Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Bilgi Merkezi Hakkında Yönetmelik

367

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar

Amaç

Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Genel Merkezi BİLGİ MERKEZİ`nin, kuruluşunu, çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemektir. Kapsam

Madde-2 Bu Yönetmelik, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) BİLGİ MERKEZİ`ne ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak

Madde-3 Bu Yönetmelik, Eğitim Sen Tüzüğü`nün 2/a, 3/c-d-i-k, 22, 53 ve 55. maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde-4 Bu Yönetmelikte geçen; “Genel Merkez”, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası`nı, “Bilgi Merkezi”, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkezi`nin Arşiv-Müze-Kütüphane olmak üzere üç birimden meydana gelen merkezi, “Bilgi Merkezi Yürütme Kurulu”, BİLGİ MERKEZİ`nin amaçları doğrultusundaki çalışmaları yerine getiren kurulu, “Bilgi Merkezi Danışma Kurulu”, bilgi ve deneyimleri ile BİLGİ MERKEZİ çalışmalarına plan ve program oluşturma amacıyla katkıda bulunan kurulu  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Merkezi Yürütme Kurulu ile Danışma Kurulu`nun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Bilgi Merkezi Yürütme Kurulu`nun Oluşumu ve Görevi

Madde-5 EĞİTİM SEN BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu; Genel Basın Yayın Sekreteri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanacak üç üyeden oluşur.

EĞİTİM SEN BİLGİ MERKEZİ`nde görevlendirilecek olan uzman, Yürütme Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılır.

Madde-6 a)  BİLGİ MERKEZİ`nin çalışma ilke ve yöntemleri ile yönergeler hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulu`na sunar. b)  BİLGİ MERKEZİ`nin çalışma plan ve programlarını hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu`na sunar. c) Eğitim emekçilerinin yüzyılı aşkın mücadele sürecinde oluşan, gerçek ve   tüzel kişilerin elinde korunmakta olan, eğitim emekçilerinin geleceğine tarihsel, siyasal, sosyal, kültürel ve teknik değer olarak aktarılması gereken her türlü yazılı evrak, defter, resim, plân, proje, mühür, damga, rozet, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, dia (saydam), negatif film, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi  derleme çalışmasını yapar. d)  Eğitim, bilim, kültür ve çalışma yaşamı başta olmak üzere, sosyal bilimler alanında yayımlanmakta olan kitaplar ile süreli-süresiz yayınları KÜTÜPHANE`ye kazandırılması için çalışmalar yapar. e) EĞİTİM SEN BİLGİ MERKEZİ`nin kendi amaçlarıyla benzer ya da  aynı amaçla hizmet veren ulusal ve uluslararası merkezler ile iletişim kurmasını sağlar.    f) EĞİTİM SEN BİLGİ MERKEZİ`nin amaçları doğrultusunda süreli süresiz, yazılı-basılı, görsel-işitsel yayınlar yapmasına ve yayın değişimine yönelik çalışmaları yapar.   Bilgi Merkezi Yürütme Kurulu`nun Çalışma Usûl ve Esasları

Madde-7 Bilgi Merkezi Yürütme Kurulu, olağan olarak (3) ayda bir  kez toplanır. Gerekli olduğunda Genel Basın Yayın Sekreteri`nin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır. Üst üste (3) kez toplantıya katılmayan üyenin yerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeni üye atanır. Kurul üyelerinin görev süresi izleyen ilk  olağan Merkez Genel Kurulu`na kadardır.

Bilgi Merkezi Danışma Kurulu`nun Oluşumu ve Görevi

Madde-8 EĞİTİM SEN Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu üyeleri “Bilgi Merkezi Danışma Kurulu”nun doğal üyesidir. Bilgi Merkezi Danışma Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve görevlendirilir.  Bilgi Merkezi Danışma Kurulu üyelerinde, bilgi ve deneyimleri, yayınları, araştırmaları ile BİLGİ MERKEZİ çalışmalarının planlanıp programlanmasına katkıda bulunabilme nitelikleri gözetilir. Bilgi Merkezi Danışma Kurulu, en fazla 15 üyeden oluşur. Madde-9 Bilgi Merkezi Danışma Kurulu; BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu`nun çalışma plan ve programlarının hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunur.

Bilgi Merkezi Danışma Kurulu`nun Çalışma Usûl ve Esasları

Madde-10 Bilgi Merkezi Danışma Kurulu, altı ayda bir kez olağan olarak ve Merkez Yönetim Kurulu`nun çağrısıyla toplanır. Gerekli olduğunda Merkez Yönetim Kurulu`nun çağrısıyla olağanüstü olarak toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arşiv, Kütüphane ve Müze Malzemelerinin Temini, Korunması ve Saklanması

Madde-11 BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu, arşiv, kütüphane ve müze malzemelerinin teminini Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak hazırlanacak yönetmeliğe göre yapar. Madde-12 BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu, Sendika adına elinde bulundurduğu arşiv-kütüphane-müze malzemelerini her türlü zararlı etki ve unsurlardan korumak ve düzenleyip saklamakla yükümlüdür. Bilgi Merkezi`nden yararlanma

Madde-13 Arşiv-kütüphane-müze malzemelerinin aslı, hiçbir nedenle BİLGİ MERKEZİ`nden dışarıya verilemez. Ancak, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve kanıtlanması gerektiğinde örnekler verilebilir. Mahkemelerce atanacak bilirkişiler ya da ilgili yetkililerce yerinde incelenebilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlardan alınan arşiv malzemeleri bir tutanakla alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde-14 EĞİTİM SEN BİLGİ MERKEZİ Yürütme Kurulu, çalışmaları konusunda Merkez Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur. Yürürlük

Madde-15 Bu Yönetmelik hükümleri EĞİTİM SEN Merkez Yönetim Kurulu`nun 80 sayılı kararı ile 09/08/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

Madde-16 Bu Yönetmelik hükümlerini EĞİTİM SEN Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu