Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Görev Yönetmeliği

1049

GENEL HÜKÜMLER
I. AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Merkez, şube, il temsilciliği ve ilçe temsilciliklerinin yürütme kurulu üyeleri ile iş yeri temsilcilerinin hak, yetki ve görevlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik,
a) Genel Merkez ve şubelerin yürütme, denetleme ve disiplin kurullarını,
b) Şube, il, İlçe yürütme kurullarını ve iş yeri temsilcilerini,
c) Çeşitli kurullarda görev alan Yürütme Kurulu üyeleri ile bu kurullara bağlı birimleri,
d) Bu birimlerde çalışanları,
e) Sendika üyelerini kapsar.
•    Eğitim Sen Genel Meclisi`nin görevleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, EĞİTİM SEN Tüzüğüne dayanılarak düzenlenmiştir.
II. YÖNETSEL İLKELER
Tüzel Kişilik
Madde 4- EĞİTİM SEN Tüzel kişiliği Genel Merkeze ait olup şubeler ve il temsilcilikleri Genel Merkez adına, ilçe temsilcilikleri şubeler adına, işyeri temsilcilikleri şube ya da ilçe temsilcilikleri adına bir üst organdan aldıkları yetkiyle faaliyet yürütür.
Demokratik Hiyerarşi
Madde 5- EĞİTİM SEN Merkez, şube ve temsilciliklerin kendi aralarında demokratik hiyerarşiye dayalı bir ilişki vardır. Buna göre, üyeler işyeri temsilciliklerine, işyeri temsilcilikleri ilçe temsilciliklerine ve şubeye, ilçe temsilcilikleri şubeye, şubeler de Genel Merkeze bağlıdırlar. Yürütme kurullarının resmi ilişkileri bu sıra düzenine göre yürütülür.
Yerinde Çözüm
Madde 6- EĞİTİM SEN Merkez, şube ve temsilcilikleri Sendikanın amaç ve ilkeleri, yetkili organ  kararlarını dikkate alarak, sorunların yerinde çözümü ve işlerin yerinde bitirilmesini esas alır. Bunun için demokratik katılım, yönetici ve üyelerin tüm gücü, ilgisi ve yeteneği seferber edilir.
Ortak ve Kişisel Sorumluluk
Madde 7- EĞİTİM SEN yürütmelerinde yetki ve sorumluluk dengesi esastır. Yürütmede  görev alanlar, hem bulundukları organda alınan kararlardan ve uygulamalardan dolayı ortak, hem de işbölümü sonucu kendisine verilen görevden dolayı kişisel sorumluluk taşır.
GENEL MERKEZ
III. MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Merkez Yürütme Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde 8 Merkez Yürütme Kurulu, sendikanın yürütme organıdır. Merkez Yürütme Kurulu, Sendikayı tüzüğün verdiği yetkiler ve Genel Merkez Genel Kurulunun ve EĞİTİM SEN Genel Meclisinin kararları doğrultusunda yürütür;
a) Sendikayı işverene ve öteki kişi ve kurumlara karşı temsil eder,
b) EĞİTİM SEN Genel Meclisinin kararları doğrultusunda; sendikanın çalışma programını hazırlar ve Eğitim Sen Genel Meclisine sunar
c) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,
d) Tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,
e) Dönemsel faaliyet raporunu hazırlayarak EĞİTİM SEN Genel Meclisi ve Genel Kuruluna sunar.
f) Genel Kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.
g) Genel Kurulun verdiği yetki ve tüzüğün 37. maddesine dayanarak; Eğitim Sen Genel  Meclisinin kararıyla, şube açmaya karar verir. Yeni açılan şubelerin yürütme kurullarını görevlendirir.
h) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle şube yürütme kurulu sayısının azalması, yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde ilk genel kurula kadar şube geçici yürütme kurulu üyelerini görevlendirmeye karar verir.

ı) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için disiplin ve denetleme kurulu yönetmelikleri hariç yönetmelikler hazırlar, EĞİTİM SEN Genel Meclisi onayından sonra  yürütür.
i) Şube yürütme kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yürütme kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler Sendika Merkez Yürütme Kurulunca yapılır. Bu hükümler şubeler için de geçerlidir
MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI VE YÜRÜTÜLMESİ
Madde 9- – Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan; Genel Başkan ya da Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.. Oyların eşit olması durumunda toplantıyı yönetenin oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Merkez Yürütme Kurulu toplantıları, Genel Başkanın yoksa vekâlet edenin başkanlığında yapılır.
Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreterin diğer sekreterlerle birlikte hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşüp yürütülmesine ilişkin karar alır. Gündem, toplantının başlangıcında kurulun görüşüne sunulur, gerekirse değiştirilir ve oylanarak kesinleştirilir.
Merkez Yürütme Kurulu toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da onun önerisi üzerine Merkez Yürütme Kurulunca görevlendirilen bir yürütme kurulu üyesi yapar.
Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yürütme kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından, bir ay içinde Merkez Genel Kurulunun toplanması için çağrı yapılır. Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayılarının yarıdan aşağı düşmesi halinde sadece ilgili organlar için aynı esaslar uygulanır. Bu hükümler şubeler için de geçerlidir.
Kararların Yazılıp Saklanması
Madde 10- Merkez Yürütme Kurulu Kararları, karar defterine yazıldıktan sonra, kurula katılanlarca imzalanır. Karar defteri, Genel Sekreter tarafından saklanır. Defter Merkez Yürütmeye Denetleme Kurulu asıl üyelerinin incelemesine açıktır. Karar defteri ve kararlar, Merkez Yürütme Kurulunun kararı olmadıkça sendikadan dışarıya çıkarılamaz.
Toplantılara Katılma Yükümlülüğü
Madde 11- Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan ya da dönem boyunca yapılan toplantıların üçte birine mazeretsiz katılmayan üyenin, yürütme kurulu üyeliği düşer.
Yazıları İmzalama Yetkisi
Madde 12- Merkez Yürütme Kurulu adına yazılan yazılar, en az iki imza taşır. İmzalar, Genel Başkan ve Genel Sekreter ya da Genel Sekreter ve ilgili Merkez Yürütme Kurulu üyesince atılır.
İvedi durumlarda Genel Başkan yazıları tek başına imzalayabilir.
Mesaj niteliğindeki yazılarla basına verilen yazıları Genel Başkan tek başına imzalar.
Yurtdışına gidecek yabancı dilde yazılar önce Türkçe, sonra yabancı dilde yazılır. Her iki metin de Genel Başkan ya da Genel Sekreter tarafından imzalanır. yalnızca yabancı dilde yazılan yazı gönderilir.
Örgüte duyuru ve kişileri bilgilendirme niteliğindeki yazılar Genel Sekreter ve ilgili yürütme kurulu üyesince imzalanır.
Ödeme belgeleri, Mali Yönetmelikteki özel hükümlere göre imzalanır.
Belgeler Genel Başkan ve Genel Sekreter tarafından onaylanır.
IV. MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Merkez Yürütme Kurulunun İşbölümü
Madde 13- Merkez Yürütme Kurulu, mazbatayı aldıktan sonraki üç gün içerisinde  yaşı en büyük üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında görev dağılımı yapar.
Merkez Yürütme Kurulu
•    Genel Başkan
•    Genel Sekreter
•    Genel Mali Sekreter
•    Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreteri;
•    Merkez Kadın Sekreteri;
•    Genel Eğitim Sekreteri
•    Genel Basın-Yayın Sekreteri.
Genel Başkanın Yetki ve Görevleri
Madde 14- Genel Başkanın yetki ve görevleri şunlardır:
a) Sendika tüzel kişiliğini, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek;
b) Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık etmek;
c) Eğitim Sen Genel Meclisi`ne başkanlık etmek;
d)   Merkez Yürütme Kuruluna ya da doğrudan kendisine bağlı kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ya da yerine bir Merkez Yürütme Kurulu üyesini yetkilendirmek;
e) Sendika adına yazılan yazıları imzalamak;
f) Basın toplantısı yapmak, basına açıklamada bulunmak;
g) Görevli Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte toplu iş sözleşmelerini imzalamak;
h) Sendika tüzel kişiliği adına, Sendikanın birim ve organlarında inceleme yapmak ve sonucu Merkez Yürütme Kuruluna getirmek;
ı)  Merkez Yürütme Kurulu kararı ile ve onun adına Sendika yayın organlarının sahipliğini üstlenmek;
i) Gerektiğinde aksayan görevleri geçici olarak bizzat yürütmek ya da yürütülmesi için başka Merkez Yürütme Kurulu üyelerini görevlendirmek;
j) Sendika tüzel kişiliği adına avukatlara vekâletname vermek;
k) Yasaların, Genel Kurul`un, Tüzüğün ve Merkez Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yapmak.
Genel Sekreterin Yetki ve Görevleri
Madde 15- Genel Sekreterin yetki ve görevleri şunlardır:
a) Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek;
b) Genel Merkez sekreterleri arasında eşgüdümü ve verimli çalışmayı sağlamak;
c) Sendikanın tüm hizmet birimlerini ve bürolarını yönetmek ve yönlendirmek, personelin sendikanın amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmasını sağlamak;
d) Genel Merkez bürolarının dosyalama ve yazışma işlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, yetkili kılındığı konularda yazı ve belgeleri imzalamak ya da onaylamak;
e) Üyelerinin görüş ve önerilerini alarak Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak; alınan kararları karar defterine yazmak ve üyelere imzalattıktan sonra saklamak;
f) Toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek, sonuçlarını Merkez Yürütme Kuruluna getirmek;
g) Sendikanın, işverenle, siyasal partilerle, işçi konfederasyonları, sendikalar ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerini planlamak, düzenlemek, yetkili olduklarını yürütmek ve yürütülmesini sağlamak;
h)Genel Meclis toplantılarının yürütülmesini sağlamak, kararlarını düzenlemek, şubelere iletmek ve saklamak;
ı) i) İşkolu çalışanları ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarını izlemek, bunların çalışanların hak ve çıkarlarını karşılayacak biçimde gerçekleşmesine çalışmak;
j) Üyelerin özlük ve hukuksal mağduriyetlerini gidermek amacıyla gerekli hukuksal desteği sağlanmak
k) Sendikanın uluslararası ilişkilerini planlamak, programlamak, Merkez Yürütme Kurulunca kararlaştırılanları uygulamak;
l) Uluslararası ve ulusal düzeydeki başka sendikal kuruluşlarla düzenli olarak haberleşmek;
m) Uluslararası sendikal kuruluşlarla ve başka ülke sendikalarıyla gerçekleştirilecek ortak projeleri hazırlamak, hazırlanmasına katılmak ve Merkez Yürütme Kurulunca onaylananları uygulamak;
n) Yabancı dilde yapılan yazışmaların çevrilmesini sağlayarak Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin bilgisine sunmak;
o) Başka ülke sendikalarını ve kuruluşlarını bilgilendirmek üzere, olanaklar ölçüsünde yabancı dilde yayın yapmak;
p) Sendikayı ve sendikacılığı ilgilendiren yabancı dildeki yayınları çevirmek, çevirtmek, tanıtmak;
r) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütmek
Genel Mali Sekreterin Görevleri
Madde 16- Genel Mali Sekreterin yetki ve görevleri şunlardır:
a) Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapmak;
b) Sendika hesap işlerinin yasalara, genel kurul kararlarına, tüzüğe, yönetmeliğe, bütçeye çalışma programına ve yürütme kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak;
c) Ödentilerin düzenli olarak toplanmasını ve sendika gelirlerinin zamanında bankaya yatırılmasını sağlamak;
d) Merkez, şube ve temsilciliklerde harcamaların ekonomik olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak ve belgelere bağlamak;
e) Sendikaya taşınır-taşınmaz mal ve hizmet alımı için Yürütme Kuruluna öneri ve projeler sunmak, alımına yetkili kılındıklarını satın almak;
f) Sendika gelir-giderleri hakkında en az ayda bir Merkez Yürütme Kuruluna bilgi vermek;
g) Sendikanın gelir kaynaklarını amacına uygun olarak geliştirici önerilerde bulunmak ve yetkili kılındıklarını uygulamak;
h) Parasal yardımları yönetmeliğe göre planlayıp yürütmek;
ı) Toplu iş sözleşmelerinde gerçekleştirilecek parasal haklar konusunda Genel Sekreter ve Hukuk Bürosu ile birlikte ön bilgileri hazırlamak;
i) Bütçe taslağını hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak;
j) Bütçe raporunu hazırlayıp Merkez Yürütme Kuruluna sunmak;
k) Sendika demirbaşlarını demirbaş defterine kaydetmek,
l) ) Sekreterliği ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek.
m) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütmek
Merkez Kadın Sekreterinin Görevleri
Madde 17-  Merkez Kadın Sekreterinin Görevleri Şunlardır:
a) Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapmak;
b) Sekreterliği ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek;
c) Kadın üyelerin sendikal yaşama her düzeyde etkin katılımının sağlanması, politika üretebilen aktif üyeler haline gelmeleri doğrultusunda program ve projeler hazırlayıp Merkez Yürütme Kuruluna önermede bulunmak ve kararlaştırılanları uygulamak;
d) Şubelerde kadın sekreterlerinin ve kadın meclislerinin çalışmalarını takip etmek
e) Kadınların yaşamın her alanında kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının saptanıp, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için araştırma ve incelemeler yapmak;
f) Kadın eğitim ve bilim emekçilerinin hem kadın olmaktan kaynaklı ve hem de mesleki sorunlarının tespiti yönünde çalışmalar yapmak,  Yürütme  kuruluna bu amaçla raporlar sunmak;
g) Kadın alanında ihtiyaca yönelik eğitim projeleri yaparak Merkez Yürütme Kurulunca kararlaştırılanların uygulanması ve denetlenmesini sağlamak;
h) Sendikanın çıkarmış olduğu yayınlara kadın sorunları ve kadınların sendikal mücadeleye katılmalarını amaçlayan yazılar hazırlanmasını sağlamak;
ı) Sendikanın kadın çalışmalarıyla ilgili arşivini oluşturmak;
i) Toplu sözleşme taslaklarında kadınlara ilişkin istemleri dile getirmek ve uygulanmasının takipçisi olmak;
j) Eğitimin cinsiyetçi öğelerden arındırılması ve gerekli değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalar yapmak;
k) Sekreterliğine bağlı birim ve komisyonlara başkanlık etmek.
l) Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Merkez Yürütme Kurulu`nun verdiği öteki görevleri yapmak;
Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim  Sekreterinin Görevleri
Madde 18- Genel Örgütlene ve Yükseköğretim Sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapmak;
b) Eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlülüğünü, birliğini, bütünlüğünü hedefleyen plan, program ve projelerin taslağını hazırlamak, Yürütme Kuruluna sunmak, karara bağlananları uygulamak;
c) Örgütlülüğü pekiştirmek ve yeni üyeler kazanmak için gerekli çalışmaları yapmak,
d) Üye kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak;
e) İstifaları Yürütme Kuruluna getirmek, sonuçları ilgililere bildirmek;
f) Örgütlenme ile ilgili harita ve istatistikleri hazırlamak, Yürütme Kuruluna sunmak;
g) Şube ve temsilciliklerin açılışını hızlandırmak, bunlara Merkez  Yürütme Kurulundan yetki belgesi çıkartmak ve göndermek;
h) Genel Merkez`le şubeler ve il temsilcilikleri arasında eşgüdümün sağlanmasına yardımcı olmak;
ı) Sendikanın Genel Merkez düzeyinde gerçekleştireceği eylem ve etkinliklerle ilgili ortak görevleri Merkez Yürütme Kurulu adına yürütmek;
i) Sekreterliği ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek;
j) Yükseköğretim bürosuna başkanlık ederek çalışmalarını takip ve koordine etmek;
k) Üniversite temsilciler kuruluna başkanlık ederek çalışmalarını takip ve koordine etmek;
l) Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Merkez Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yapmak.
Genel Eğitim Sekreterinin Görevleri
Madde 19- Genel Eğitim Sekreterinin görevleri şunlardır:
a.    Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapmak;
b.     Eğitim ve bilimle ilgili sorunları, öncelikle de eğitim hakkı, çocukların ve gençlerin korunması, engellilerin eğitimi, eğitimin çağdaşlaştırılması konularında inceleme, plan, program ve projeler hazırlayıp Merkez Yürütme Kuruluna önermek, kararlaştırılanları uygulamak;
c.     Kesinleşen plan, program ve projelere uygun olarak çalışma ekipleri kurmak, gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak-yaptırmak, sonuçlarını Merkez Yürütme Kuruluna sunmak;
d.    Eğitimle ilgili sayısal verileri toplamak ve bu konuda Merkez Yürütme Kurulunu şube ve  il temsilciliklerini  bilgilendirmek;
e.    İşkolu çalışanlarının, eğitimin planlanmasına, programlanmasına, yönetimine ve denetimine nasıl katılacağı konusunda öneri geliştirmek;
f.    Eğitim ve bilim sorunları ile ilgili sempozyum, panel, şura vb. toplantıları planlamak, Yürütme Kurulunun verdiği onay ve yetkiyle bunları uygulamak;
g.     İnsan hakları, özgürlükler ve demokrasi eğitimi konusunda öneriler geliştirmek;
h.     Sendikanın örgütlendiği alanla ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeleri ve programları derlemek, bu konularda yapılan çalışmaları izlemek ve olumlu yönde gitmesine katkıda bulunmak;
i.    Genel Örgütlenme Sekreteri ile işbirliği yaparak sendikal eğitim plan ve programları hazırlayıp Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunmak, onaylananları uygulamak;
j.    Eğitim çalışmaları ve sendikal eğitimde görevlendirilecek, bilim insanı, uzman, eğitici ve öğreticileri saptamak, gerekli ilişkileri kurmak;
k.     Eğitim ve bilim sorunları ile ilgili yayın yapılmasına çalışmak;
l.    Genel Merkez adına yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikleri yürütmek, bu konularda şube ve temsilciliklere rehberlik etmek;
m.     Sekreterliği ile ilgili yazışmaları ve dosyalama işlerini yürütmek.
n.    Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Merkez Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütmek
Genel Basın Yayın Sekreterinin Görevleri
Madde 20- Genel Basın Yayın Sekreterinin görevleri şunlardır:
a.    Sekreterliği ile ilgili plan ve programlar yapmak;
b.    Sendikanın süreli ve süresiz yayın etkinliklerini yürütmek;
c.     Sendika kitaplığını ve arşivini geliştirmek;
d.    Günlük basını izleyip derlemek ve bu konuda Merkez Yürütme Kurulunu bilgilendirmek;
e.    Sendika yayınlarının dağıtımını ve satışını sağlamak;
f.    Genel Mali Sekreter ile işbirliği yaparak yayın gelirlerinin hesabını tutmak;
g.     Öteki kuruluş ve kişilerle yayın değişimi yapmak;
h.     Yazı ve yayın kurullarının  düzenli olarak toplanmasını ve çalışmasını sağlamak;
i.    Sekreterliği ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek;
j.    Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Yürütme Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütmek.
Merkez Yürütme Kurulu Üyelerine Vekâlet
Madde 21- Genel Başkanın bulunmaması durumunda vekâlet Genel Sekretere, onun da bulunmaması durumunda yürütme kurulunun belirleyeceği bir yürütme kurulu üyesine aittir.

V ŞUBELERİN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ
Şubelerin Açılması
Madde 22 – Şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır. İllerde yaygın şube örgütlenmesi esastır. Ancak, bir ilde birden fazla şube oluşabilmesi için; var olan şubenin şube olma koşullarını yitirmemesi, yeni açılacak şubenin üye sayısının ise en az 500 olması koşulu aranır. Yeni oluşturulacak şubelere; mali durum, örgütlenme alanları, coğrafi özellikler,şube veya örgütlenme alanındaki şube meclislerinin görüşü de dikkate alınarak Eğitim Sen Genel Meclisince karar verilir. Sendikayı il düzeyinde temsil etmek üzere ildeki Eğitim Sen Şubeleri Yürütme Kurullarından bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir. Bir ildeki Üniversitelerdeki toplam üye sayısının 400`ü bulması halinde başka hiçbir şart aranmaksızın MYK`nın planlaması dâhilinde o ilde Üniversiteler Şubesi açılır

Madde 23-Şube yürütme kurullarının yetki ve görevleri şunlardır:
a.    Genel Merkezden aldığı yetkiyle şubeyi, bulundukları yerin işveren temsilcilerine ve diğer kişi ve kurumlara karşı temsil etmek;
b.     Bulundukları yerdeki örgütlenmeyi güçlendirmek;
c.    Kendilerine bağlı ilçe ve temsilcilikler arasında eşgüdümü sağlamak, kendilerine bağlı  ilçe ve işyeri temsilcileriyle toplantılar yapmak;
d.     Kendilerine bağlı işyeri, ilçe ve temsilciliklerde sendika ile ilgili olarak doğacak sorunları çözmek, gerektiğinde Genel Merkezin yardımını istemek;
e.     Bağlı temsilciliklerin çalışmalarını izlemek, denetlemek, gerektiğinde Genel Merkeze bilgi vermek;
f.     Ödentilerin düzenli olarak kaynaktan kesilmesini ve Genel Merkez hesabına gönderilmesini sağlamak,
g.     Şube bütçe tasarısını hazırlamak;
h.    Genel Merkezin verdiği yetki ve ödeneğe göre bütçe yapmak, gelir, gider hesaplarını, harcamaları usulüne göre yapmak, ilçe temsilcilikleri açmak ve genel merkezin verdiği yetki belgesini ilçe temsilciliğinin kurulduğu ilçenin kaymakamlığına bildirmek
i.     Şube başkanı düzenli olarak Genel Meclis toplantılarına katılır şube meclisinin görüşünü yazılı rapor halinde sunar.
j.    Üye kabul etmek, Genel Merkez tarafından belirlenen biçimde üye kimliği düzenlemek;
k.    Kendi şube temsilciler meclisini toplamak
l.    Yöneticiler, temsilciler ve üyeler için eğitim çalışmaları yapmak;
m.    Genel Merkezle üyeler arasında bilgi akışını sağlamak;
n.    Genel Merkezden aldığı yetkiyle üyeler için ekonomik, sosyal ve kültürel kuruluşlar işletmek;
o.    Genel Merkezce istenen etkinlik raporlarını vermek;
p.     Toplu iş sözleşmelerinin verdiği hakların kullanılmasını, görevlerin yerine getirilmesini sağlamak;
q.     İlde çalışanları ilgilendiren il disiplin kurulu vb kurul ve komisyonlara temsilci görevlendirmek.

Şube Yürütme Kurulunda İşbölümü
Madde 24-Şube yürütme kurulu, mazbatanın alınmasından  sonra   üç  gün içerisinde  yaşı  en büyük üyenin başkanlığında toplanarak görev dağılımını  aşağıdaki şekilde yapar
a) Şube Başkanı
b) Şube Sekreteri
c) Şube Mali sekreteri
d) Şube Örgütlenme ve Yükseköğretim sekreteri
e) Şube Özlük Hukuk ve TİS sekreteri
f) Şube Eğitim Sekreteri
g) Şube Kadın Sekreteri
Üniversite şubelerinde “Şube Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreterliği ” yerine yalnızca “Şube Örgütlenme Sekreterliği” adı kullanılır
Şube Yürütme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Görevleri
Madde 25-Şube Yürütme Kurulu üyeleri, şube ile sınırlı olmak üzere örgüt hiyerarşisine ve disiplinine bağlı kalarak, aynı tür görevi yapan Merkez Yürütme Kurulu üyesinin yetkilerini kullanırlar, görevlerini yaparlar.
Şube Yürütme Kurulunun çalışma düzeni, Merkez Yürütme Kurulunda olduğu gibidir.
Şube Yürütme Kurulundan çıkan yazıların imzalanması ve belgelerin onaylanması Genel Merkezde olduğu gibidir.

Diğer Şube Organ ve Birimlerinin Yetki ve Görevleri
Madde 26-Şube Denetleme ve Disiplin Kurulları, özel yönetmeliğinde belirtilen yetkileri şube düzeyinde kullanır, görevleri yerine getirir, çalışma ilkelerine uyarlar.
Şubeye bağlı birimlerin yönetimi, oluşumu, görevleri ve çalışma düzeni, Genel Merkezde olduğu gibidir.
Şube büro hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Genel Merkezde olduğu gibidir.
TEMSİLCİLİKLER
Madde: 27- İl Temsilcilikleri . – İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 7 asıl üyeden oluşur. Şube esaslı organlar oluşturur ve çalışır. İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu 5 asıl üyeden oluşur ve kendi içlerinden bir baş temsilci seçerek şubeye bağlı olarak çalışır
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri, Şube Yürütme Kurulu üyeleri  ile aynı görev ve sorumlulukları üstlenir.
İlçe Temsilciliği
Madde 28- Şubeler ihtiyaç duyduklarında ya da ilçelerin başvurmaları halinde ilçelerde temsilcilik açarlar.
İlçe temsilcilikleri 5 ( beş) kişiden oluşur. İlçe temsilciliği,  ilçe Temsilcilik  kongresinden sonraki yürütme kurulunun ilk toplantısında baş temsilciyi, saymanı ve sekreterleri seçer ve şubenin yapılanmasına göre diğer görevlendirmeleri yapar.
İlçe Temsilciliğinin Görevleri
Madde  29-İlçe temsilciliklerinin yetki ve görevleri şunlardır:
a) Şubeden aldığı yetki ile temsilcisi bulundukları yerin işveren temsilciliklerine, kişi ve kuruluşlara  karşı temsil etmek,
b) İlçede örgütlenmeyi güçlendirmek,
c) Kendilerine bağlı işyerleri arasında eşgüdümü sağlamak ve toplantılar yapmak,
d) Kendine bağlı işyeri temsilciliklerinin çalışmalarını izlemek, düzenlemek, gerektiğinde şubeye bilgi vermek,
e) Ödentilerin düzenli olarak kesilmesi ve gönderilmesini sağlamak,
f) Temsilcilik ile üyeler arasında bilgi akışını sağlamak,
g)  ihtiyaç halinde büro tutmak,
h) Basın açıklaması yapmak,
ı) Toplu iş sözleşmesinin verdiği hakların kullanılmasını, görevlerin  yerine getirilmesini sağlamak,
j) Şubeye çalışma raporu vermek,

IX. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ
İşyeri Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 30-
İşyeri temsilciliği, işyerinde dönemsel olarak seçimle belirlenir, başvuru olmazsa şube yürütme kurulunca ya da ilçe temsilciliklerince doğrudan görevlendirme yoluyla oluşturulur.
İşyeri temsilciliği, oluştuğu işyerinde üyeleri,emekçileri ve sendikayı  işveren temsilcisine karşı temsil eder

Madde 31-İşyeri genel kurulu, işyerindeki üyelerden oluşur.
İşyeri Temsilcilerinin Seçilmesi
Madde 32-İşyerlerinde:
1-50  üye için 1;
51-100 üye için 2
101-150  üye için 3
151 ve 200 üye için 4;
201 ve daha fazla üye için 5;
İşyeri temsilcisi seçilir.
50‘den az üyesi olan işyerleri okul ise ve burada ikili öğretim yapılıyorsa; sabah ve öğle dönemleri için birer temsilcilik oluşturulabilir. Temsilcilerin sabah ve öğle dönemlerini kapsayacak şekilde dağılmasına özen gösterirler. Üye sayısı 50`den fazla olan işyerlerinde sabah ve öğle dönemleri için ayrı ayrı temsilci seçilir.
Bölümlere ayrılan okullarla ayrı ünitelerden oluşan işyerlerinde de şube yürütme kurullarının onayı alınarak ayrı ayrı işyeri temsilcileri seçilebilir.
Temsilci seçemeyen işyerlerine, şube yürütme kurulu, o işyerinden ya da başka işyerlerinde görev yapan üyelerden geçici işyeri temsilcisi görevlendirebilir.İşyeri temsilcisinin belirlenmesinde % 40 kadın kotası uygulanır. Tek iş yeri temsilcisi belirlenen yerlerde kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulanır
İşyeri Temsilciliklerinin Görevleri Şunlardır:
Madde 33-İşyeri Temsilciliklerinin Görevleri;
a.    Sendikayı işyerinde temsil etmek;
b.     İşverenin işyeri yöneticisi ile görüşerek üyelerin huzurlu çalışmaları için gerekli ortamı sağlamak;
c.    Sendikanın üye sayısını artırmak için çaba göstermek;
d.     Ödentilerin düzenli olarak kaynaktan kesilmesini sağlamak,
e.     Çalışanların hakları, yetkileri ve sorumlulukları konusunda bilgilenmelerini sağlamak;
f.     Üyelerin, eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili karar ve yürütme organlarına katılımını sağlamak;
g.     Çalışanların haklarını korumak amacıyla, işveren temsilcisiyle görüşmeler yapmak;
h.     Çalışanların dilek, şikayet ve önerilerini dinlemek, çözüm aramak ya da durumu bağlı olduğu temsilciliğe, şubeye iletmek;
i.     İşyerinin işveren tarafından yönetimi ve emekçilerin hakları ile ilgili mevzuatı izlemek, üyeleri bilgilendirmek;
j.    Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanışını izlemek, çıkacak sorunları üst organa  iletmek;
k.     İşyerinde çocukların ve gençlerin korunması konusunda çaba göstermek, bilimsel araştırmalarla ortaya çıkan ve sendikaca benimsenen eğitim anlayışının yerleşmesine yardım etmek;
l.     Sendikanın toplantılarına katılmak, bu toplantılara emekçilerin  katılımını sağlamak;
m.    Sendika yayınlarının tanıtımını ve dağıtımını sağlamak;
n.     Emekçilerin, mesleki bilgilerinin gelişmesine yardımcı olmak, bu konularda  Yürütme Kurullarına   öneriler götürmek; İşyerinde sendika panosu düzenlemek ve temsilcilik odasının tahsis edilmesi için girişimlerde bulunmak;
o.    Temsilciliği ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek
VI. DİĞER ORGANLARIN YETKİ VE GÖREVLERİ
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde 34- Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları tüzüğün 31. maddesine göre ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde 35- Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları tüzüğün 34. maddesine göre ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
VII. YARDIMCI BİRİMLERİN GÖREVLERİ
Hukuk Büroları
Madde 36- Merkez Yürütme Kurulu, Sendikanın ve üyelerinin hukuksal sorunlarını incelemek ve çözümlemek, sendika organlarına ve üyelere danışmanlık etmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bir Hukuk Bürosu oluşturur.
Hukuk Bürosu iş hacmine ve olanaklara göre bir büro yöneticisi  ile yeteri kadar avukat ve hukuk danışmanından oluşur.
Hukuk Bürosunun oluşumu, görevleri ve çalışma esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
Bağlı Kuruluşların Görevleri
Madde 37- Merkez Yürütme Kurulu kararı ile görevlendirilen, Merkez Yürütme Kurulu üyelerine ya da görevlendirilecek birim görevlisine bağlı olarak , kooperatif, kamp, eğitim tesisi, kreş, pazar, matbaa, yayın-dağıtım birimi ve benzeri ekonomik, sosyal ve kültürel kuruluşlar kurulabilir. Bu kuruluşların kurulması, görevlerinin atanması, yönetim ve işletme esasları ayrı yönetmelik ya da yönergelerle düzenlenir.
Uzman ve Danışman Görevlendirme
Madde 38- Merkez Yürütme Kurulu, işkolu çalışanlarının hakları konusunda, bilgi, beceri ve deneyimlerinden yararlanabileceği uzman ya da danışman görevlendirilebilir.
Yardımcı Birimlerin Görevleri
Yardımcı birimlerin oluşumu, görevleri ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.
Üye Kimlik Kartı
Madde 39- Üyeliğe ve onur üyeliğine kabul edilenlere, kabul eden yürütmelerce, Merkez Yürütme Kurulunca kabul edilmiş ve onaylanmış EĞİTİM SEN kimlik kartı verilir.
XIII. TUTULACAK DEFTER DOSYA VE KAYITLAR
Tutulacak Defterler
Madde 40- Genel Merkez ve bağlı birimlerde tutulması zorunlu olan defterler şunlardır:
a) Üye kayıt defteri,
b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,
c) Üyelikten ayrılanların dosyası,
d) Merkez Genel Kurulu, EĞİTİM SEN Genel Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri
f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir.
h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı defter
i) Demirbaş Defteri;
j) Saymanlık ( Mali) Yönetmeliğinde belirtilen defterlerle öteki yönetmeliklerde belirtilen defterler.
k) Genel Kurul defteri
Bu defterler İl Temsilcilikleri ve şubelerce de tutulur, ancak temsilciliklerin üye kayıt defteri tutması zorunlu değildir.
İlçe ve işyeri temsilcilikleri karar defteri tutarlar; bu defter şubelerce onaylanır.
Şube karar defterleri noterden veya Merkez Yürütme Kurulu adına yetkilendirilen bir Şube Yürütme Kurulu üyesi tarafından onaylanır.
Genel kurul defteri divan üyeleri, diğer defterler toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, kararlara katılmayanlar karşı oy yazısı yazarak imzalanır.
Merkez ve Şube temsilcilik yürütmeleri, isterlerse bunlar dışında da defter tutarlar, bu defterleri kendileri onaylarlar.
Tutulacak Dosyalar
Madde 41- Genel Merkez ve şubeler, Merkez Yürütme Kurulunca kabul edilen desimal sisteme göre dosya tutarlar.
Bu dosyalar, giden ve gelen evrak dosyaları olmak üzere iki takım olarak tutulur.
Temsilcilikler, bu dosyalardan gereksinim duyduklarını tutarlar.
Madde 42-Sendikaya yazılan ve sendikanın yazdığı resmi yazılar gelen ya da giden yazı kayıt defterine kaydedilir.
Gelen yazılar, görevlendirilen bir yetkili tarafından ilgili birime havale edildikten sonra gelen evrak kayıt defterine kaydedilerek teslim edilir.
Fax,mail ya da elektronik imza ile  gönderilen resmi yazıların aslı ayrıca postalanır.
Bilgisayar kayıtlarının bulunduğu disketler,cd..vb  görevlendirilen bir yetkiliye zimmetlenerek  saklanır.
Saymanlık belgeleri dışındaki belge ve yazıların saklanma süresi en az üç yıldır. Süresi biten belge ve yazılar, ilgili yürütme kurulunun kararı ile arşive kaldırılır.
XIV. MÜHÜR BAŞLIK TABELA
Sendika Mührü
Madde 43-Genel Merkez ve şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun kararlaştırdığı örneğe uygun mühür kullanırlar. Mühür, organların başkanları ya da ilgili organın kararlaştıracağı bir organ üyesi tarafından saklanır.
Başlık
Madde 44- Genel Merkez ve şubeler, Merkez Yürütme Kurulunca kararlaştırılan örneğe uygun başlıklı tabelalar, rozetler, kaşeler ve başlıklı kağıtlar kullanırlar.
Tabela
Madde 45- Sendika Genel Merkez ve şube tabelaları, Merkez Yürütme Kurulunca kararlaştırılan örneğe uygun ölçü, biçim ve renklere uygun olarak yaptırılır.
XV. YÜRÜRLÜK
Yürürlük Tarihi
Madde 46-  Bu Yönetmelik Eğitim Sen 9. Dönem 2. Genel Meclisi Toplantısında değişikliklerle birlikte 28 Eylül 2014 Tarihinde Yürürlüğe girmiştir.
Madde 47- Bu yönetmeliği EĞİTİM SEN Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu