Lokal İşletmeciliği Sözleşmesi

714

LOKAL İŞLETMETCİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

 

 

Aşağıda isim  (unvanı) ve adresleri yazılı bulunan müstecir ile lokal sahibi arasında, kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarda LOKAL İŞLETMECİLİĞİ SÖZLEŞMESİ yapılmıştır. Taraflar bundan sonra lokal sahibi ve müstecir olarak anılacaktır.

 

 1. TARAFLAR

LOKAL SAHİBİ

Adı Soyadı (unvanı)          :Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ………………… Şubesi

Adresi                             : ………………………………………………………………………………

 

MÜSTECİR

Adı Soyadı (unvanı)          :…………………………………………………………………………………

Adresi                             :…………………………………………………………………………………

 

 1. İŞİN KONUSU

……………………………………………………………………………………………………………….adresindeki Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ……………… Şubesi adına ilgili makamlardan ruhsatı/izini alınan lokalin bu sözleşmenin 5 maddesindeki hükümlere işletilmesidir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

…….Yıl ……. Ay süreli olan bu sözleşme …../…./200.. tarihinde başlamış olup, …./…./200.. tarihinde herhangi bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Lokal sahibi bu sözleşmenin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen şartların ihlali halinde sözleşme süresi dolmadan da sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

 1. KİRA BEDELİ

Müstecir, Lokal sahibi eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ……….. Şubesine lokalin işletmeye açıldığı tarihten başlayarak her ay peşin olarak………………. (………………..) YTL  takip eden yıllarda da %……….. artırımlı olarak ödemeyi kabul eder.

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR
 1. Lokal Sahibi, lokalin açılmasına ilişkin ilgili mercilerden, lokal ruhsatı/izni alacaktır.
 2. Müstecir, lokalin tefrişini ve lokalde kullanılacak bütün demirbaşları kendisi satın alacak, bundan dolayı lokal sahibinden herhangi bir bedel talep etmeyecektir.
 3. Lokalin tefrişi ve lokalde kullanılacak demirbaşlar lokal sahibi tarafından alınmış ise müstecire zimmetlenerek tutanak karşılığında teslim edilir. Bu demirbaşların kullanımı karşılığında müstecir lokal sahibine anlaşılan bedel üzerinden kira öder. Kira bedeli yıllık peşin olduğu gibi bu sözleşmeye eklenecek bir protokol ile tutar ve ödeme zamanları ayrıca belirlenir. Sözleşmenin bitimi veya feshi halinde tutanakta belirtilen demirbaşlar eksiksiz bir biçimde lokal sahibine teslim edilir. Eksik demirbaşların bedeli müstecirin teminatından karşılanır.
 4. Müstecir, bu sözleşme imzalandıktan sonra vergi mükellefiyet kaydı yok ise kendi nam ve hesabına ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet tesis ettirecektir.
 5. Lokalin işletilmesinden doğacak vergisel yükümlülükler tamamen müstecire aittir
 6. Lokalin kiralamasından doğan stopaj müstecire ait olup, bu yükümlüklerin yerine getirilmemesi sözleşmenin tek taraflı olarak feshi nedeni sayılacaktır.
 7. Lokalde çalıştırılacak personelin ücreti ve kanundan doğan her türlü hakları müstecire aittir. Lokalde çalıştırılacak personelin sigorta ve diğer yasal yükümlüklerin tamamından müstecir sorumludur. Lokalde çalıştırılacak personelin kanunlardan doğan haklarını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi bu sözleşmenin feshi nedeni sayılır.
 8. Lokalle ait elektrik,su,telefon,çevre temsizlik vergisi müstecire aittir. Bu türden yükümlüklerin yerine getirildiğini gösteren belge, makbuz ve faturalar lokal sahibine ibraz edilecektir. İbraz edilmemesi durumunda sözleşmenin feshi nedeni sayılır.
 9. Müstecir, lokal ruhsatı/izni dışında faaliyet gösteremez. Ruhsat dışı faaliyet gösterilmesinden doğan yasal yükümlüklerden sorumlu olup, aynı zamanda sözleşmenin feshi nedeni sayılır.
 10. Lokalde verilecek hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesinde lokal sahibinin olurunu alacaktır.

 

 1. TEMİNAT

Müstecir bu sözleşmeye ilişkin olarak ……………………………..YTL teminat vermiştir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Müstecir                                                                Lokal Sahibi

Adı Soyadı (unvan)                                       Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

İmza                                                                    Şubesi Adına

Şube Yetkilileri ( En az iki kişi)

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu