Yükseköğretim Alanı ile Açmış Olduğumuz Davalar

357

YÖK Genel Kurulu; 14.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 3, 5 ve 6. Maddelerinde bir dizi değişiklik yapmıştır. Değişiklikle, ÖYP kadrolarına atanma için alan sınavı şartı getirilmiş, alan sınavının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve yazılı ve/veya sözlü yapılabileceği, puan hesabının da alan sınavı gözetilerek yapılacağı ve puan hesabında alan sınavının % 40`ının dikkate alınacağı düzenlenmiş ve kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bir daha ÖYP kadrolarına başvurmalarına imkan tanınmıştır. Karar, alan sınavıyla yükseköğretim kurumlarının bilimsel özerkliklerine aykırı, sözlü sınavla her türlü şaibeye, kayırmacılığa ve sübjektif sonuçlara yol açacak şekilde, kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve bulunmayan adaylar arasında eşitsizlik ve hakkaniyetsizlik yaratacak biçimde, YÖK`ün Anayasa ile belirlenmiş kuruluş amacına, yükseköğretimin amacına ve münhasır yasallık ilkesine aykırı düzenlemeler içermektedir. Sonuç olarak, aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız üzere, YÖK Genel Kurulunun 14.05.2015 tarihinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar`ın 3,5 ve 6. Maddelerinde yaptığı değişikliklerin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Nisan ayının sonunda tüm üniversitelere bir yazı göndererek, Suriyelilerle ilgili saha çalışması yapılmasını İçişleri Bakanlığı`nın onayına bağladığını bildirmiştir. YÖK, söz konusu yasağın gerekçesini ise saha çalışmalarında bulunan akademisyenlerin geçici koruma sağlanan Suriyeliler hakkında kişisel verileri içeren bilgi topladığı ve arşiv oluşturulduğu “duyumuna” dayandırmaktadır. Akademik ve bilimsel özgürlüğe, düşünce ve ifade özgürlüğüne, Yükseköğretimin ve üniversitelerin amacına aykırı işbu kararın iptali için dava açılmıştır.

Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 28.05.2015 tarihli Genel Kurulda; 01.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,“….50/d`li Araştırma Görevlilerinin 33/a maddesine aktarılıp aktarılmaması konusunda ilkesel olarak üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine, aktarılması yönünde karar alan üniversitelerimizin bu tercihlerini açık ve anlaşılır bir şekilde Araştırma Görevlisi ilanlarında belirtmelerine, 2. Fakültelerde bu geçişlere imkân tanıyacak üniversitelerimizin, öğretim üyesi planlamasına dikkat ederek adil, nesnel ve ölçülebilir kriterler ile bunu sağlamalarına ve bu kriterleri ilgili üniversitelerin web sayfalarında ilan etmeden bu geçişlerin yapılmamasına, 3. Enstitülerde bu geçişe imkân tanıyacak üniversitelerimizin Yükseköğretim Kurulu`ndan izin almaları uygulamasına devam edilmesine, fakat bu geçişler için adil, nesnel, ölçülebilir şartların ve kriterlerin aranmasına ve bu kriterlerin üniversitelerin web sayfalarında ilan etmelerine ve Başkanlığımıza göndermelerine, 4. Geçişler için konulan kriter ve aranan şartların adil, nesnel ve ölçülebilir olmalarının yanı sıra, caydırıcı olmamasına ve ilgili üniversitelerin Yardımcı Doçentlik için aranan şartların altında olmasına, 5. Planlama ve koordine için, aktarma yapmayacak üniversitelerimizin yetkili kurullarından istihsal edecekleri kararlarını; aktarma yapma yönünde karar alacak üniversitelerimizin de aynı şekilde üniversite yetkili kurulları tarafından belirlenecek ilke ve kriterlerini 13.07.2015 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermelerine, 6. Tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, fakat üniversiteleri ile ilişkisi kesilenlerin kendi rızaları olduğu takdirde öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerimize mevzuata uygun bir şekilde yönlendirilmelerine…” karar vermiştir. Hukuka aykırı bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için de dava açılmış bulunmaktadır.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu