Mali İşler ve Dairesi Yönetmeliği

543

I-GENEL ESASLAR

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim Sen Mali İşler Dairesi`nin kuruluş ve görevlerini belirlemek; sendika merkez ve şubelerinde saymanlık işlemlerinin yasalara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılmasını, 4688 sayılı yasa ve  tüzüğün mali hükümleri gereği sağlanacak gelirlerin genel kurulca onaylanan bütçe ile uyumunun sağlanmasını, giderlerin gerçekleşmesi sırasında izlenmesi zorunlu yolun belirlenmesini,  gelir ve giderler ile  demirbaş kayıtlarının yasa ve tüzük hükümlerine uygun tutulması, mali konularda üyelere, denetim organlarına ve karar organlarına kolay, açık ve sağlıklı bilgi verilmesini sağlamak ve muhasebe kayıt ve nizamının genel onay görmüş ilkeler  doğrultusunda kayıt altına alınmasını sağlamak, şubelerin mali konularda  uygulama birliğinin sağlanması çalışmalarının yönlendirilmesini amaçlar.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmelik EĞİTİM SEN Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerde yürütülen bütçe, gelir-gider harcama, mal ve hizmet alım-satım ile ilgili işlemleri kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik, EĞİTİM SEN tüzüğüne 4688 sayılı yasaya dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Yetki:

Madde 4- Sendikanın gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi Genel Merkeze aittir. Genel Merkez şubelere harcama yetkisi verebilir.

 

II-MALİ İŞLER DAİRESİNİN OLUŞUMU

Dairenin oluşumu:

Madde 5 – Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bu yönetmelikte belirtilen amaçları etkin ve sistemli olarak gerçekleştirmek ve verilen görevleri yerine getirmek üzere Mali İşler Dairesi oluşturulur. Mali İşler Dairesi; Daire Başkanı, Daire müdürü,(Muhasebe Müdürü)  ve yeteri kadar personelden oluşur. Daire Başkanlık görevini seçilmiş Genel Mali Sekreter yürütür. Gerekli görüldüğü taktirde dışarıdan sürekli yada parça zamanlı çalışan hesap uzmanı veya mali danışman istihdam edilir.

 

Dairenin Görevleri:

Madde :6- Bu Yönetmeliğin 1. Maddesinde yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere Dairenin görevleri şöyledir :

 

a)  Sendikanın; gelir, gider ve her türden taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile haklarının genel kurul, bütçe, tüzük ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kayıtlarının tutulması için esasları belirlemek, bu esaslar çerçevesinde kayıtları tutmak ve denetlemek,

 

b)  Genel kurula (MYK adına) seçilmiş denetim organlarına, yönetim organına, yasalarca yetkili kılınmış organlara kayıt ve belgeleri ile birlikte raporlar hazırlamak, yine tüzük gereği  şubeleri bilgilendirmek üzere, aylık mali (gelir-gider tablosu bilanço ve diğer mali) raporları  hazırlamak.

 

c)  Sendikanın (genel merkez ve şubeler dahil) her türden-taşınır taşınmaz varlıklarının envanterini çıkararak,  taşınır ve taşınmazların kullanıldığı yerdeki yetkililer üzerine zimmetlemek.

 

d)  Sendikanın ayni olmayan haklarının korunması, kayıtlarının tutulması ve bu hakların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

 

e)  Bütçe uygulamasını denetlemek, bütçe kesin hesabını çıkarmak, gerekli görüldüğü hallerde yetkili kurulların onayı ile bütçe fonları arasında aktarma yapmak

 

f)    Yetkili kurullarca belirlenmiş esaslar çerçevesinde şube paylarını hesaplayarak zamanında şubelere aktarmak ve şubelerin ek avans isteklerinin değerlendirerek yetkili kurullara sunmak.

 

g)  Üye ödenti kesinti listelerinin işyerlerinden (okullardan) eksiksiz bir biçimde temin edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, saymanlıklar nezdinde üye ödentilerinin zamanında ve eksiksiz tahsilatının yapılması için gerekli denetim mekanizmalarını kurmak, saymanlıklarla  bu konuda ilişkiye geçmek,

 

h)  Şubelere, gönderilen avansları  işletme defteri esasına  tutulmasını ve şubelerin örneği bu yönetmelikte belirlenen  gelir-gider cetvellerinin ve gerektiğinde gider belgelerinin her ay sonu genel merkeze gönderilmesini sağlamak,

 

i)    Genel kurula  MYK adına bütçe hazırlamak

 

j)     Kaynakların verimli şekilde kullanılması için  gerekli olan çalışmaları yapmak ve bunları raporlar halinde yetkili kurullara sunmak.

 

k)  Personel maaş bordrolarını yapmak , ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak.

 

l)     Genel Merkez adına yapılan her türlü harcamayı giderleştirmek.

 

m) Yönetmelikle ilgili yönergeleri hazırlamak.

 

Daire Başkanın Görevleri:

Madde 7-

1- Sendika hesap işlerinin; yasalara, genel kurul kararlarına, tüzüğe, yönetmeliğe, bütçeye, çalışma programına ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

2- Daire ile ilgili plan ve programları yapmak.

3- Ödentilerin zamanında merkez hesaba aktarılmasını ve kontrolünü sağlamak.

4- Şubelerin ekonomik sorunlarını takip etmek, sorunların çözümüne ilişkin MYK`ya raporlar, projeler sunmak.

5- Şube avans paylarının zamanında gönderilmesini sağlamak.

6- Sendika gelir-giderleri hakkında Merkez yönetim kurulunu, ve diğer organları bilgilendirmek.

7- Parasal yardımları yönetmeliğe göre planlayıp yürütmek.

8- Sendikanın gelir kaynaklarını, amacına uygun olarak kullanılması için önerilerde bulunmak.

9- Daire personelinin çalışmalarını takip edip, yönlendirmek.

10- Merkez yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.

11- Genel Merkeze bağlı personelin bordrolarını yaptırmak ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak.

 

Daire Müdürünün Görevleri:

Madde 8-

a)  Bu yönetmeliğin 6. Maddesinde Mali İşler Dairesine verilen görevleri daire başkanı ile birlikte ve daire başkanının emirleri doğrultusunda yapmakla birinci derecede görevlidir.  Belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılmasından ve dairenin gerçekleştirdiği bütün işlemlerden doğacak  maddi ve yasal yükümlüklerden daire başkanı ile birlikte birinci derecede sorumludur.

 

b)  Dairede istihdam edilen personelin eşgüdüm içinde çalışmasını  sağlamak ve dairenin verimliğini arttırmak için gerekli tedbirleri almak,

 

c)  Harcamaların  ve harcama belgelerinin bütçe ve  genel ilkelere uygunluğunu kontrol etmek düzenlenen belgeleri imzalamak.

 

d)  Bilanço, Gelir-Gider ve diğer raporları hazırlamak ve bunları yetkili kurullara sunmak

 

e)  Her türden avansları izlemek ve süresinde kapatılmasını sağlamak.

 

f)    Başta üye ödentileri olmak üzere örgütün diğer gelirlerini sürekli izlemek ve denetlemek

 

g)  Aylık bilançoları hazırlamak ve gerekli kontrolleri yaparak sonuçları daire başkanına sunmak.

 

h)   Ay sonu mizanlarını çıkararak, yasal ve yardımcı defterlerde hesap bakiyeleri ile mutabakatını sağlamak, banka bakiyelerini izleyerek mutabakatını temin etmek, ekstrelerin zamanında gelmesini takip etmek.

 

i)    Her hafta hesap bakiyelerini kontrol ederek mutabakatını sağlayarak ödeme planı çıkararak daire başkanına sunmak.

 

j)     Parasal işlerin genel onay görmüş muhasebe ilke ve tekniklerine, yasa hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, kayıtların defterlere doğru ve zamanlı işlenmesini, belgelerin dosyalanmasını ve korunmasını sağlamak.

 

k)  Daire kadrosunun oluşumuna kadar, dairesinde diğer işleri yapmak.

 

l)     Çalışanların SSK primlerini ücret, kira ve serbest meslek erbabına yapılan ödemelerden doğan vergilerin yasal süresi içinde vergi dairesine ve diğer kurumlara bildirmek ve yine yasal süresi içinde ödenmesini sağlamak.

 

m) Genel Merkeze bağlı personelin  ve MYK üyelerinin maaş bordrolarını yaptırmak ve zamanında ödenmesini sağlamak.

 

n)  Daire başkanının vereceği diğer işleri yapmak.

 

Daire Personelinin Görevleri :

Madde 9- Daire müdürünün gözetimi ve denetimi altında;

a)  Günlük kayıtları, belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde tutmak.

 

b)  İş, ücret, diğer avansları izlemek ve bu yönetmelikte belirlenen süreler içinde kapatılmasını sağlamak.

 

c)  Yardımcı ve esas defterleri tutmak.

 

d)  Üye ödentilerinin saymanlıklar bazında kesinti listelerini bilgisayar ortamına girerek yine saymanlık bazında gönderilen üye ödentilerini ilgili saymanlığın hesabına işlemek, her ay sonu kayıtlarını tutmuş olduğu saymanlıkların raporlarını çıkararak daire müdürüne ve ilgili şubeye bildirmek ve  gerektiğinde  üye listesi ile ilgili saymanlık hesabının kontrolünü yapmak.

 

e)    Çıkarmış olduğu saymanlık raporlarının, kesinti listelerinin ve bunlarla ilgili belgeleri belirlenen usul ve esaslara göre dosyalamak.

 

f)    Tüzükte belirlenen gelirlerin sağlıklı izlenmesi için gereken dosyaları hazırlamak ve işlerliğini sağlamak.

 

g)  Satın alınan demirbaşları zamanında ilgili defterlere işlemek, numaralandırmak ve hizmete sokmak, kaybolan demirbaşları  ve hizmetten çıkarılan demirbaşların listesini daire müdürüne bildirmek.

 

h)  Daire müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

 

Muhasebe Dışında Oluşturulacak Birimler:

Madde 10- Mali İşler Dairesinde gereksinimler de gözetilerek, (Satın Alma ve Stok Takip), (vezne) birimleri oluşturulur ve bu birimlerin yürütülmesi için daire personelinden birini görevlendirilir.

 

Bu takdirde, bu birimlerde görev alan personelin görevleri şunlardır.

 

A-    Satın Alma ve Stok Takip Personelinin Görevleri:

a) Defter, basılı kağıt, kırtasiye, araç ve gereçleri stok takip föyüne kaydetmek, stokların takibini bu föylerden günü gününe izlemek, azalan stoklar için gününde önlem alarak, Daire Müdürüne bildirmek.

 

b) Genel Merkez ile şubelerin kullanması gerekli defter, basılı kağıt, her türlü kırtasiye, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve düzenli işleyişini sağlamak.

 

c) Genel Merkezde ve şubelerde her türlü araç, gereç ve kırtasiyenin tasarruflu ve ölçülü kullanılmasını izlemek.

 

d) Dış alımı gerektirecek her türlü gereksinimi saptayarak Daire Müdürüne bildirmek.

 

e) Satın almanın en verimli biçimde yapılması için piyasa araştırması yapmak, fiyat teklifleri almak.

 

f) Eder araştırması sonunda gereksinimleri karşılayabilecek firmaları saptayarak alacağı teklifleri Daire Müdürüne vermek.

 

g) Eder araştırması ve teklif alınarak belirlenen satıcıların teklife uygun davranıp davranmadıklarını, ederlerin piyasa düzeyinin üstüne çıkıp çıkmadığını sürekli olarak araştırmak.

 

B-     Veznedarın Görevleri:

a) Gelir ve ödemeye ilişkin tahsil ve ödeme işlemlerini yapmak.

 

b) Yapılan tahsilat ve ödemeleri günlük kasa cetveline işlemek.

 

c) Kasayı her gün çalışma saati sonunda Mali İşler Dairesi Müdürüyle birlikte sayarak nakitleri değer ve sayım ile cetvele geçirmek.

 

d) Günlük kasa durumu cetvelini Daire Müdürü ile birlikte imzalayarak tutanağa geçirdikten sonra aslını Daire Müdürüne vermek.

 

e) Kasada günlük gereksinimler için birinci dereceden aylık alan eğitim çalışanının net aylığının en çok üç katı kadar nakit bulundurmak

 

f) Kendisine verilen diğer işleri yapmaktır.

 

III-BÜTÇE

A- GELİRLER

Bütçe :

Madde 11- Sendikanın gelir ve giderleri Genel Kurulda belirlenen bütçede gösterilir. Genel Merkez ve  şube gelir/giderleri  Genel bütçe haline getirerek  genel kurula sunar. Genel kurullarda kabul edilen tahmini bütçeler yönetim kurullarınca program bütçe`ye dönüştürülür. Bütçede her hizmet biriminin yeri ve bunlara ayrılan ödenek ayrı ayrı gösterilir. Yönetim kurulları bütçenin değişik bölümleri arasında aktarma yapabilir ve bu durumda örgütü bilgilendirir. Bütçede gösterilmeyen gelirler toplanamaz, gider yapılamaz. Ancak, yetkili genel kurul kararı ile yapılabilir. Ek bütçe yapma yetkisi genel kurul kararı ile olabilir. Ödenti gelirleri %10`u (yüzde on) üyelerin eğitimi için ayrılır. Sendika genel merkezince tüzüğün 3 maddesinin n fıkrasında belirtilen esaslar  gereği  Dayanışma fonu oluşturulur ve üye ödenti gelirlerinin %2`i (yüzde iki) ayrılarak her ayın yirmisine kadar fon hesabına yatırılır. Fonun süresinde yatırılmasından Genel Mali Sekreter sorumludur. Bu fondan tüzükte belirtilen amacı dışında harcama yapılamaz.

 

I-SENDİKANIN GELİRLERİ

Gelir Kaynakları:  Sendikanın gelirleri 4688 yasa gereği aşağıdaki gibidir.

Madde 12- Sendikanın gelir kaynakları şunlardır.

a)      Üye ödentileri

 

b)      Dayanışma ödentileri

 

c)       Bağış ve yardımlar

 

d)     Malvarlığı gelirleri, Mal arlığı değerlerinin devir, temlik, kiralama ve   satışlarından doğan

gelirleri

 

e)      Yayın gelirleri

 

f)        Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler

 

g)      Kamp gelirleri.

 

h)      İktisadi İşletme gelirleri.

 

i)        Telif hakları gelirleri

 

j)        Proje gelirleri

 

k)       Demirbaş satış gelirleri

 

l)        Diğer gelirler

 

Üye Ödentileri :

a) Ödentiler, üyelerin aylık gelirlerinin (damga vergisi matrahından) binde beş (%0,5) oranında işyerindeki mutemet tarafından bordro üzerinden kesilir. Mal Müdürlükleri veya saymanlıklar ödentileri kesintiyi izleyen en geç 5 gün içerisinde Genel Merkez hesabına aktarılır. Mali işler dairesi muhasebet genel müdürlüğünden gelen kesinti listeleri ile bankaya yatırılan aidatların listelerini kontrol ederek kayıtlara geçirir.

 

b) Bu yönetmeliğin 11. maddesinde sayılan diğer gelirlerin toplanması genel kurul, bütçe, tüzük ve yasal düzenlemeler çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulunu belirleyeceği usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Şubeler, temsilcilikler ve üyeler gelirleri toplamaya yetkili değildir.

 

Dayanışma Ödentileri:

Emekliye ayrılan üyelerimizden alınan ödentilerdir. Makbuz karşılığı alınır ve bağış kaydedilir.

 

Bağış ve Yardımlar:

4688 sayılı yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla; sendikanın amaç ve ilkelerine ters düşmeyecek biçimde, üyelerinden ve başkalarından bağış, bağlı olduğu yurtiçindeki ve yurtdışındaki üst kuruluşlardan bağış  alabilir.

 

Bağış girişi, harcaması bütçede gösterilir ya da ek bir kararla bütçeye eklenir.

 

Malvarlığı Gelirleri

Sendikaya ait taşınmazların kiralanması karşılığı alınan kira ve diğer gelirlerdir. Gerekli taşınmaz malların alınması, satılması ya da devredilmesi için Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Bunun için Mali İşler Dairesine veya oluşturulacak bir komisyona  MYK görev verebilir.

 

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Elde Edilen Gelirler:

Genel Merkez, Şubeler ve temsilcilikler, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilir. Bu tür etkinliklerde örgütsel dayanışma, büyüme ön plana çıkarılır. Ticari düşünülmez. Her hangi bir ekonomik getirisi, eylem ve etkinliklerde kullanılmak üzere şubelerde  oluşturulan sosyal etkinlik fonuna aktarılır. İlçelerde elde edilen sosyal etkinlik gelirleri şubelere bağış olarak kaydedilir. Öncelikle temsilciliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harcanır.

 

Kamp Gelirleri :

Üyelerimizin dinlenme, dostluk, dayanışma ve örgütsel ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sendika iktisadi işletmesi tarafından yapılacak dinlenme, kamp vb  organizasyonlardan elde edilen  gelirler

 

İktisadi işletme :

Sendika iktisadi işletmesinin faaliyetleri neticesinde oluşan net gelirlerdir.

 

Telif Hakları :

Sendikanın yapmış olduğu veya yaptırmış olduğu araştırma, inceleme vb gibi ayni olmayan  haklardan elde edilen gelirlerdir.

 

B- SENDİKANIN GİDERLERİ

Şube avansları

Madde 13- Tüzüğün 51. Maddesinde belirtildiği üzere üyelerden kesilerek Genel Merkez hesabına yatan üye ödenti gelirlerinin %50 (yüzde ellisi) avans olarak her ayın en geç 15 `inde şubelerin hesabında olacak şekilde gönderilir. Şubeler ise  Temsilciliklere harcama tutarları kadar avans gönderir.

 

Yolluk, İş ve Ücret Avansları :

Yolluk Kimlere Ödenir?

Genel Merkez, şube ve temsilcilik, yönetim kurulu, denetleme, disiplin, merkezi komisyon üyeleri, sendika çalışanı ya da sendika tarafından görevlendirilen üyelerine ödenir.

 

Yolluk ücretlerinin belirlenmesi (hesaplanması)

Sendikal görevle il dışına gönderilen yönetici yada görevlilere yol, konaklama ücretinin yanı sıra; her yıl ocak ayında merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen günlük yevmiye  ödenir. Yevmiye  hesaplamasında 657 sayılı devlet memurlarına verilen harcırah hesaplanması esas alınır ve yasal kesintiler merkezce yapılır.

 

Örnek;

Cuma  akşamı yola çıkan ve pazartesi sabahı bulunduğu yere dönen görevliye dört yevmiye ödenir Yemek ve yatak ücretleri genel merkez yada şube tarafından karşılanan her türlü etkinlikte, yolda geçen gidiş dönüş için, 400 km üzerindeki uzaklıklarda  iki yevmiye ödenir. Altındaki uzaklıklarda ise bir yevmiye ödenir. Örnek : Kırıkkale Çankırı vb. yerlerde bir yevmiye ödenir.

 

a) Yolluk avansları; il dışı görevlendirmelerinde merkezde ve şubelerde avans istek formunu görevliler kendi el yazıları ile doldurur, ihtiyaçları kadar avans verilir.

 

Görev dönüşünde; en geç bir hafta içinde, yolluk bildirim formu ve belgeleri de eklenerek hesap kapatılır.

 

Yolluk avans hesaplarını kapatmayan görevlilere yeni yolluk avansı verilmez.

 

b) İş avansları; gerekli görüldüğü hallerde merkezde Merkez Yönetim Kurulunun oluru şubelerde Şube Yönetim Kurulu kararı ile alınacak mal ve hizmet alımı için yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler mal ve hizmetin alımından sonra alacaklının hesabından öncelikle mahsup edilir.

 

c) Ücret avansı; Merkez ve şubelerde çalışan personellerin ücretlerinden  mahsup edilmek üzere  acil ve olağan üstü durumlarda maaş tutarlarının yarısı kadar avans verilebilir. Verilen avansın tamamı ilk ücret ödemelerinde  kesilir.

 

d) EI-Eğitim Enternasyonali Payı: Her yıl Eğitim Enternasyonali sekreterliği tarafından bildirilen üyelik ödentisi düzenli gönderilir.

 

e)Konfederasyon Payı: KESK`in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)  tüzüğü gereği belirlenen oran kadar  her ay Konfederasyon ödentisi  olarak ilgili hesaba alacak yazılarak tahakkuk ettirilir ve her ay üye ödenti toplamı üzerinden KESK hesabına aktarılır. Konfederasyonun acil ihtiyaçlarını karşılamak, aidatından mahsup edilmek üzere avans gönderilir.

 

f) Personel Ücretleri ve  Kira ücretlerinden doğan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi: Şubeler, yönetim bürosu olarak kiralanan yerlerin stopaj ödemesini şubenin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine şube sıfatıyla mükellefiyet tesis ettirerek ödeyecektir.

 

Şubeler, Genel Merkezin oluru ile part time (parçalı) veya tam süre ile personel çalıştırabilirler. Sürekli çalıştırılan personel ile yazılı hizmet akdi yapılır. Bordrolar ve bildirgeler genel merkez tarafından düzenlenerek şubelere gönderilir.

 

h)Temsil ve Ağırlama: Bütçe olanakları ölçüsünde yurtiçinden ve yurtdışından genel merkez ve şubeleri ziyarete gelen konuklara ve onlarla birlikte bulunması zorunlu olan sendika yöneticilerine, konukların rehber ve çevirmenlerine, yönetim kurullarının kararı ile verilen yemek, vb. giderler ile sendikayı temsilen gidilen  toplantılara ya da ziyaret edilen kişi ve kuruluşlara, anma ve kutlama programlarına gönderilen çiçek vb. giderler için harcama yapılabilir.

 

Harcamalar yapılırken bütçe olanakları dikkate alınır.

 

ı) Dayanışma Fonunun kullanılması : Tüzük gereği oluşturulan dayanışma fonundan;  Eğitim Sen ve şubelerin sendikal ilke ve politikalar çerçevesinde, örgütsel bütünlük ve demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak yapılan eylem ve etkinliklerden dolayı;

 

–          Yaşamını yitiren sendika yöneticilerinin  eş ve çocuklarına MYK`ca  belirlenecek tutar kadar

 

–          Görevine son verilenlere,(davası devam edenlere)  maaş tutarlarının ve MYK ‘ca uygun görülecek eklentileri ,

 

–          Görevinden uzaklaştırılanlara ücretlerinin 1/3 kadarı

 

–          Sendikal mücadele nedeniyle Cezaevine girenlere hak kayıpları ödenir.

 

–          Ayrıca doğal afetlere maruz kalanlara MYK`ca belirlenecek tutar kadar bağış yapılır.

 

–          Görevliyken kaza geçirenlere, MYK`ca belirlenecek tutar kadar bağış yapılır.

 

–          Hukuksal yardım başta olmak üzere merkez yönetim kurulunun günün koşullarını ve mağduriyetlerinin  içeriğini de dikkate alarak; süreli ya da bir defaya mahsus olmak üzere yardım yapar.

 

Yardım alan üyeler verilen hukuksal mücadele sonunda göreve döndüklerinde veya mağduriyetleri giderildiğinde sendikadan almış oldukları yardımı dayanışma fonuna geri iade ederler.

 

Yukarıdaki tanımlamanın dışında kalan dayanışmaya ihtiyacı olan üyelerimize yerellerde kampanyaları düzenlenebilir.

 

C-     ÖDEMELER

Ödeme Yetkisi:

Madde 14- Sendikanın ödemeleri, tüzük hükümleri ve bütçe çerçevesinde, sendikanın genel amacına uygun olarak standardı belirlenmiş belgeler ile  Genel Merkezde Genel Başkan ya da genel sekreter ile merkez mali işler sekreterinin, şubelerde şube başkanı ya da şube sekreteri ile mali işler sekreterinin imzalarıyla gerçekleşir.

 

Sendikadaki iş bölümüne göre, genel merkez ya da şube sekreterlerinin proje ve istemlerine dayalı ödemelerde, ödeme belgesinde ilgili sekreterinde imzası bulunur.

 

Genel merkez ve şubelerde atanmış sayman bulunuyorsa, ödeme evrakı Merkez Mali İşler Sekreteri ya da Şube Mali Sekreterinden önce onun imzasını taşır.

 

Bu yönetmelik ile görevli kılınmış yetkililer ve yetkili kurul üyeleri her türlü ödemeler konusunda örgütün çıkarlarını her açıdan düşünmek ve önde tutmak zorundadırlar.

 

Tüzük amir hükmü gereği Sendika gelirleri, sendikanın amaçları dışında kullanılamaz, hiç kimseye borç olarak verilemez. Hizmet avansları bunun dışındadır

 

Genel Merkez Tarafından Yapılacak Ödemeler:

a)  Merkez Yönetim, denetleme, disiplin, Merkezi Komisyon Üyeleri ,Genel Merkez çalışanları ve Genel Merkez tarafından görevlendirilen eğitmenlerin il dışı görev yollukları,

 

b)  Genel Merkez Genel Kurul giderleri,

 

c)  Başkanlar kurulu yemek ve konaklama giderleri

 

d)  Merkezi eğitim çalışmasına çağrılı ve görevli olan katılımcıların yemek ve konaklama ücretleri

 

e)  Sekreterlik toplantılarının yemek ve konaklama ücretleri

 

f)   Bölge toplantıları yemek ve konaklama ücretleri

 

g)  Yurt dışı görevlendirmelerin ücretleri Genel Merkez tarafından ödenir.

 

Şubeler Tarafından Yapılacak Ödemeler:

a) Şube yönetim, denetim, disiplin yada çalışanının il dışında görevlendirildikleri taktirde yollukları,yolluk bildirim formu düzenlenerek ödenir.

 

b) Başkanlar kurulunun yolda geçen süre için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.

 

c) Sekreterlik toplantılarının yolda geçen süresi için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.

 

d) Bölge toplantıları yol ücretlerini öderler.

 

f)        İş yeri temsilcileri ve her türlü eğitim çalışmalarının yol ücretlerini öderler.

Örnek : Edirne ‘den  Ankara` ya Başkanlar Kuruluna gelen şube başkanı gidiş ve dönüş için (20+20=40 TL.) yevmiye + yol ücretleri toplamı ödenir.

 

IV-MAL HİZMET SATIN ALIMI USULÜ VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ

Mal ve Hizmet Satın Alma Usulü :

Madde 15- Genel kurul ve tüzük hükümleri gereği sendikaya alınacak mal ve hizmet alımlarının tutarı 500,00.-YTL (beşyüz yenitürklirası) (bu tutar 2001 yılı için uygulanacak bundan sonra her yıl belirlenecek yeniden değerleme katsayısı oranında  arttırılarak uygulanacaktır) üzerinde olan her türden mal ve hizmet alımı ilgili yönetim kurulu kararı ile merkez ve şube mali sekreterliği başkanlığında oluşturulacak komisyonca gerçekleştirilir. Mal ve hizmet alımına ihtiyaç duyan ilgili sekreterlik mal ve hizmet alımına ilişkin şartnameyi hazırlayarak merkezde Mali daire başkanına, şubelerde mali sekreterliğe verir. Mali İşler Dairesi, ve Sekreterlik ilgili şartnameyi mal ve hizmetin  alınacak olduğu kurum/kuruluş firma ve kişilere gönderir. Alınacak mal ve hizmetin tutarı 1.000,00 TL(binYTL) üstünde ise (2001 yılı için 1.000,00YTL) bundan sonraki yıllar için yeniden değerleme katsayısı oranında arttırılarak ) mal ve hizmeti yapacak kurum/kuruluş firma ve kişilerden mal ve hizmet tutarının  %20 oranında teminat alınır. Teminatlar nakit, döviz, devlet tahvili, veya bankalarca usulüne uygun verilen teminat mektubu olacaktır. Teminatların iadesi mal ve hizmetin şartnameye uygun olarak teslim  edilmesinden sonra yönetim kurullarının kararı ile yapılacaktır.

 

Teklifler kapalı zarf usulüne göre alınır. Mal ve hizmet alımı için en az 2 teklifin alınması esastır. İlgili komisyonca değerlendirilen teklifler üzerinde arttırma, eksiltme pazarlık gibi yöntemlerle hizmet alımı gerçekleştirilir. Mal ve hizmet alımında sözleşmeler yapılarak kurum ve kuruluşlarda belirli sürelerle hizmet alınır.

 

Demirbaş Alımı ve  Kayıtlarının Tutulması:

MADDE 16

a)  Genel Merkez Demirbaşları:

Genel Merkeze satın alınan veya bağış yolu ile sağlanan demirbaşlar önce mali  işler dairesine teslim edilir. Dairece kayıtlara alınıp, demirbaş eşya defterine kayıt edilir. Numaralandıktan sonra ilgili servisin hizmetine girmek üzere yine ilgili servis veya birim yetkilisine zimmet karşılığı  tutanakla teslim edilir. Armağan olan demirbaşlardan seyirlik olanları küçük demirbaş defterine kayıt edilir ve EĞİTİM-SEN binası içinde görülecek bir şekilde vitrin içinde sergilenir. Kullanılacak demirbaşlar ilgili servis veya birimde görülecek bir yere numaraları ve cinsleri yazılmak suretiyle asılır.

 

Kullanılmayacak durama gelen demirbaşlar Merkez yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan düşülerek terkin edilir. Ancak bu demirbaşa ait demirbaşlar hesabında takibin sağlanması için 1.-TL iz bedeli bırakılır. Demirbaşın kayıttan düşülme nedeni ve Yönetim Kurulu kararı defterdeki açıklama sütununa yazılır. Yine gereksinim fazlası demirbaşlar ya da işe yaramaz demirbaşların satımı ancak Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile mümkündür.

 

b)  Şube Demirbaşları : Şubelere ve temsilciliklere alınan demirbaşlar,  şube demirbaş defterine kayıt edildikten sonra yetkili kurulca onaylı bir listesi genel merkeze gönderilir. Şubelerden ve temsilciliklerden gelen demirbaş listeleri genel merkez demirbaş defterine işlenir. Şubeler yıl sonunda demirbaş envanteri yaparak envanterin bir suretini genel merkeze gönderir. Şube demirbaşların kayıttan düşülmesi veya satılması şube yönetim kurulu kararı gerçekleşir. Bu durum, genel merkeze yönetim kurulu kararı ve gerekçesi ile bildirilir.

 

Diğer uygulamalar genel merkez demirbaşları için uygulanan usul ve esaslara tabidir.

 

Demirbaş Kaydı:

Madde 17- Sendika demirbaşları, yerleşmiş usullere göre, Devlet Ayniyat Talimatnamesi de dikkate alınarak, demirbaş defterine yazılır. Defterdeki ilgili sütuna demirbaşların fiyatı mutlaka yazılır. Demirbaş hediye gelmişse, değeri öğrenilir ya da bilirkişiden de yararlanarak bir komisyonca saptanan değer demirbaş defterine yazılır.

 

Demirbaşlar numaralanarak kullanıma sunulur.

 

Hatıra olarak verilen eşyalar da kayda geçilir ve sendika da uygun yerlerde sergilenir. Bu tür eşyanın üzerine hediye eden kişi ya da kuruluşun adı ve verildiği tarih yazılır.

 

Kitaplık için ayrı demirbaş defteri tutulur.

 

Demirbaşlar gider olarak işlem görmez.

 

Demirbaşların Hizmete Konulması:

Satın alınan veya bağış yoluyla sağlanan demirbaşlar önce Mali İşler Dairesine teslim edilir. Dairece fişi kesilip, demirbaş eşya defterine kaydedilir. Numaralandıktan sonra da ilgili servisin hizmetine girmek üzere tutanakla teslim edilir.

 

Armağan edilen demirbaşlardan seyirlik olanları küçük demirbaş defterine kaydedilir ve EĞİTİM SEN binası içinde görülebilecek en uygun yerde bir vitrin içinde korunur.

 

Kullanılamayacak duruma gelen demirbaşlar Yönetim Kurulu kararı ile terkin edilir. Ancak demirbaş hesabında 1.-TL, iz bedeli bırakılarak takibi sağlanır. Demirbaşın kayıttan düşüldüğü defterdeki sırasına da açıklaması ile birlikte yazılır.

 

Kayıttan düşme, gereksinme fazlası ya da işe yaramaz demirbaşların satılması Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Bu satışlardan elde edilen para gelire yazılır.

 

Demirbaşın Kayıttan Düşürülmesi:

Madde 18- Demirbaşlar eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yere aktarılma nedeniyle kayıttan düşürülür. Kayıttan düşme işlemi, tüzüğün 52. maddesinde belirtilen usul ve esaslar göre yapılır.  Şubeler, kayıttan düşme sonucunu yazı ile Genel Merkeze bildirirler.

 

Kişiler tarafından kasıtlı olarak kaybedilen ya da kullanılmaz duruma getirilen demirbaşın aynısı o kişiye yeniden aldırılır. Aynısı bulunamazsa, komisyonun saptaması, ilgili yönetim kurulunun kararı ile o andaki geçerli bedelden ödetilir. Bu gerçekleşmezse yargı yolu açıktır.

 

Fazla demirbaşlar, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile genel merkeze ya da başka şubelere aktarılabilir.

 

V- MUHASEBE USULÜ,  TUTULACAK DEFTERLER VE  KULLANILACAK DİĞER BELGELER

Muhasebe Usulü

Madde 19-  Sendikanın muhasebe usulü, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde belirtilen tek düzen hesap planına uygun bilanço esasıdır. Şubelere tüzük gereği gönderilen avanslar, ilgili şubenin avans hesabına borç yazılmak suretiyle aktifleştirilir. Şubeler, işletme defteri esasına göre muhasebe kayıtlarını tutar. Şubeler, örneği bu yönetmelikte belirtilen gelir gider cetvelini üç nüsha olarak tanzim ederek iki nüshasını  ilgili ayın takip eden en geç 30`una kadar harcama belgeleri ile birlikte  genel merkeze gönderir. Şubelerin giderleri, gelir/gider cetvelindeki gider kalemleri ve harcama belgelerine dayalı olarak şube gider hesabına borç kaydedilerek ilgili şubenin avansından düşülür. Şubelerin, gider belgeleri, her ay sonunda gelir/gider cetveline bağlı olarak genel merkeze gönderilir. Şube harcama belgeleri genel merkez mali işler dairesince kontrolü yapılır. Usulüne uygun düzenlenmeyen gider belgelerine dayalı olarak yapılan giderler red edilir ve şubeye iade edilir. Gelir Gider cetvellerini süresi içerisinde göndermeyen şubelere %50 avans paylarının gönderilmemesi MYK`nı yetkisi dahilindedir.

 

Tutulacak Defterler:

Madde 20- Genel Merkez Mali İşler Sekreterliğinin tutacağı defterler şunlardır.

a)      Ödenti defteri

b)      Yevmiye defteri

c)       Envanter defteri

d)      Demirbaş defteri

e)      Defter-i kebir

f)       Gelir makbuzları zimmet defteri

g)      Gider Pusulası zimmet defteri

h)      Kasa defteri

i)       Gerekli görülen öteki defterler

 

Şubelerde bu defterlerden d-f ve g bentlerinde gösterilenler ile  işletme defteri tutulur.

4688 yasa  bu yasaya bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikte belirtilen ayrıca 213 sayı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterlerden ödenti defteri, Yevmiye Defteri,  Envanter Defteri, Defter-i Kebir  ve şubelerde kullanılacak olan işletme defterleri; mali takvim esasına göre, kullanılmaya başlamadan noterden onaylatılması zorunludur. Demirbaş  Defteri, Gelir Makbuzları Zimmet Defteri, Gider Makbuzları (Pusulası) Zimmet Defteri gibi defterler, defter sayfalarının bitmesi durumunda noterden yeniden onaylatılır.

 

Gider  Belgeleri ve Diğer Belgeler:

Gider Belgeleri:

Madde 21- Giderler, yönetim kurulu veya diğer yetkili organların alacağı kararlara göre 213  Sayılı Vergi Usul Kanunun öngörmüş olduğu; Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi (Yazar Kasa Fişi),  Ücret Ödemeleri için Yasalara uygun olarak düzenlenmiş Bordrolar, Kira ödemesi için banka dekontları, Vergi ve Sigorta prim ödemelerinde ilgili kurumca düzenlenmiş tahsilat makbuzları, Yolluk ödemelerinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş Yolluk Bildirgesi, diğer vergi ve harçlar için ilgili kurumca düzenlen tahsilat makbuzları  ve bu yönetmelik ekinde düzenlen Ayrıntılı Harcama Listesi dayanılarak yapılır. Bu belgelerin dışında tutanak, makbuz gibi belgeler gider belgesi niteliğinde değildir. Bunlara dayanılarak herhangi bir gider yapılamaz. Vergi, sosyal sigorta primi, haberleşme, su, elektrik, havagazı, kira, kırtasiye ve buna benzer zorunlu giderler, genel sekreter ya da yönetim kurulu sayman üyesince yapılır. Bunlar için ayrıca yetkili organların kararı alınmaz.

Gider ve Gelir belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen Tahsil, Tediye ve Mahsup fişine bağlanır. (Şubelerde gider belgeleri, örneği bu yönetmelikte belirlenen aylık gelir-gider cetveline bağlanır.) Fişlerde fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunların bulunması gerekir. Tahsil, Tediye ve mahsup fişlerinde;  fişi düzenleyenin imzası, kontrol edenin imzası ve imza yetkisi bulunan yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müştereken imzasının bulunması esastır.

 

Diğer Belgeler:

Madde 22-

1)  Tahsil Fişi

2)  Tediye Fişi

3)   Mahsup fişi

4)   Gelir makbuzu

5)   Ödeme makbuzu

6)   Yolluk Avans İstek formu

7)   Ücret Hesap Pusulası

8)   Yolluk Bildirgesi

9)   Gider Çizelgesi

10) Harcama Belgesi

 

1 Tahsil Fişi: Kasa nakit girişleri için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. Bankalardan alınan dekontlar ve nakit tahsil edilen gelir makbuzları fişe bağlanır.  Günlük kasa girişleri için   gün bitiminde tanzim edilir ve tahsilat işlemlerini muhasebe defterlerine geçirmek amacıyla kullanılır. Toplamı, o gün kasaya giren miktarı ifade eder.

 

2) Tediye Fişi: Kasa nakit çıkışları için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. Gider ve diğer ödeme belgeleri  fişe bağlanır.  gün bitiminde tanzim edilir ödeme işlemlerinin muhasebe defterlerine geçirilmesi amacıyla kullanılır. Toplamı, kasa çıkışları ödemelerini verir.

 

3) Mahsup Fişi: Kasa işlemi dışında her türlü işlemler için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. İşlemlere ait belgeler fişe bağlanır.

 

4) Gelir makbuzu: Nakit ve elden tahsil edilen gelirleri belgelendirmek için kullanılır. Makbuz, bir ana, iki kopya olmak üzere üç nüshadan oluşur. Aslı ödeyene verilir, ikinci kopya kasa tahsil fişine bağlanır, üçüncü kopya dip koçan olarak saklanır. Gelir makbuzuna gün, hesap numarası ve adı, paranın kimden ve ne amaçla alındığı ve tutarı yazılır. Bir nüshanın mühürünün olması ve tahsil edenin adı ile imzasının olması zorunludur.

 

5) Ödeme Makbuzu:  avans ödemelerinde kullanılır. Tek nüshadır, tarih ödemenin mahiyeti, kime ödendiği yazılır. Ödenen kişinin adı soyadı yazılıp imzası alınır. Kasa Tediye fişine bağlanır.

 

6) Yolluk ve Ücret Avans İstek Formu:  Tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara ve sendika personeli olanlara verilecek ücret  avans ödemelerinde kullanılır. Formda; Avans istek gerekçesi, Avansın miktarı, avansı alanın adı soyadı ve imzası bulunur. Form avans talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulur. Genel mali sekreterin ve imza yetkili yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması gerekir. Form tediye fişine bağlanır.

 

7) Ücret Ödeme Makbuzu (Hesap Pusulası): Çalışanların ve Yöneticilerin ilgili ayda hak ettikleri ücret, fazla çalışma, ikramiye vb. ile ücret sayılan ödemelerin tutarını, yapılan kesintileri ve alanın imzasının bulunduğu belgedir. 2 nüshadır, 1 nüshası ilgiliye verilir. Ödemeler banka aracılığı ile yapılması halinde, bu belgenin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

8) Yolluk Bildirgesi : Tüzük ve yönetmelik gereği kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara tüzük ve MYK kararı ile diğer yasalara uygun olarak düzenlenen gider belgesidir. Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenmiştir. görevlinin imzasını taşıyan bu belge, görevi veren Daire Başkanı ile Mali İşler Dairesi Başkanının imzaları ile işleme konulur, harcırahta yasal sınırlar aşıldığında ayrıca vergi kesintisi yapılır. Harcırahın bürüt tutarı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılır. Tediye/mahsup fişine bağlanır.

 

9) Gider Çizelgesi : Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenen gider çizelgesi ile şehir içi otobüs , PTT vb giderler için düzenlenen yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde  gider belgesi niteliği taşıyan belgedir. Tediye fişine bağlanır.

 

10) Harcama Belgesi: Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenen harcama belgesi;  Perakende  satış fişi (yazar kasa fişi) gibi belgelerin bağlandığı harcamayı yapanın adı soyadı  harcama konusu ve harcamayı yapanın imzasının yer aldığı aynı zamanda mali sekreterin imzasının bulunduğu belgedir. Bu belge eki perakende satış fişi  ile birlikte tediye fişine bağlanır.

 

Örnek Belgeler:

Madde 23-Merkez, şube kullanılacak belgelerin örnekleri, bu yönetmeliğe eklenmiştir. Şubeler örnek belgeler üzerinde değişiklik yapmaz. Bunun dışında gerekli olanlar da Genel Merkezce hazırlanır ya da belirlenir. Örnek belgeler, Genel Merkezce ya da örneği değiştirilmeden şubelerce çoğaltılıp kullanılır.

 

VI. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Rapor Verme Yükümlülüğü:

Madde 24- Şubeler, her ay Genel Merkeze gelir-gider raporu vermekle yükümlüdürler.

Merkez Yönetim Kurulu, şubelerden aldığı raporla, her şubenin gelir-gider ve ödenti akış durumunu yayınlayarak ya da çoğaltıp dağıtarak üyelerin bilgilenmesini sağlar.

Her şube, uygun aralıklarla kendi gelir-gider durumunu üyelerine yazılı olarak açıklamakla yükümlüdür.

Ödentisini aksatan üye ve birimler, üst yönetimce yazılı olarak uyarılır.

Genel Kurul ve Mali Yılda Hazırlanacak Raporlar:

Madde 25- Genel kurullara sunulacak raporlar yönetim dönemleri esas alınarak bağlanır. Kayıtlar mali yıl esasına göre tutulur

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu