Personel Yönetmeliği

527

18.10.2010

Birinci Bölüm

İşe Alınma ve Özlük Hakları

Kapsam

Madde 1- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası‘nın yasa, kanunlar, tüzük ve yönetmelikler uyarınca, yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde, istihdam edilecek bütün personelin özlük hakları ile görev, yetki ve sorumluluklarında bu yönetmelik kuralları uygulanır. Toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdinden doğan haklar saklıdır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Eğitim-Sen Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte;

a) Kadro çizelgesinde belli edilen kadrolara işe alınmış ve hizmet süresi bir yıldan fazla olan çalışanlara “daimi personel”

b) Kadro çizelgesinde gösterilen ve geçici hizmetlerin yerine getirilmesi için belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar “geçici personel” olarak tanımlanmıştır.

 

İşe Alınmada Aranacak Koşullar

Madde 4- İşe alınacak daimi ve geçici personelde aşağıda sayılan genel ve özel şartların bulunması gereklidir.

1- T.C. vatandaşı olmak yada Türkiye‘de oturma izni ve çalışma izni olmak

2- 18 yaşını bitirmiş olmak

3- Yapacağı iş için bu yönetmelikle belirlenmiş eğitimi almış olmak

4- Affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.

5- Askerlik görevini yapmış veya işe alınacağı sırada askerliği en az bir yıl süre ile ertelemiş veyahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6- Görevini devamlı olarak yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya vücut noksanlığı ile malul bulunmamak.

İşe Alınmada Usul

Madde 5- Eğitim-Sen Genel Merkezinde ve şubelerde işe alınacak personel için ilgili kadro ve bütçe uygun ise, işe alma işlemi uygun araçlarla duyurulur. Başvurular Sendika Genel Merkezinde Genel Sekreterin başkanlığında üç (3) kişiden oluşacak komisyonunun değerlendirilmesi ile Şubelerde de Şube Sekreterinin başkanlığında üç kişiden oluşan komisyonca değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu alınan karar, Şubelerde Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Merkezde Genel Sekreterinin yazısı ile MYK‘nın onayına sunulur.

İşe Alınacaklarda Aranacak Belgeler

Madde 6- İşe alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) İş istem formu (özgeçmiş ekli),

b) Nüfus kağıdı örneği,

c) İkametgah belgesi,

d) Öğrenim belgesi,

e) Askerlik belgesi,

f) En az iki kişinin veya kurumun referansı,

g) Yeteri kadar vesikalık fotoğraf,

İşe Alma

Madde 7-

a) Daimi personelin işe başlayabilmesi için ilgili kadronun olması ve bütçede yeterli ödeneğin bulunması,

b) Geçici personelin işe başlayabilmesi için bütçenin ilgili bölümünde yeterli ödeneğin bulunması zorunludur.

c) Sendikada istihdam edilecek bütün personel Genel Sekreter, Mali Sekreter ve bir MYK üyesinden oluşan komisyonun önerisi sonucunda MYK kararı ile işe başlatılır.

İşe Başlama ve Görevlendirme

Madde 8- İşe alınan personele iş isteme belgesinde gösterdiği adrese, bu yönetmelikte işe almaya yetkili kurulca işe alındığı tebliğ edilir. İşe alınan personel tebellüğ tarihinden itibaren beş (5) gün içinde işe başlamaz ise işe alma işlemi kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

İşe alınan personelin ne şekilde görevlendirileceği işe alma kararında gösterilir. Kısmi gün çalıştırılacak personelin mali ve özlük hakları ile çalışma koşulları hizmet akdinde açıkça belirtilir.

Deneme Süresi

Madde 9- Deneme süresi Eğitim-Sen Genel Merkezinde ve Şubelerde istihdam edilen bütün personele uygulanır. Bu Personellerden toplu iş sözleşmesi kapsamına girenler, toplu iş sözleşmenin ilgili maddesindeki süreye, kapsam dışında olan personel 1475 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidir.

İşten Ayrılma ve İşten Çıkarma

Madde 10- Belirli ve belirsiz hizmet akdi ile çalışan personelin durumu önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla işten ayrılabilir. Bu İşlemde;

Toplu iş sözleşmesi kapsamına girenler, sözleşmedeki bildirim öneli süresine,

Kapsam dışı olanlar 1475 sayılı iş kanununun ilgili hükmüne tabidir.

Eğitim-Sen sendikası belirli ve belirsiz hizmet akdi yapmış olduğu personellerin hizmet akdini 1475 sayılı kanunun 17.maddesi ile diğer maddelerine istinaden iş akdini fesih edebilir. Bu durumda;

Toplu iş sözleşmesi kapsamına girenlerde sözleşmesindeki ilgili madde hükmündeki bildirim öneli süresine

Kapsam dışı olanlar 1475 sayılı iş kanununun ilgili hükümlerine tabidir.

Bildirim öneline aykırı hareket edenler yasa hükümleri gereğince ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Ücret ve Sosyal Haklar

Madde 11- Personelin her türlü ücret ve sosyal hakları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitleri ile düzenlenir.

Personel Sicilleri

Madde 12- Her personel için merkezde sicil dosyası tutulur. Şubelerde çalışan personelin sicil dosyası ilgili şubece tutulur.

Personel sicil dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulunması gerekir.

1- İş istem Dilekçesi (özgeçmiş ekli)

2- Nüfus Cüzdanı sureti

3- İkametgah belgesi

4- Öğrenim Belgesi

5- Askerlik Belgesi

6- İstenmiş İse Kefalet Belgesi

7- Referanslar

8- Yeterli Vesikalık Fotoğraf

9- Daha önce çalıştığı kurumlar ile ilgili belgeler

10- SSK İşe giriş bildirgesi

11- Sendika Üyesi ise Üye Kayıt Fişi

12- Sendika Üyeliğinden ayrılanların düzenlediği noterce onaylanmış istifa belgesi

13- Personel ile ilgili yazışmalar

14- Yazılı Hizmet Akdi

Disiplin Kurulları Oluşumu

Madde 13 – Personelin görev, sorumluluk ve davranışlarından, filleri nedeniyle suçu gerektiren hususları görüşmek ve karara bağlamak için;

a) Toplu iş sözleşmesinden yararlanan personel için toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre kovuşturulur ve cezalandırılır.

b) Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan personellerin disiplin kurulu sendika yönetim kurulunca oluşturulur. İşlemiş olduğu suçun derecesine göre

1-Uyarı

2-Kınama

3-Ücretten Kesme

4-İş akdinin tek taraflı olarak bildirimsiz ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshi cezaları verilebilir.

İkinci Bölüm

İstimdah Edilecek Personel Statüleri

İdari Hizmetler

Madde 14

İdari Müdür: En az yüksekokul düzeyinde lisans diploması olan ve bu konuda deneyimli kişilerden seçilir.

Sendika İdari Müdürü; Genel Sekretere, bağlı ve sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar.

1- Sendikanın bütün idari işlerini, yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve merkez yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür.

2- Günlük işleyiş içerisinde Personelin işe devam ve takibini sağlar.

3- Personelle ilgili sicil dosyalarını tutar.

4- Personelin mesai vb. durumlarını takip eder ve ilgili dairelere bildirir.

5- Kısa, orta ve uzun vadede örgütün ihtiyaçlarını tespit eder (Kırtasiye, Masa, Sandalye vb.) ve ilgili dairelere bildirimde bulunur.

6- Bina, büro ve birimlerinin bakım, onarım korunması işlerinin takibini sağlar.

Santral Görevlisi (sekreter) : En az lise düzeyinde diploması olan ve bu konuda deneyimli kişilerden seçilir.

Sendika santral görevlisi Genel Sekretere ve idari müdüre bağlı ve sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar.

1- Sendikanın telefon görüşmelerini idare eder

2- Sendikaya gelen konuk veya kişileri karşılar, ilgililere bildirir.

3- Sendikanın ilişki kurduğu kurum ve kişilerin telefon, fax ve adres bilgilerini tutar, değişiklikleri zamanında kaydeder.

4- Örgüte gelen ve giden evrak kayıtlarını tutar.

5- Örgüte gelen belgeleri genel sekretere havale ettirerek ilgili birimlere dağıtır.

Büro Görevlileri: En az lise düzeyinde diploması olan ve bu konuda deneyimli kişilerden seçilir.

Genel Merkezde Genel Sekretere ve bağlı bulundukları dairelerin ve büroların MYK üyelerine bağlı olarak, şubelerde ise şube sekreterine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar.

1- Bağlı bulundukları dairelerin ve birimlerin yönetmeliklerindeki tanımlanan görevlerini yaparlar.

2- Bağlı bulundukları daire ve büroların gelen ve giden evraklarını dosyalar,

3- Bağlı bulundukları daire ve bürolarla ilgili yazışmaları yapar,

4- Verilen diğer görevleri yapar.

Hizmetliler: En az İlköğrenim düzeyinde diploması olan ve bu konuda deneyimli kişilerden seçilir.

İdare Müdürüne bağlı ve sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar.

1- Çay ve temizlik işlerini yaparlar.

2- Merkezden şubelere gidecek olan paketleme ve kargo işlerini yaparlar.

3- Günlük işleyiş içerisinde bürolar dışındaki işlerin takibini yaparlar. (PTT, Kargo vb.)

4- Verilen diğer görevleri yaparlar.

Hukuk ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Madde 15- Avukatlar Genel Merkez avukatları, Ankara Barosu avukatlarından seçilir.

Şubelerde gereksinim ve olanaklara göre bölge hukuk büroları kurulur. Bölge hukuk büroları şube yönetim kurulunun seçtiği ve MYK‘nın onayladığı avukatlardan oluşur. Genel Merkez avukatları, Genel Sekretere bağlı ve sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yaparlar.

1- MYK‘nın ilettiği, hukuksal konularda görüş bildirir. MYK‘ya danışmanlık yapar.

2- Sendikanın hukuksal sorunlarının çözümüne çalışır.

3- Hizmet kolumuzla ilgili yasal düzenleme (mevzuat) değişikliğini izler, geneli ilgilendiren konularda dava (iptal) açar.

4- Şubelerden iletilen şube, temsilcilik ve işyerlerine ait hukuk, özlük sorunlarına çözüm arar, çözüm önerilerini zamanında ve makul bir sürede yazılı olarak iletir.

5- Üyelerin haklarını ihlal eden idari işler ve eylemleri idari yargıya götürür.

6- Toplu görüşme metnine katkıda bulunur.

7- Bölge hukuk büroları ile eşgüdüm içinde çalışır. Sorunlara birlikte çözüm üretir.

8- Yazışmaları geciktirmeksizin zamanında yapar.

9- Genel Merkez Hukuk Büroları ve Hukuk Yardım Yönetmeliğinin hükümlerine göre görev yapar.

10- Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yapar.

Muhasebe Müdürü: En az lise düzeyinde diploması olan ve bu konuda deneyimli kişilerden seçilir.

Mali Sekretere bağlı ve sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar.

1- Mali İşler Daire Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen görevlerin tamamını yapar.

2- Daire içerisindeki personelin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlar ve dairedeki verimliliği artırır.

3- Harcamaların ve harcama belgelerinin bütçe ve genel ilkelere uygunluğunu kontrol eder ve imzalar

4- Bilanço-gelir-gider ve diğer raporları hazırlar ve bunları yetkili kurumlara sunar

5- Her türden avansları takip eder ve süresinde kapatılmasını sağlar.

6- Mali İşler Dairesi Yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri yapar.

 

Uzmanlar ve Teknik Hizmetler

Madde 16

a) Tasarımcı

b) Bilgisayar Uzmanı

c) Çevirmen

d) Basın Yayın Uzmanı

e) Eğitim Uzmanı

f) Kadın Uzmanı

Uzman ve Teknik Hizmetler Personelinin görevleri bir yönerge ile belirlenir.

Üçüncü Bölüm

Şube Görevlileri

Madde 17- Şubelerde büro görevlileri olarak elemanlar çalıştırılır. Çalıştırılan elemanlar şubelerin yazışmalarından, gelen giden evrak kayıtlarının tutulmasından, çay ve temizlik işlerinin yapılmasına kadar sorumludurlar.

Üye sayısı 1000‘e kadar olan şubelerde herhangi bir eleman çalıştırılmayacak, ihtiyaç halinde dışarıdan hizmet satın alınabilecektir. Üye sayısı 1000 ile 5000 arasında olan şubelerimizde 1 büro elemanı, üye sayısı 5000‘den fazla olan şubelerimizde ise ikinci eleman çalıştırılabilecektir.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Görevleri Yapmada Kurallar

Madde 18- Personelin, görevlerini hizmetin gerektirdiği dikkat, uzmanlık ve çabuklukla yerine getirmesi kuraldır. Özellikle mevzuat hükümleri ve yöneticilerce verilen görevler uyarınca sendikanın, sendika üyelerinin çıkarlarına uygun hareket etmek zorundadırlar.

Davranışlar

Madde 19- Personel, görevlerini yaparken yöneticilerce, iş arkadaşlarına, sendika üyelerine, diğer ilgililere nazik ve saygılı davranmaya mecburdur.

Devam Zorunluluğu

Madde 20- Personelin belli edilen çalışma sürelerinde görevlerinin başında bulunmaları zorunludur.

Sendika Mallarının Korunması

Madde 21- Personel hizmet icaplarının gerektirdiği hallerde, kendilerine yöneticiler tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Kabule değer özürü olmaksızın bunu yerine getirmeyenler disiplin kovuşturmasına tabi tutulur.

Yarar Sağlama Yasağı

Madde 22- Personel, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığı hiçbir kimseden herhangi bir şekilde yarar sağlayamaz.

Sır Saklama

Madde 23- Personelin görevlerini yaparken öğrendikleri Devlet, sendika, üyeler ve diğer kişiler ile ilgili sırları saklamaları zorunludur. Sendika Yönetim Kurulu veya sendika başkanının izni olmaksızın sendika ile ilgili konularda hiçbir açıklamada bulunamazlar.

 

Toplu İş Sözleşmesi

Madde 24- Sendika Yönetim Kurulu, Topu İş Sözleşmesi bağlamaya, sendika örgütünün tümü veya belirli işlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi uygulamaya ve bir işyeri için yapılmış toplu iş sözleşmesinin diğer bir işyerine personel teşmiline ve hizmet akdi olarak uygulamaya yetkilidir.

Toplu iş sözleşmesinden yararlanan hakkında bu Yönetmeliğin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümleri uygulanamaz.

 

Hüküm Olmaması Hali

Madde 25- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda toplu iş sözleşmesi ve iş hukuku mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

Eğitim

Madde 26- Bu yönetmelikte yer alan tüm personel sendika yönetim kurulunun belirleyeceği eğitim programları dahilinde hizmetiçi eğitime tabi tutulur. Gerektiğinde bu eğitim sendika yönetim kurulunun kararı ile herhangi bir şube öncülüğünde yapılır.

 

Yürürlük

Madde 27- Bu yönetmelik 30 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 28- Bu yönetmelik hükümlerini, Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu