Bölge Hukuk Büroları Yönergesi

273

Amaç 1- Bu yönergenin amacı, Bölge Hukuk Bürolarının iç işleyişiyle ilgili esasları düzenlemek, büroların verimli ve düzenli biçimde işleyişini sağlamaktır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge, 7.6.1995 günlü Eğitim Sen Hukuk Büroları ve Hukuk Yardımı Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma Düzeni

Madde 3 – Büroda çalışan avukatlar ve personel, yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 6. maddesinde sıralanan işeri, iş bölümü çerçevesinde gerçekleştirirler.

Avukatların Görevleri

Madde 4 – Avukatlar;

a) Hukuk Yardımı Yönetmeliği hükümlerine ve yapılan sözleşme ile belirlenen koşullara göre görev yaparlar. Şube Yönetimince tevdi edilen işleri, düzenli ve zamanında yapmakla yükümlüdürler.

b) Sendika organlarına ve üyelere hukuki danışmanlık yaparlar.

c) Kendilerine getirilen davaları izler, açılması gereken davaları makul süre içerisinde açar temyiz edilmesi gereken kararları temyiz eder, gerekli itirazları yapar, davaların Sendika yada üyeler lehine sonuçlanması için gerekli hukuksal girişimlerde bulunur, gelişmeler ve elde edilen sonuçlar hakkında Sendikayı zamanında bilgilendirir.

d) Genel Merkez Hukuk Bürosu ile koordineli bir biçimde çalışarak, her türlü hukuksal sorunların çözümünde, mahkeme kararları ve mevzuat temini konusunda işbirliği içerisinde olurlar.

e) Bürodaki belge ve dosyalar, Yönetim Kurulu dışındaki kişilere gösterilmez.

f) Sendika üyelerinin karşılaştığı sorunlar, açılan ve sonuçlanan davalar ile ilgili mahkeme kararları ve yapılan işlerin dökümü, bir çizelgeye bağlanarak ay başında ya da istenildiğinde Merkez Hukuk bürosuna gönderilir.

Sendikanın Yükümlülükleri

Madde 5 – Bölge Hukuk Bürolarında görev yapan avukatlara Sendika Genel Merkezi tarafından, Sendika ile yaptıkları iş ya da vekalet sözleşmesi hükümleri gereğince belli bir ücret ödenir.

Davalar için ödenen harçlar vb. giderler ile şehir dışı ulaşım ve kalış giderleri ile gündelikler ilgili şube tarafından karşılanır.

Hukuk Yardımının Kapsamı

Madde 6 – Sendika üyelerine

a) Sendikal çalışmalarından ve görevlerinden dolayı mağdur edilmeleri ya da hakalrında işverence dava açılması durumunda,

b) Toplu iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklardan ötürü açacakalrı ya da aleyhlerine açılan davalarda,

c) Üyeler hakkında aynı nedenlerle açılan idari ceza ve adli soruşturmalarda,  Yönetim Kurulu Kararı ile Hukuk Yardımı yapılır.

Hukuk Yardımından Yararlanma Koşulları

Madde 7 – Üyeye hukuk yardımının yapılabilmesi için;

a) Hukuksal uyuşmazlık konusunun bu Yönergenin 6. maddesi kapsamına girmesi,

b) Hukuksal uyuşmazlığa yol açan olayın üyenin üyeliğe başvuru tarihinden sonra meydana gelmesi.

c) Davanın karşı tarafının Sendika üyesi, organı ya da tüzel kişiliği olmaması,

d) Üyenin hukuk yardımını yazılı olarak talep etmesi,  koşulları aranır.

Hukuk Yardımı İsteme Yöntemi

Madde 8 – Yardım için üyenin yapacağı işler:

Üye bir dilekçe ile şube ya da temsilciliğe başvurarak hukuk yardımı ister ve dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekler;

a) Olay raporu,

b) Üye hakkında yapılan işlem yazısı,

c) İşlemin tebliğ edildiğini gösterir tebellüğ belgesi,

d) Varsa işlemle ilgili deliller ve belgeler,

e) Ceza davası açılmış ise, iddianame ve duruşma günü.

Bu belgelerin verilmesinden sonra, Şube Yönetim Kurulu kararı ile işin takibi için sözleşme yapılan avukatlara bir üst yazı ile durum bildirilir.

Geçici Hükümler

Madde 1 – Bu Yönerge hükümleri doğrultusunda; Özellikle İdare Mahkemelerinin bulunduğu illerden başlamak üzere, şubemizin bulunduğu illerde Bölge Hukuk büroları oluşturulacak, Şubelerimizin istemleri ve olanaklar doğrultusunda avukat istihdam edilecektir.

Madde 9 – Bu Yönerge Eğitim Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunca yürütülür.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu