Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu Yönetmeliği

349

BÖLÜM I

Genel Hükümler

 

Amaç  

Madde 1 –

Bu yönetmeliğin amacı, üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, sendikamızın özgün politikalarını geliştirmek ve uygulamak amacıyla MYK`ya bağlı yüksek öğretim bürosu oluşturmaktır.

 

Kapsam

Madde 2 –

Bu yönetmelik, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmalarını yürütecek yükseköğretim bürosu ile üniversiteler temsilciler kurulunu kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 –

Bu yönetmelik, Eğitim Sen Tüzüğünün 55. maddesi dayanak alınarak Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

 

Merkez Büro Oluşumu

Madde 4 –

Genel Merkez Genel Örgütlenme Sekreterinin başkanlığında, en çok üyeye sahip ve bölgesel dağılım esas alınarak Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği 15 Üniversite çalışanından oluşur.

 

Merkez büronun görevleri 

Madde 5 –

a) Üniversitelerdeki sendikal örgütlülüğün artırılmasına yönelik çalışmalar yapar, projeler üretir.

b)    Üniversite çalışanlarının çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik raporlar hazırlar.

c)    Üniversitelerin demokratik, bilimsel katılımcı ve özerk olmasını engelleyen yasal düzenlemelerin değiştirilmesi konusunda görüş oluşturur.

d)    Üniversiteler temsilciler kurulu ile Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar.

e)    TİS Metinlerinin oluşturulmasında öneriler hazırlar.

f)    Sendika tüzüğünde belirlenmiş olan amaç ve görevlerin yerine getirilmesinde danışma faaliyetinde bulunur.

 

Toplantı, Çalışma, Usul ve Esasları

Madde 6 –

a)    Merkez büro olağan olarak iki ayda bir kez toplanır.

b)    Merkez büro MYK`nın onayı ile üniversiteler temsilciler kurulunu yılda bir kez toplar.

Üniversite merkez büro üyeleri üst üste 3 toplantıya katılmaz ise yerine yeni bir üye görevlendirmesi yapılır.

 

Sorumluluk

Madde 7 –

Merkez büro her toplantıda gündeme ilişkin çalışmaları öneri haline getirerek MYK`ya sunar.

 

Üniversiteler temsilciler kurulu 

Madde 8 –

Ülke genelinde bulunan yüksek öğrenim kurumlarının Eğitim Sen üyesi olan temsilcilerinden oluşur. 100 üyeye kadar 1, 100-500 üyeye kadar 2, 500`den fazla üyenin bulunduğu üniversiteler 3 üyeyle temsil edilir.

Kurul 1 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında olmak üzere yılda bir kez merkez büronun çağrısı ile toplanır.

Üniversite çalışanlarının çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının tespitini yapar. Öneriler geliştirir. Merkez büroya iletir.

Üniversitelerin demokratik, bilimsel, katılımcı ve özerk olması konusunda çalışma yapar ve bu çalışmanın sonucunu merkez büroya sunar.

Eğitim Sen`in gelecekteki üyeleri olan eğitim fakülteleri öğrencilerinin meslekleriyle ilgili çalışma ve örgütlenme hakları konusunda bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalar yapar.

Merkez büronun hazırladığı yönergeler doğrultusunda alt komisyonlar oluşturur.

Her toplantı sonucunda toplantıya ilişkin oluşturacağı raporu merkez büroya sunar.

 

Yürürlük

Madde 9 –

Bu yönetmelik MYK`nın  34 sayılı kararı ile 29/04/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10 –

Bu yönetmeliği Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu