Cumhuriyet Üniversitesi KİK Raporu

37

4688 Sayılı yasanın 22.md. gereğince Üniversite Yönetimince atanan ve Eğitim Sen Temsilcilerinden oluşan KURUM İBARE KURULU Prof Dr. Mehmet AKÇAY başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

SENDİKANIN TEMSİL EDİLMESİ

1- Sendika tüzel kişiliğini temsilen Sendika Başkanının Üniversite Senatosuna katılarak, Sendikal faaliyetler konusunda bilgilendirme ve aksaklıkların giderilmesi yönünde Sendikanın beklentilerini sunma talebi yerinde görülmüştür.

Ayrıca sendikanın ihale ve satın alma komisyonlarında da temsilci bulundurması üniversite yönetimi açısından uygun bulunmuştur.

DAĞITILAN KADROLAR :

2- Sendika tarafından İdari Personele Kadro dağıtımı sırasında ,Eğitim durumunun dikkate alınmaması ve fiilen o görevi yapan personel varken başka birine kadro verilmesi personel arasında huzursuzluğa yol açtığı belirtilerek bunun giderilmesi istenmiştir.

Bu nedenle kadro tahsisi ve Görevde yükseleceklerin belirleneceği komisyonlarda Sendika temsilcisinin de GÖZLEMCİ olarak yer alması talebi uygun görülmüştür.

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ :

3- Eğitim Sen Tarafından Araştırma görevlilerinin 33/a dan göreve başlamalarına rağmen 50/d ye atanmaları özlük haklarında mağduriyete yol açtığı gerekçesi ile bu uygulamaya son verilmesi ,Öğretim görevlilerine doktora yapma olanağı tanınması talep edilmiştir.

Bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla Arş.Gör. 50/d ye atanmaları daha sağlıklı sonuç doğuracağı, özlük hakları açısından her iki maddenin aynı içerikte olduğu ve yönetimin kimseyi mağdur etme gibi bir düşüncesi olmadığından, Öğr. Görevlileri için ise ihtiyaç ve kadro müsait olduğunda zaten Arş.Görevlisi kadrosuna alınarak Yüksek lisans ve Doktora yapma imkanı tanındığından, bu uygulamaya devam edilmesi kararına varılmıştır.

DÖNER SERMAYE UYGULAMASI:

4- Döner sermayenin personel arasında ayrım yapılmadan dağıtılması durumunda mahkemeden vazgeçileceği ve geçmişe yönelik bir talepte bulunulmayacağı talep edilmiştir.

Bu konuda mahkeme kararının beklenmesinin daha uygun olacağı kararına varılmıştır.

SERVİS HİZMETLERİ :

5- Sendika tarafından dile getirilen servis hizmetleri yeterli olmadığından artırılması talebi, Maliye bakanlığı tarafından yeni araç alımlarının durdurulması nedeniyle eldeki araçlarla ve bütçe olanakları zorlanarak kiralanan araçlarla ancak bu kadar yapılabildiği,Bu konuda idare olarak başka bir işlem yapılmasının mümkün olamayacağı kararına varılmıştır.

ŞOFÖRLERİN MESAİ ÜCRETLERİ :

6- Sendika tarafından Servis Şoförlerinin günde ortalama 2 saat mesai yaptıkları, karşılığında mesai ücretinin ödenek yokluğu gerekçesi ile ödenmediği , izin kullanmaları ise düzenli bir biçimde olmadığından hak kaybına uğradıkları, Bu personelin mesailerinin karşılığının öncelikle para olarak ödenmesi,eğer para olarak ödenemiyorsa haftada 4 gün çalışıp 1 gün (veya işlerini aksatmayacak biçimde biriktirerek) izin kullanmaları talep edilmiştir.

Ödenek olmadığından mesai ücreti ödenemediği için servis araçlarını kullanan şoförlerin haftada 4 gün çalışıp 1 gün izin kullanmaları veya işleri aksamayacak şekilde izinlerini biriktirerek kullanmaları uygun görülmüştür.

Yukarıda karar altına alınan maddelerle ilgili doğacak aksaklıklar ilgili ve yetkili mercilerle görüşülerek veya önümüzdeki KİK toplantısında gözden geçirilerek varolan ve yeni doğacak aksaklıkların giderilmesi kararlaştırılmıştır.

Prof.Dr. Mehmet AKÇAY
Kurul Başkanı
İbrahim ERDOĞAN
Kurul Başkan Vekili
Selçuk ŞİMŞEK
Raportör
Prof.Dr.Nevzat BATTAL
Üye
Yrd.Doç.Dr. Ali BOZTUĞ
Üye
Zeki POYRAZ
Üye

Not : Bu Karar 22 Mayıs 2002 Tarihli Kurum İdare Kurulu Kararıdır.

Kurum İdare Kurulu Sonuçları 

4688 sayılı yasanın 22. maddesi gereğince üniversite yöneticileri ve sendika temsilcilerinden oluşan Kurum İdare Kurulu Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tanfer KUNT başkanlığında toplanarak bir önceki KİK kararları ile birlikte sendika tarafından görüşülmesi istenen konuları inceleyerek aşağıdaki kararları alarak 24.03. 2003 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1-Araştırma Görevlilerinin Durumu: Sendika tarafından Mayıs 2002 KİK toplantısında da dile getirilen 33/a daki özlük haklarının korunması talep edilmiştir. Kurul bu konuda kesin bir karara varamamış ve konuyu Üniversite Yönetim kuruluna sunmayı uygun görmüştür.

2- Ulaşım Sorunu: Sendika tarafından Üniversite Servislerinin yetersizliği nedeniyle aşırı izdiham oluştuğu ve zaman zaman trafik polisleri tarafından fazla yolcu alırsanız ceza keseriz uyarıları yapıldığına, bu nedenle bu sorunun yeni araç kiralamak suretiyle çözümlenmesi istenmiştir.

Kurul bu sorunuda Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırmayı uygun görmüştür.

3- Sendika Temsilcilerinin Toplantılara Katılımı: Sendika tarafından Sendika Başkanının Üniversite Senotosuna katıldığı gibi , gerek duyulduğunda temsilcilerinde (Fakülte,Yüksekokul,Dai.Bşk. vb.) birimlerdeki toplantılara katılarak sendika taleplerini iletebilmelerini istemiştir.

Kurul bu talebi yerinde bularak, ihtiyaç duyulduğunda temsilcilerin bu toplantılara katılabilmelerini kararlaştırmıştır.

4- Hizmetlilerin Posta İşleri: Sendika posta hizmetlerinin (PTT Tebligat yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince) PTT tarafından yerine getirilmesi gerekirken bu işlerin birimlerdeki üniversite hizmetlileri tarafından yapıldığını ve bu durumun önlenmesini talep etmiştir.

Kurul bu talebi uygun bulmuş, PTT ile görüşülerek sorunun giderilmesi kararlaştırılmıştır.

5- Çevre temizliği: Sendika tarafından Isı Santrali bacasından çıkan dumanın çevreyi rahatsız edecek boyutlarda olduğu ve önlem (filitre takılması vb.) alınması istenmiştir.

Bu konuda Çevre Mühendisliği ile görüşülerek onların önerileri doğrultusunda gerekli önlemin alınmasına karar verilmiştir.

6-Sendika Yöneticilerinin görevli / izinli satılmaları: Sendika yöneticilerinin Mülki /İdari amirle görüşmelerinde,Merkezde /Yerelde yapacakları toplantılarında, Komisyonlarda görev aldıkları durumlarda, Panel, Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katıldıklarında Görevli /İzinli sayılmalarını karalaştırmış olup,

Yukarıda belirtilenler dışında Kurul yazılmasına gerek duymadığı aksaklıklarıda görüşerek, bunlarında giderilmesi yönünde yöneticiler tarafından çalışma barışını olumlu yönde etkileyecek tedbirler almaya özen gösterilmesini, alınan bu kararların önümüzdeki KİK toplantısında tekrar gözden geçirerek karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesini karalaltırmıştır.

Prof.Dr. Tanfer KUNT
Rektör Yardımcısı
Kurul Başkanı
İbrahim ERDOĞAN
Sendika Başkanı
Kurul Başkan Vekili
Nuray AKKAYA
Raportör
Prof.Dr. Nevzat BATTAL
Üye
Yrd.Doç.Dr. Ali BOZTUĞ
Üye
Zeki POYRAZ
Üye (izinli)
Not : Bu Kararlar Ekim Ayında yapılması gereken KİK Sonuçlarıdır. Yönetimde (Rektör Yardımcıları) Görev değişikliği olduğu için geç sonuçlandırılmıştır. EĞİTİM SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Sivas Şubesi
Sayı :2003/004/33
Konu : Personel Hk.
18.4.2003
Yüksek Öğretim Kurumuna Sunulmak Üzere
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğine
Sivas

Kurumumuzda personel ile ilgili yapılmasını istediğimiz düzenlemede öncelikle görev tanımlamasının yapılması ve yapacakları işleri genel hatları ile de olsa belirtilmesi mesai karşılıklarının öncelikle para olarak ödenmesini, Ayrıca

Kadro Dağılımı :

Birimlerde personele kadro dağıtımı yapılırken ( Teknisyen Yrd. Bilgisayar İşletmeni vb.) öncelikle fiilen o görevi yürütmekte olanlara öncelik tanınması gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı :

a-) Görevde yükselme sınavına katılacakların belirlenmesi sırasında son 3 yılda iyi sicil almış olma koşulu kaldırılmalı, Üzülerek ifade ediyoruz ki sicil notu verilirken OBJEKTİF bir değerlendirme yerine Bazı insanlara not verilirken çok cimri davranılarak Önleri kesilmek istenirken Bazılarına da bol keseden not verilebilmektedir.

Bunun yerine, Soruşturma geçirmemiş,geçirmişse ceza almamış olma koşulu getirilebilir.

b-) Görevde yükselme sınavına katılacaklara alınacak kadronun iki katı sayıda insana sınava katılma koşulu (Örnek 2 Kişi alınacaksa sınava 4 kişi katılabiliyor.) kaldırılmalı

Bunun yerine, Sınava katılma şartını yerine getiren personel sınava katılma hakkını kullanabilmeli kazananlardan en fazla puan alanların yükselmelerine imkan verilmelidir.

c-) Görevde Yükselme sınavı açıldığında sınava katılma koşulunu yerine getirenlere sınırlama getirilmemelidir. Ör: Hem memurluk için hem şeflik için veya hem şeflik için hem teknisyenlik için yapılan başvuru sınav aynı gün olacak diye değerlendirilmeye alınmıyor,bunlardan birini tercih etmesi isteniyor. Bu uygulama Anayasanın Eşitlik ilkesine (An.10.Md )aykırıdır.

Bunun yerine, Sınav tarihleri ayrı tarihlere alınarak bu insanlara kendilerine tanınan haklarından eşit olarak yararlanma imkanı tanınmalıdır.

Fakülte ve Yüksek Okul Mezunları :

Fakülte ve Yüksek okul mezunu olan hizmetliler sınav koşulu olmaksızın Genel İdari Hizmetler sınıfında görev almalıdır. En zor şartlarda, milyonlarca lira ödeyerek, yıllarca okuyor,ama yinede kendisinden daha az eğitim almış insanların emrinde çalışmaya devam ediyor. Böyle olunca eğitimin bir anlamı da kalmıyor,insanlar okumak istemiyor ve çalışma şevkini de yitiriyorlar.En azından bir eğitim kurumu olan üniversitelerimiz böyle bir uygulamayı yapmamalıdır diye düşünüyoruz.

Araştırma ve Öğretim Görevlileri :

Öğretim görevlilerinin doktora yapmalarının önündeki engeller kaldırılmalı,Arş.Gör. Doktora yapmak istediklerinde 50/d ile Enstitü kadrolarına atanmaları yerine göreve başladıkları andaki statülerini korumaları sağlanmalıdır.

İbrahim ERDOĞAN

Şube Başkanı

Not : Bu Yazı Üniversitenin talebi Üzerine yazılmıştır. Bilgilerinize

Adres: Çarşıbaşı Mah. Ziyabey Sok .Dinçer Apt. No:3 / Sivas
Tel-Fax: 0 346 223 56 58 Tel: 0 346 225 04 55
Cum. Ün.Temsilcilik. 0346 219 10 10 / 1760 -2914
Web : egitimsen58.org.tr Email : [email protected]

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu