Hacettepe Üniversitesi Toplantı Tutanağı

38

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22.maddesi uyarınca kurulan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3.maddesi uyarınca, kurum düzeyinde GÖRÜŞ BİLDİRMEKLE görevli olan Kurum İdari Kurulumuz 31/10/2002 tarihinde toplanmış ve;

1- Çalışanlara servis sağlanabilmesi, Ulaştırma Bakanlığının iznine ve Maliye Bakanlığının ödenek tahsisine bağlı olduğundan, servis imkanı bulunmayan personelin dilekçe ile başvurmaları halinde söz konusu iki bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,

2- Döner sermayi gelirinin dağıtımı hususunun, kurum olanakları çerçevesinde değerlendirilmesi,

3- Çalışanların; ingilizce, bilgisayar ve halkla ilişkiler konularında yetiştirilmelerini teminen kurum imkanlarının araştırılması,

4- Sendika faaliyetlerinin üyelere duyurulmasını sağlamaya yönelik olarak Merkez Kampüsünde; A kapısı girişinde, yemekhane girişinde ve D blokları altında, Beytepe kampüsünde ise Kafeterya girişinde, Rektörlük binası girişinde ve Edebiyat fakültesi girişinde de birer adet ilan panosu bulundurulması,

5- Sendika temsilcilerine, sendika faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla Merkez Kampüsü ve Beytepe Kampüsünde oda tahsis edilmesi,

6- Üniversitemiz süreli yayını olan Hacettepe Bülteninin Eğitim-Sen`e de ulaştırılması,

7- Eğitim-Sen`in yayınlarının üniversitede dağıtımı hususunda gerekli kolaylığın sağlanması,

8- Sendika temsilcilerinin, sendikal faaliyetlerde bulunabilmeleri için haftada iki saat izinli sayılmaları,

9- Yemekhanelerin, kurulumuzca belli aralıklarla ziyaret edilmesi,

10- Sendika yetkililerinin, üniversitemizdeki üyeleri ile yapacakları toplantılar için, dilekçe ile başvurmaları halinde kurum olanakları ölçüsünde yer temin edilmesi,

11- Çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının hastane hizmetlerinden yararlanmalarında kolaylık sağlanması,

12- Üniversitemiz WEB sayfasında, Eğitim-Sen`e de yer verilmesi,

13- Giyecek yardımı olarak verilen malzemelerden kaynaklı şikayetlerin mevcudiye halinde, bu şikayetlerin bir sonraki yıl malzeme alımında dikkate alınmasını teminen çalışma yapılması, hususlarındaki görüşlerimizin Rektörlük Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

A.Fatih KAYIRAN
Başkan

Müslüm DENİZ
Başkan Yard.

Serpil BESNİ
Raportör

İbrahim Çınar ÖZTÜRK
Üye

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu