Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği

246

EĞİTİM SEN GENEL MECLİSİ, ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

I – GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Şube Temsilciler Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi organlarının oluşumu, toplanması ve yapacakları çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

a) EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Şube Temsilciler Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi organlarının oluşumu ve toplanması

b) EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Şube Temsilciler Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi organlarının çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak 

Madde 3 – Bu Yönetmelik Eğitim Sen Tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiştir.

II – EĞİTİM SEN Genel Meclisi 

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin katılımcıları 

Madde 4 – EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, İl Temsilcileri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyelerinden oluşur. Şube başkanları veya il temsilcileri EĞİTİM SEN Genel Meclisini katılamaması durumunda bulundukları şube/temsilcilik meclisini aynı şube/temsilcilikten şube/temsilcilik sekreteri veya başka bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Meclis toplantısında ihtiyaç duyulduğunda doğrudan görüşlerine başvurmak amacıyla çalışma birimlerini temsil edecek katılımcıları da çağırabilir. Bu biçimdeki katılımcılar görüş sunabilir, oylamalara katılamazlar.

EĞİTİM SEN Genel Meclisinin Toplanması 

Madde 5 – 

EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla ilk toplantısını seçim sonucunun tebliğinden itibaren 1 ay içinde gerçekleştirir. Bu toplantıda EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulunun hazırladığı çalışma programını değerlendirir ve son şeklini vererek onaylar. Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan çalışma program taslağı EĞİTİM SEN Genel Meclisinin tüm katılımcılarına 15 gün öncesinden gönderilir.

Olağan toplantılar, 3 ayda bir yılda 4 defa gerçekleştirilir. Toplantı Merkez Yürütme Kurulu başkanlığında başlar ve yürütülür. Toplantıda oluşturulacak divan yazmanlığını meclis üyeleri yerine getirir.

EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. EĞİTİM SEN Genel Meclisinin olağanüstü toplantıların gündemi, en kısa süre de Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir.

EĞİTİM SEN Genel Meclisi Toplantılarının Yürütülme ve Karar Alma Esasları 

Madde 6 – EĞİTİM SEN Genel Meclisi Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organıdır. Tüm çalışmalar bu organın karar alabilmesine uygun biçimde yaşama geçirilir. Merkez Yürütme Kurulu alınacak kararları yürütecek organdır. Merkez Yürütme Kurulu Toplantıların amaca uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Toplantılarda karar alınması için aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;

1- Genel Meclis toplantı gündemi meclis katılımcılarına toplantının 15 gün öncesinden bildirilir. Merkez yürütme kurulunca, gündem okunur, açılış ve süreç değerlendirilmesi yapılır ve toplantı yürütülür. Merkez Yürütme Kurulunca belirlenen başlıklar dışında Genel Meclis, gündem belirleyebilir veya belirlenmiş gündemi değiştirebilir. Belirlenen gündemler için, gerektiğinde atölye çalışmaları, çalışma birimleri ve komisyon çalışmaları gibi ön hazırlıklar yapılabilir.

 

2-Şube/İl Temsilcilik meclislerinden gelen raporların birleştirilmesi ve ortaklaştırılması çalışmalarda esas alınır. Sonuç bildirgesi komisyonu tarafından kararlar yazılı hale getirilir. Genel meclis tarafından onaylanır Karar defterine işlenir ve MYK` ya yürütme yetkisi verilir.

III – EĞİTİM SEN Çalışma Birimleri 

Madde 7- Eğitim Sen Merkez Çalışma Birimleri 

Merkez Yürütme Kurulunun önerisi üzerine sendika üyeleri arasından seçeceği üyelerin yer alacağı, Örgütlenme, Basın-Yayın, Kadın, Güvencesizler, Emekliler, Eğitim Fakültelerinde Okuyan Öğrenciler, LGBTİ, Ekoloji, Yüksek Öğretim ve Hukuk başta olmak üzere çalışma birimleri oluşturur. Bu çalışma birimleri ilgili Merkez Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında en az iki ayda bir toplanır. Çalışma birimi, kendi alanı ile ilgili çalışmaları yapar, dönemsel politika oluşturur ve EĞİTİM SEN Genel Meclisine sunar. Çalışma birimlerine gerekli durumlarda ilgili alan temsilcileri ve sendika uzmanları da çağrılabilir.

Madde 8- Eğitim Sen Şube Çalışma Birimleri 

Eğitim Sen Şube Çalışma Birimleri, Merkez çalışma birimlerine paralel şubeler düzeyinde oluşturulur.

