Direksiyon Sınav Yönergesi İle İlgili Yürütme Durdurma Kararı Verildi

259

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce 2 Nisan 2014 günü Bakanlık makamının Oluruna sunulan, aynı gün Bakanlıkça Olur verilen ve tüm il valiliklerine gönderilen Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Dersi Sınav Yönergesi’nin “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri” başlıklı 6. maddesinde il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonunun görevleri düzenlenmişti.

Buna göre il milli eğitim müdürüne, direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinden sınavda mevzuata aykırı hareket edenlere sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlama görev ve yetkisi verilmişti. Yine direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlama görev ve yetkisi verilmişti.

Yönergenin 6/1-g maddesinde yer alan “herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın” ibaresi ile 6/2-i maddesinde yer alan “herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle sendikamızca dava açılmıştı.

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin (Danıştay Onbeşinci Dairesi ile birlikte verdiği) Sendikamıza 16 Nisan 2015 günü tebliğ edilen 26 Ocak 2015 gün ve 2014/6913 sayılı kararıyla Yönergenin 6/1-g ve 6/2-i maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Akabinde, 20.03.2015 tarihinde makam oluru ile yürürlüğe giren 20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergede “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi 20.03.2015 tarihinde makam oluru ile yürürlüğe giren 20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi “Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği sınav yürütme komisyonu veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından düzenlenen raporda belirtilmesi durumunda sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.”  hükmünü taşımakta olup, sınırsız görev verilmemesi ibaresi, bir yıl şeklinde değiştirilerek, yeniden düzenlenmiştir.

Eğitim-Sen olarak, Yönerge uygulanan bir üyemiz adına  20.03.2015 tarihinde makam oluru ile yürürlüğe giren 20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin yürütmesinin durdurulması ve  iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açmıştık.

Dava sonucu Danıştay 8. Dairesi, 19/10/2015 tarihli, E:2015/7241 sayılı kararı ile Yönergenin 6/1-g maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararda, herhangi bir inceleme ve soruşturma yapılmaksızın yaptırıma konu fiille ilgili inceleme ve soruşturma yolunun kapatılması nedeniyle, dava konusu düzenlemede hukuk devletinin bir gereği olan hukuki güvenlik ilkesine uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Direksiyon sınavı kararı için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu