Eğitim Sen Şube Kadın Meclisi ve Eğitim Sen İşyeri Kadın Meclisi Çalışma Yönetmeliği

367

 EĞİTİM SEN ŞUBE KADIN MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

I – GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi organlarının oluşması, toplanması ve yapacakları çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

a) EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi organlarının toplanması

b) EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi ve EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi organlarının çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik Eğitim Sen Tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiştir.

II – EĞİTİM SEN ŞUBE KADIN MECLİSİ

EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisinin katılımcıları

Madde 4 – EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi Şube Kadın Sekreterliği başkanlığında, şube kadın yürütme kurullarının asıl üyeleriyle birlikte işyerindeki bütün kadın üyelerin katılımı ile ilçe temsilciliği kadın yürütme kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca Şube denetleme ve disiplin kurulu kadın üyeleri katılımcı olup, oy hakları yoktur.

EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisinin Toplanması

Madde 5 –

EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi, şube düzeyinde kadın karar organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az üç ayda bir kez toplanır.

EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi Toplantılarının Yürütülme ve Karar Alma Esasları

Madde 6 – EĞİTİM SEN Şube Kadın Meclisi şubedeki kadın çalışmaları hakkında yetkili karar alma organıdır. Şube Yürütme Kurulu alınacak kararları yürütecek organdır. Şube Yürütme Kurulu Toplantıların amaca uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Toplantılarda karar alınması için aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;

1-  Şube Kadın Meclisi toplantı gündemi meclis katılımcılarına toplantının 7 gün öncesinden bildirilir. Şube Kadın Sekreterince, gündem okunur, açılış ve süreç değerlendirilmesi yapılır şube kadın sekreteri ile birlikte toplantıyı yürütecek divan için meclis üyelerinden bir yazman ve bir üye belirlenir ve toplantı yürütülür. Şube Kadın Sekreterince belirlenen başlıklar dışında şube kadım meclisinin önerileri doğrultusunda gündem belirleyebilir veya belirlenmiş gündemi değiştirebilir. Belirlenen gündemler için, gerektiğinde atölye çalışmaları, çalışma birimleri ve komisyon çalışmaları gibi ön hazırlıklar yapılabilir.

2-Şube/İl Temsilcilik raporu  ile ( ilçe temsilciliğinden gelen raporları, çalışma birimi raporlarını) ve İşyeri Kadın meclislerinden gelen raporların birleştirilmesi ve ortaklaştırılması çalışmalarda esas alınır. şube kadın meclisinde oluşturulan bir komisyonla kararlar yazılı hale getirilerek şube kadın meclisinin onayına sunulur. Kararlar kadın sekreteri tarafından şube meclisine ve şube yürütme kuruluna bilgi olarak sunulur.  Kararların uygulanması konusunda şube kadın sekreteri ve şube yürütme kuruluna yetki verir

Madde 7- Eğitim Sen Şube Kadın Meclisi Çalışma Birimleri

ŞUBE KADIN MECLİSİ ihtiyaç duyduğu çalışma birimlerini oluşturur Bu çalışma birimleri Şube Kadın Sekreteri başkanlığında en az ayda bir toplanır. Çalışma birimi, kendi alanı ile ilgili çalışmaları yapar, çalışmalarını şube kadın meclisine sunar Çalışma birimlerine gerekli durumlarda ilgili alan temsilcileri ve uzmanları da çağrılabilir.

Madde 8- Eğitim Sen Şube Kadın Çalışma Birimleri

Şubelerde var olan ve şube kadın sekreterliğine bağlı olarak çalışan kadın komisyonları vb komisyonlar bu yönetmelikle şube kadın meclisi çalışma birimleri biçiminde faaliyet yürütecektir.  Çalışma birimleri ilk meclis toplantısında oluşturulur daha sonra ihtiyaç duyulan birimler dönem içerisinde oluşturulur. Çalışma birimleri tüm kadın üyelerin katılımına açıktır. Sürekliliğin oluşturulması açısından çalışma birimleri bir çalışma dönemi ( 3 yıl için )  için oluşturulur. Dönem içinde çalışma birimlerine katılanların sayısında eksilmeler olduğu takdirde yeni katılımcılar birimlere dahil edilebilir.

III- EĞİTİM SEN İŞYERİ KADIN MECLİSİ

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisinin katılımcıları

Madde 12 – EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, İşyerindeki, kadın EĞİTİM SEN üyelerinden oluşur. Toplantıların işyerinde tam katılımlı yapılması esastır. Üye olmamakla birlikte sendikanın amaç ve ilkelerini benimseyen üye olmayan kadın iş yeri çalışanları toplantıyı izleyebilirler. İşyeri kadın  meclislerinde öğrenci temsilcisi ve veli temsilcisi kadınlar kendileri ile ilgili konularda toplantıya katılabilirler. İş yeri düzeyinde kadınların taleplerini ve sorunlarını meclise sunabilirler. Üye olanlar dışındaki katılımcıların görüş hakkı olmasına karşın oy hakkı yoktur. İş yeri Kadın Meclisi toplantılarına Şube Kadın Meclisinin veya Şube Yürütme Kurulunun bilgisi dâhilinde uzmanlar çağırılıp görüş alınabilir.

Madde 13 – EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisinin Toplanması

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, İşyeri temsilcisinin çağrısıyla ilk toplantısını gerçekleştirerek bir kadın temsilci belirler daha sonraki toplantı çağrıları belirlenen kadın temsilci aracığı ile yapılır toplantılar şube kadın meclis toplantısı öncesi gerçekleştirir.  Toplantılarda işyeri düzeyinde alınan kararlar planlanır ve Şube Kadın Meclisine sunulacak öneriler oluşturulur.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, periyodik toplantısını şube kadın meclisi toplantısı öncesi yapar. Olağanüstü durumlarda kadın işyeri temsilcisinin çağrısı ile toplanır.

EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi Toplantılarının Yürütülme Esasları

Madde 14 – EĞİTİM SEN İşyeri Kadın Meclisi, işyeri düzeyinde kadın karar organıdır. İşyerindeki çalışmalar bu organın karar alabilmesine uygun biçimde yaşama geçirilir. Kadın İşyeri temsilcisi alınacak kararların işyeri düzeyinde yaşama geçmesi yönünde çaba gösterir. Şube Kadın Meclisine taşınacak kararların iletilmesinde birinci derecede sorumludur.

Madde 15 Şube Kadın Meclisi raporları düzenli olarak Merkez Kadın sekreterliğine gönderilir. Merkez kadın sekreteri çalışmaların takibinden sorumludur.

Geçici Madde Şube Kadın Meclislerinin oluşturulmasından Merkez Kadın Sekreteri sorumludur.

YÜRÜRLÜK: Bu yönetmelik 28 09 2014’te Eğitim Sen Genel Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu