Hukuki Kazanımlarımız: Üniversitede Mobbing Kazanımımız

365

Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Arzunur Şimşek Evren, Eğitim Sen hukuki kazanımlarından, üniversitede mobbing kazanımımızı anlatıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli üyemizin “sistematik olarak yasal işlem yapılıyormuş gibi gösterilerek akademik ve sosyal onurunu, kişiliğini hedef alan, yalnızlaştırarak psikolojik olarak yıpranmasına ve görev yapamayacak hale gelmesine neden olan fiiller” nedeniyle açmış olduğu davada mahkeme, ders niteliğinde bir karar aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınma sürecinden sonra hakkında peş peşe soruşturmalar açılan ve verilen tüm disiplin cezaları yargıda iptal edilen üyemize karşı ayrıca takipsizlikle sonuçlanan suç duyurularına dikkat çeken mahkeme, gerekçeli kararında disiplin soruşturmaları ve verilen cezalara ilişkin önemli tespitlerde bulundu:

“Davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturmaları sonucunda verilen disiplin cezalarının, her ne kadar bir kısmı usul yönünden hukuka aykırı görülerek Mahkemelerce iptaline karar verilmiş ise de, aynı fiile yönelik ilk işlemin iptal edilmesini müteakip tesis edilen işlemin de usul yönünden iptaline karar verilmiş olmasının davalı idarenin davacıyı cezalandırma saikiyle hareket ettiğinin, diğer bir deyişle işlemi hukuka uygun tesis etmeksizin sırf davacının disiplin cezasıyla cezalandırılması yolunda hareket ettiğinin bir göstergesi olduğu, kaldı ki, ikinci kez tesis edilen işlemin iptali sonrası idarece tesis edilen üçüncü işlemin bu sefer de Mahkememizce esası incelenerek iptaline karar verildiği, diğer taraftan yine davacının işlediği iddia edilen üç fiil hakkında verilen disiplin cezasının da İzmir 3. İdare Mahkemesince iptal edildiği, öte yandan, idarece davacının gerçek dışı ifadelerde bulunduğu ve bu hususun suç isnadı taşıdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması neticesinde açılan adli soruşturmada kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararın verildiğinin görülmesi karsısında, disiplin soruşturmalarının sayısı ve sıklığı ile verilen cezaların hukuka aykırılıklarının mahkeme kararlarıyla ortaya konulması ve davacı hakkında yersiz suç duyurusunda bulunulduğu hususu dikkate alınarak, davacının elem ve üzüntü yasadığının kabulüyle tazmini gereken yasal şartların yukarıda anılan olaylar çerçevesinde gerçekleştiği sonucuna varılmış olup, manevi zararına karşılık takdiren 20.000,00-TL’nin idareye başvuru tarihi olan 22.11.2021 tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

Sendika olarak süreci takip etmekle beraber çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Disiplin soruşturması açma ve disiplin cezası verme işlemlerinin tek amacı “kamu yararı”dır. Kamu gücünün ve emanet olan yetkilerin keyfi şekilde, subjektif nedenlerle, hasmane tutumla ve kişileri hedef alıp bezdirmek amacıyla kullanılması psikolojik taciz (mobbing) sonucunu doğurur.

Tüm paydaşları, sopa haline getirilen disiplin soruşturmalarına karşı mücadeleye, dayanışmaya ve örgütlenmeye davet ediyoruz.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu