Eğitim Sen Eğitim ve Sosyal Tesis Yönetmeliği

440

I. GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubelerinin kuracağı  veya işleteceği sosyal tesis ve lokallerin açılması ve  işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, üyelere ve yakınlarına; ucuz nitelikli dinlenme ve eğlenme hizmeti  vermektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubeleri tarafından açılan ve işletilen  sosyal tesis ve lokalleri kapsar

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Eğitim-Sen tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Sendika: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(EĞİTİM SEN)

MYK: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(EĞİTİM SEN) Merkez Yönetim Kurulunu,

ESTK: Genel Merkez ve şubelerde oluşturulacak Eğitim Sosyal Tesis Kurullarını,

Sosyal Tesis  ve Lokal:EĞİTİM SEN tarafından açılmış veya işletilen sosyal tesis ve lokalleri,

Üye: EĞİTİM SEN üyelerini, üye iken emekli olanları üyeliğe kabul edilen diğer eğitim çalışanlarını,

Üye Yakını: EĞİTİM SEN üyelerinin eş , çocuk , anne  ve babalarını,

Müdür: Sosyal tesis ve lokal müdürünü,

Muhasebe Müdürü: Mali İşler Dairesindeki  görevli müdürü ifade eder.

II. SOSYAL TESİS VE LOKALLERİN AÇILMA VE İŞLETME ESASLARI

Eğitim Kültür Dinlenme ve Sosyal Tesis Kurulları

Madde 5 –

a) Genel Merkezde: Genel Sekreter Başkanlığında; Genel Mali Sekreter , Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Örgütlenme Sekreterliğinden oluşur.

b) Şubelerde, Şube Sekreteri başkanlığında; Mali Sekreter, Eğitim Sekreteri ve Örgütlenme Sekreterinden  oluşur.

Kurul; Genel Merkezde MYK`ya,  şubelerde; şube yönetimlerine karşı sorumludur.

Açma ve  İşletme Yetkisi 

Madde 6- Sosyal tesis ve lokallerin açma ve işletme yetkisi Genel merkeze aittir. Ancak gerekli görüldüğünde şube ve  temsilcilikler yetkilendirilir. Sosyal tesisler ve lokaller, ESTK`nın görüş ve önerisi doğrultusunda MYK kararına göre  sendika adına işletilebileceği gibi, işletmeciye (müstecire) verebilir. İşletmeci ile yapılan sözleşmenin süresi 3 (üç) yılı geçemez.

Sosyal Tesis  Lokal Açma Usul ve Esasları  

Madde 7-

a) Açılacak veya işletilecek sosyal tesis lokaller üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel statülerine uygun olmalı

b) Sosyal tesis lokallerin açılacağı ve işletileceği yerlerin altyapılarının uygun olmasına, dinlenmeyi ve insan sağlığını etkileyen unsurlardan uzak olmasına,

Özen gösterilir.

Yukarıdaki koşulları taşıyan sosyal tesis ve lokaller için,  sosyal tesisisin ve lokalin açılacağı yerin mülki idaresine aşağıda belirtilen belgeler ekinde başvurulur.

1. Genel Merkezden Alınan Yetki Belgesi,

2. Sendika Tüzüğü,

3. Sosyal Tesis veya  Lokal açılmasına dair MYK kararı örneği

4. Sosyal Tesis veya Lokalin açılacağı binanın ya da bağımsız bölümün projesi,

5. Sosyal Tesis veya Lokalde  lokal sorumlusuna ilişkin görevlendirme kararı ihtiyaç halinde alınır.

6. İlgili idarece istenilecek diğer belgeler.

Sosyal Tesis veya Lokallerde Bulunması Gereken Hizmet Birimleri

Madde 8-  Sosyal tesis veya lokallerde;  olanaklar ölçüsünde kitaplık, okuma salonu, çocuk odası, dinlenme salonu yemek ve çay salonlarının  olması özendirilir.

III. EĞİTİM KÜLTÜR DİNLENME VE SOSYAL TESİSLER KURULU İLE SOSYAL TESİS VE LOKAL MÜDÜRLERİNİN  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

ESTK`nın Görev ve Sorumlulukları 

Madde 9-

a) Sosyal Tesis ve lokallerin açılmasına veya işletilmesine ilişkin görüş ve öneri oluşturmak,

b) Tesislerde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları konusunda görüş ve öneri oluşturmak,

c) Tesislerde hizmetin aksayan yönleri hakkında üyelerden ve konuklardan görüş ve öneriler almak, gerekli çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kuruluna sunmak,

d) Sosyal tesis ve lokallerin bütçelerini oluşturmak ve yönetim kuruluna sunmak

e) Sosyal Tesislerde ve lokallerde hizmet bedelleri Konusunda öneri oluşturarak   MYK`ya sunmak.

Sosyal Tesis ve Lokal Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 10-

a) Sosyal Tesis ve Lokalin tüm birimlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesinden sorumludur,

b) Sosyal Tesiste ve lokalde rezervasyonları yapar yada yapılmasını sağlar.

c) Sosyal Tesislerde kalanların kayıtlarının tutulması ve ücretlerin  tahsil  edilmesini sağlar.

d) Sosyal Tesislerin ve Lokallerin  temizlik bakım ve onarımından sorumludur,

e) Sosyal Tesislerde ve lokallerde kullanılan her türlü malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar,

f) Sosyal Tesislerde ve lokallerde huzur bozucu davranışlarda bulunanları uyarır ve gerektiğinde tesislerden çıkarılmasını sağlar,

g) Sosyal Tesislerde ve lokallerde hizmetlerin yürütülmesi için personel planlaması yapar ve personelin hizmetleri aksatmadan yapmalarını sağlar, tüm personeli denetler,

h) İşletme ile ilgili olarak mevzuat uyarınca resmi makamlara gerekli bildirimi yapar, gerekli belgeleri düzenler ve imzalar, gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar,

i) Sosyal Tesisler ve Lokal Müdürü, ESTK karşı sorumludur.

IV. SOSYAL TESİSLERDEN VE LOKALLERDEN YARARLANMA

Üyelik ve Tesislerden Yararlanma

Madde 11-  Sosyal Tesislerden ve Lokallerden aşağıda belirtilenler yararlanır;

1. Eğitim Sen üyeleri,

2. Üyelerin anne, baba  eş ve çocukları,

3. Eğitim Sen üyesi iken emekli olanlar,

4. Kamu Emekçileri Sendikası Yöneticileri ile üyeleri ,

5. Eğitim Sen çalışanları,

6. KESK ve KESK`e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri yararlanır.

Yukarıdaki sayılanlar haricinde olanlar temsilcilik ve şubelerimizin referansı ile  konuk olarak günün koşullarına göre belirlenmiş ücreti  ödeyerek  yararlanabilir,

Tesislerden ve Lokallerden Yararlanmayacak Olanlar

Madde 12-  Sosyal Tesislerden ve Lokallerden aşağıdaki davranışlardan herhangi birini sergileyenler ESTK kurulu kararı ile yararlandırılmazlar;

a) Eğitim Sen`in kuruluş ve amaçlarına aykırı davrananlar,

b) Tesislerin ve Lokallerin hizmet vermesini engelleyen veya belirlenen kurullara aykırı davrananlar ESTK kurulu kararı ile yararlandırılmazlar,

c) Tesislerin ve lokallerin huzur ve güvenini bozanlar,

d) Tesis ve Lokallerde para karşılığı oyun (kumar) oynayanlar,

e) Disiplin kurulunca Eğitim Sen üyeliğinden çıkarılanlar,

V. GELİR-GİDERLER VE MUHASEBE SİSTEMİ

Gelirler

Madde 13- Sosyal Tesis ve Lokallerin gelirleri şöyledir;

a) Sosyal Tesis ve Lokallerin hizmetlerinden yararlanan üye ve konukların ödediği bedeller,

b) Sosyal Tesis ve Lokallerin müstecirlere kiralanmasından elde edilen kira gelirleri,

c) Yapılan bağış ve yardımlar,

Giderler

Madde 14-

a) Sosyal Tesis ve Lokallerde  hizmet üretimi için gerekli olan mal ve hizmet alım giderleri,

b) Sosyal Tesis ve Lokallerin kira giderleri,

c) Sosyal Tesis ve Lokallerin inşası ve açılması için yapılan giderleri,

d) Sosyal Tesis ve Lokallere alınan demirbaş bedelleri,

Muhasebe Usulü

Madde 15- Sosyal Tesis ve Lokallerin işletilmesi 213 sayılı V.U.K hükümlerine tabidir. Sendika adına işletilecek sosyal tesis ve lokallerin muhasebesi, sendika hesaplarından ayrı olarak tutulur. Sosyal Tesis ve lokaller, sendika adına kurulmuş olan iktisadi işletme aracılığı ile  işletilir. Mali yıl sonunda kar veya zarar durumuna göre;

a) Kar oluşması  halinde vergi sonrası net kar sendika hesaplarına iktisadi işletme karları olarak gelir yazılır.

b) Zarar oluşması durumunda sendika hesaplarına  iktisadi işletme zararları olarak gider yazılır.

c) Sosyal Tesis ve lokaller işletmeciye (müstecire) verilmesi halinde buradan elde edilen kiralama gelirleri sendika  hesaplarına sosyal tesis veya lokal kira gelirleri olarak kaydedilir.

Sorumluluk

Madde 16- Sosyal Tesis ve lokallerin işletilmesinde ortaya çıkacak zararlardan birinci derece  ESTK sorumludur. Ayrıca; Sosyal Tesisin ve Lokallerin bağlı olduğu MYK, Şube Yönetim ve temsilcilikler de ayrı ayrı sorumludur. ESTK ayrıca sosyal tesis ve lokal müdürü  ile birlikte;

a) Vergi ve sigorta gibi yasal yükümlüklerden,

b) Ruhsat tertip düzen güvenlik ile denetim gibi konularda ilgili  birime,

c) Personelin ve tesislerin temizliği açısından ilgili birimlere; ilgili birimlerce kesilecek her türlü cezalardan sorumludurlar

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan tesisler 6 ay içinde durumlarını bu yönetmelik hükümlerine uyarlamak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunun 04/01/2007 gün 01 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu