ODTÜ KİK Raporu

32

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASINA

Kurum idari kurullarının Teşkili ve Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik`in 4. ve 5. maddeleri gereği oluşturulan Kurulun 31 Ekim 2002 tarihinde yapılan toplantısı sonucunda düzenlenen ve Kurul Başkanı ve üyeleri tarafından imza altına alınan raporun aslı ekte gönderilmektedir. Aynı Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca düzenlenen raporun ilan edilmesi için gereğini rica ederim. Saygılarımla,

Prof. Dr. Haluk DARENDELİLER
Genel Sekreter V.

TUTANAK

“Kurum İdari Kurullarının Teşkili ve çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 4 ve 5. maddeleri gereği oluşturulan ve Rektör tarafından Prof. Dr. Haluk DARANDELİLER`in Başkan olarak belirlendiği Kurulun Ekim ayı toplantısı 31 Ekim 2002 tarihinde saat 14.00`da Rektörlük Toplantı Salonunda yapılmıştır. Bu toplantıda Nesrin KÜÇÜKTURHAN raportör olarak belirlenmiş ve Sendikanın gündemi çerçevesinde ekli rapor düzenlenmiştir.

İmzalar

Prof. Dr. Haluk DARENDELİLER
Kurul Başkanı

Necmettin SARAL
Üye

Rafiye KARAKAN
Üye

Nesrin KÜÇÜKTURHAN
Raportör

Ali BERBEROĞLU
Üye

Cem SOMEL
Üye

Zeynel AKIN
Üye

Mehmet KİRAZ
Üye

Sendika üyelerinin, sendika aidat kesintilerinin Sendika Tüzüğünde yer aldığı gibi damga vergisi matrahından binde 5 oranında her ay bordroda kesilmesi teklif edildi. Ancak kurum bordro programının uygun olmaması neden ile daha önce belirlenen sabit değerin kesilmesine devam edilecek. Yeni personel programı ve bordro programı devreye girince konu yeniden değerlendirilecek.

Adaylık veya deneme süresini tamamlamamış olan kamu görevlileri sendika üyesi olamayacağından, bu durumdakilere üye kaydetmiş olan sendikaların uyarılması ve kurum kontrol ederek aidat kesilmesinin önlenmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

4688 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca üyelikten çekilme durumunda, çekilme, üyenin sendikaya başvurma tarihlerinden başlayarak bir ay sonra geçerli olacağından, bu süre içerisinde üyeden mutlaka bir aidat kesilmesinin söz konusu olduğu ve yapacak bir şey olamayacağı görüşüldü.

Halen Üniversitede bulunan 6 adet sendika duyuru panosunun yaygınlaştırılması teklif edildi. Dekanlıklar, YDYO olmak üzere 6 tane daha duyuru panosunun yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Sendika temsilcilik odasının bazı birimlere uzak kalması nedeniyle daha merkezi bir yerde temsilci odası talep edildi. Ancak, gerek konumun gerekse koşulların iyi olması nedeniyle şu an yeni bir temsilci odasının verilebilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

Sendika temsilcilerinin, işveren veya işyeri ile ilgili sorunları hakkında görüşme talepleri, işveren vekilleri tarafından daha önce kabul edilmiş olup, bu durumun devamının sağlanmasına karar verildi.

Sendikanın çıkarmış olduğu süreli yayınların veya kurum idari kurullarının toplantı bilgisinin, üniversitenin her hafta yayınlanan Bu Hafta isimli dergisinde yayınlanması teklif edildi. Bu konuda Kurum İdari Kurulların toplantı bilgisinin yayınlanmasına karar verildi.

Sendika temsilcileri sendika toplantıları için, mesai saatleri dışında ve işleri aksatmayacak şekilde, imkanlar dahilinde, toplantı yer taleplerinin bugüne kadar işveren vekilleri tarafından karşılandığını belirterek bu şekilde devam etmesini talep etti.

Sendikaların işleyişi ile ilgili YÖK veya Başbakanlıktan Rektörlüğe gelen yazıların bilgi mahiyetinde Sendikaya bildirilmesi talep edildi ve talep uygun görüldü.

İşyeri kavramı ve sendika işyeri temsilcileri 4688 sayılı Kanunun 3. maddesinin e bendinde belirtildiği üzere Kurum; “Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşlardır” tanımına göre Üniversitenin gerek bütçesinin ve gerekse hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından tek bir yetkili merci olan Rektörlüğe bağlı olması nedeni işle ayrı işyerlerinden değil tek bir işyerinden oluştuğu, dikkate alınacak, aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca 2000`den fazla çalışanı olan Üniversitemizde en çok 7 adet temsilcisinin seçilebileceğine karar verildi.

Giyecek yardımı yönetmeliğinin uygulanmasında kupon sistemine geçilmesi ya da yönetmeliklerde belirtilen, giysiler yerine giysinin yasal tutarı kadar ödeme veya değişik malzemeler verilmesi teklif edildi. Ancak giyim yönetmeliğine göre giyim yardımının, unvan ve hizmet sınıfı itibariyle belirlendiği ve nakdi bir yardım olduğu görüşüyle bu konuda farklı uygulama yapılamayacağı ve değişmesi gerektiği yolunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca, Sendika temsilcilerinin, üyeleri giymek istemedikleri giyim eşyaları için dilekçe vermeleri halinde alınmayacağı konusunda bilgilendirilmelerine karar verildi.

Üniversite yerleşkesi içerisindeki lojmanların dağıtılması konusunda yönetimin daha bilgilendirici olması, idari personele verilen lojmanların neler dikkate alınarak verildiği konusunda daha hassas olunması dile getirildi.

Evlenen personelin sosyal tesislerden düşük üzretlerle yararlandırılması teklif edildi. Uygulamalarda alınan ücretlerin normal ücretlerin altında olduğu belirtildi.

Üniversite kampusu içerisinde ilköğretim okulu yapılabilmesi için arazi tahsis etmesi teklif edildi.

Görevde yükselme Yönetmeliğinin uygulamaya geçirilmesi teklif edildi.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu