algılanabilecektir. Bu nedenle anılan genelge hükmü öğretmenleri ayrıştırarak ve yarıştırarak çalışma barışını bozmakta ve öğretmenlerin mesleki itibarına zarar vermektedir.

Sendikamız mesleki dayanışmayı artırmak yerine öğretmenleri yarıştıran ve ayrıştıran her türlü düzenleme ve girişimin karşısındadır. Bu doğrultuda okul ya da il, ilçe yöneticilerinin puanlarıyla belirlenen öğretmenler değil; ağır ekonomik ve fiziki şartlarda, kalabalık sınıflarda, salgın tehdidi altında canı pahasına görevini layıkıyla yapmaya çalışan tüm öğretmenler başarılıdır, ayrı bir dereceye ya da rütbeye ihtiyaç yoktur. Bu anlayışla Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinin göstermelik törenler yerine öğretmenlerin sorunlarının konuşulduğu, taleplerinin gündeme geldiği bir platforma dönüşmesini talep ediyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu