Açılan Davalar

Başbakanlık Genelgesi’nin İptali İstemiyle Dava Açtık

Bilindiği gibi, Başbakanlık tarafından, 17 Şubat 2016 gün ve 25627 sayılı Resmi Gazetede, ‘Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları’ konu...

ÖYP’lilerin Geri Çağrılmasına Neden Olacak Düzenlemeye Dava Açtık

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin  Usul ve Esasların “Danışman atanması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. maddesinin 3. fıkrasında; “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP...

Eğitim Hakkını Engelleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun "Eğitim Hakkını Engelleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!" başlıklı basın açıklamasıdır.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İptali İstemiyle Dava Açtık

Milli Eğitim Temel Yasası ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bir dizi değişiklik yapıldıktan sonra öğretmenlerin atama ve yer...

Müdür Yardımcısı Rotasyonu İşleminin İptali ve Yürütülmesinin Durdurulması Talebi ile Açtığımız...

Hukuksal dayanağı bulunmadığından müdür yardımcısı rotasyonu işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebi ile açılan davada, Bursa 2 İdare Mahkemesince verilen 17.02.2012 gün, 2011/1643 sayılı...

657 Sayılı Yasanın 37. Maddesi ve 64. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca...

Burada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 37’nci ve 64’üncü maddelerinin eski ve yeni hallerini de vererek, 6111 sayılı Torba Yasa ile getirilen geçiş hükümleri...

Doğum Yapan Lise Öğretmenlerine Bir Yıl Boyunca Nöbet Görevi Verilmemesi İçin...

Bilindiği üzere, 02.06.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 10 uncu maddesinde "Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan...

Eğitimde Kadrolaşma Girişimlerini Yargıya Taşımaya Devam Ediyoruz!

Eğitim Sen Genel Sekreteri Emirali ŞİMŞEK`in "Eğitimde Kadrolaşma Girişimlerini Yargıya Taşımaya Devam Ediyoruz!" başlıklı açıklama metni. Milli Eğitim Bakanlığı hukuka aykırı düzenlemeler yaparak siyasal kadrolaşma amaçlı...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content