IV- Şube Temsilciler Meclisi 

Şube Temsilciler Meclisinin katılımcıları 

Madde 9 – Şube Temsilciler Meclisi, Şube Yürütmesi başkanlığında, şube yürütme kurullarının asıl üyeleriyle birlikte ilçe temsilcileri ve işyeri temsilcilerinden oluşur. İlçe temsilciliği olmayan şubelerde, temsilciler kuruluna, ilçe temsilcileri yerine işyeri temsilcileri katılır. İşsiz Eğitim Emekçileri ve Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler Çalışma Birimlerinde seçtikleri temsilciler aracılığı temsil edilir. Şube Temsilciler Meclisine, kendi denetleme ve disiplin kurulu üyeleri katılır. Şube Temsilciler kuruluna sendika birim ve büro temsilcileri de çağrılabilir, konuşma yapabilirler. Sendika uzmanları ve danışmanlar izleyip konuşma yapabilir.

Şube Temsilciler Meclisinin Toplanması 

Madde 10 – Şube Temsilciler Meclisi, Şube Yürütme Kurulunun yazılı çağrısıyla ilk toplantısını seçim sonucunu takip eden 1 ay içinde gerçekleştirir. Bu toplantıda Şube Temsilciler Meclisi, Şube Yürütme Kurulu raporunu onaylamak üzere toplanacağından tüm katılımcılara 15 gün öncesinden taslak raporlar gönderilir. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. Ayda en az bir kez toplanır. Meclis toplantıların tam katılımlı yapılması, Şube Yürütme Kurulunun sorumluluğundadır.

Şube Temsilciler Meclisi, Şube Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. Şube Temsilciler Meclisinin olağanüstü toplantıların gündemi, kısa bir süre önce Şube Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir.

Şube Temsilciler Meclisinin Toplantılarının Yürütülme Esasları 

Madde 11 – Şube Temsilciler Meclisi, Şube Genel Kurulundan sonra şube düzeyinde en yetkili karar organıdır. Tüm çalışmalar bu organın karar alabilmesine uygun biçimde yaşama geçirilir. Şube Yürütme Kurulu alınacak kararları yürütecek organdır. Şube Yürütme Kurulu Toplantıların amaca uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Şube yürütme kurulunca  gündem okunur, Açılış ve süreç değerlendirilmesi yapılarak toplantı yürütülür. Gündemle ilgili atölye çalışmaları yapılabilir. İlçe temsilcilikleri toplantılarını yaparak yazılı raporlarını şube yürütme kuruluna iletir. Şube yürütme kurulu, işyeri temsilciler meclis raporu ve ilçe temsilcik raporlarını ortaklaştırılarak şube meclisi görüşü haline getirir meclise sunar, karar alır. Alınan kararlar Eğitim Sen`inin tüzüğünde belirtilen amaçlarına, ilkelerine ve çalışma esaslarına aykırı olmaz.

V- EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi 

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisinin katılımcıları 

Madde 12 – EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi, İşyerindeki, EĞİTİM SEN üyelerinden oluşur. Toplantıların işyerinde tam katılımlı yapılması esastır. Üye olmamakla birlikte sendikanın amaç ve ilkelerini benimseyen üye olmayan iş yeri çalışanları toplantıyı izleyebilirler. İş yeri meclislerinde öğrenci temsilcisi ve veli temsilcileri kendileri ile ilgili konularda toplantıya katılabilirler. İş yeri düzeyinde taleplerini ve sorunlarını meclise sunabilirler. Üye olanlar dışındaki katılımcıların görüş hakkı olmasına karşın oy hakkı yoktur. İş yeri meclisi toplantılarına Şube Meclisinin veya Şube Yürütme Kurulunun bilgisi dahilinde uzmanlar çağırılıp görüş alınabilir.

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisinin Toplanması 

Madde 13 – 

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi, İşyeri temsilcisinin çağrısıyla ilk toplantısını şube meclis toplantısı öncesi gerçekleştirir. Bu toplantıda işyeri düzeyinde alınan kararlar planlanır ve Şube Temsilciler Meclisine sunulacak öneriler oluşturulur.

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi, periyodik toplantısını şube meclis toplantısı öncesi yapar. Olağanüstü durumlarda işyeri temsilcisinin veya şube yürütme kurulunun çağrısı ile toplanır.

EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi Toplantılarının Yürütülme Esasları 

Madde 14 – EĞİTİM SEN İşyeri Meclisi, işyeri düzeyinde karar organıdır. İşyerindeki çalışmalar bu organın karar alabilmesine uygun biçimde yaşama geçirilir. İşyeri temsilcisi alınacak kararların işyeri düzeyinde yaşama geçmesi yönünde çaba gösterir. Şube Temsilciler Meclisine taşınacak kararların iletilmesinde birinci derecede sorumludur.

V. YÜRÜRLÜK 

Yürürlük Tarihi

Madde 15 – Bu Yönetmelik 28 Eylül.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme Yetkisi 

Madde 16 – Bu Yönetmeliği EĞİTİM SEN Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

 

İlk Yürürlük Tarihi 21.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu